Fem lokale havprojekter for et sundere havmiljø

07.08.2018

VELUX FONDEN støtter med 4,6 mio. kr. fem lokale havprojekter landet over, der vil beskytte kyster, sikre et sundere havmiljø og skabe opmærksomhed på livet under overfladen.

Lokale kræfter i Svendborg, Voerså, Hundested, Odder og på Fanø får med økonomisk støtte fra VELUX FONDEN mulighed for at gøre en forskel for miljøet ved lokale farvande og fjorde.

Fem forskellige aktiviteter i de fem områder har modtaget støtte på i alt 4,6 mio. kr. fra fondens pulje til lokale havprojekter. Aktiviteterne har fokus på at skabe bevågenhed omkring havet, reetablere stenrev, genetablere fjorde og forhindre affald i havet. Læs mere om projekterne herunder.

”Det danske havmiljø er mange steder presset af faktorer som blandt andet næringsstoffer, klimaforandringer, miljøfremmede stoffer og invasive arter. Det betyder, at indre farvande og fjorde kæmper med en usund økologisk tilstand, hvilket sommerens omfattende iltsvind er med til at understrege. Derfor glæder det os, at vi kan støtte lokale kræfter, der arbejder for et sundere og mere modstandsdygtigt havmiljø,” siger Mikkel Klougart, der er programchef for miljøområdet i VELUX FONDEN.

Fonden har sammen med et eksternt panel af fagpersoner vurderet ansøgningerne til puljen ud fra miljøeffekt, nytænkning, ambitionsniveau, samarbejdskreds samt potentiale til at blive opskaleret. 

Om de fem projekter
Fisk helt tæt på, Svendborg

Naturama
Bevilling: 1.000.000 kr.

Projektet vil skabe fokus på lokale danske fiskearter gennem en fotoudstilling af international klasse.

www.naturama.dk
Kontaktperson: Thomas Bjørneboe Berg,  ph.d., seniorforsker, leder af Samling og Udstilling, Naturama

Retablering af ålegræs og stenrev ved Asaa Rende ud for Voerså, Vendsyssel og etablering af marint reservat

Voerså Borgerforening
Bevilling: 1.000.000 kr.

Projektet vil reetablere et stenrev og ålegræsbede ved Asaa Rende i det nordvestlige Kattegat.

www.voersaa-by.dk/Borgerforeningen
Kontaktperson: Bjarke Laubek, formand, Voerså Borgerforening

Stenrevet – kystens legeplads og nyttehave, Hundested

Hunderevets Venner
Bevilling: 1.000.000 kr.

Hunderevet lå tidligere ud for Hundested, men størstedelen af revets sten er blevet fisket op. Hunderevet fungerede som barriere mod kysteroderende havstrømme fra vest mod øst, ligesom det var en oase for havets dyr og planter. Dette projekt ønsker at etablere et mindre formidlingsrev, der skal bruges til formidling, undervisning, maritim køkkenhave, oplevelser og til forsøg med stenrev som kystbeskyttelse.

www.facebook.com/groups/1142861385735675/about/
Kontaktperson: Frank Eske-Lund, formand, Hunderevets Venner

Forundersøgelse af genskabelse og genopretning af Kysing Fjord

Odder Kommune
Bevilling: 662.500 kr.

Forundersøgelse der skal klarlægge muligheder for at genskabe og genoprette en samlet Kysing Fjord.

www.odder.dk
Kontaktperson: Steen Terkildsen, Teknik og Miljø, Odder Kommune

Rent hav ved Fanø

Ren Strand Fanø Støtteforening
Bevilling: 980.000 kr.

Projektet vil forhindre, at affald havner i havet og på stranden ved Fanø gennem formidling til strandgæster og kontakt til dem, som skaber affaldet.

www.facebook.com/renstrandfano
Kontaktperson: Peter Brinch Michélsen, projektleder

Femårigt fokus på et dansk havmiljø i balance

Puljen til lokale aktiviteter er en del af VELUX FONDENs femårige fokus på det danske havmiljø. Her støtter fonden også øget bevågenhed omkring havet, mere viden samt større systemændrende initiativer.

”Livet og økosystemerne under havoverfladen og langs kysterne i Danmark er en vigtig del af vores fælles natur, men havmiljøet er flere steder ude af balance. Vi vil gerne bidrage til en sund miljøtilstand og en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer. Det er en kompleks udfordring – og derfor har vi besluttet, at fondens miljøindsats de næste fem år primært har fokus på det danske havmiljø,” fortæller direktør Ane Hendriksen.

”Vi vil blandt andet gerne bidrage til at give naturen i havet mere ro fra presfaktorer og til at afprøve nye metoder til naturgenopretning, som fx kan gavne de lokale økosystemer og modvirke klimaforandringer,” siger hun.

VELUX FONDEN har afsat 50 mio. kr. årligt til det danske havmiljø de kommende fem år.

Miljø - fokus på det danske hav

VELUX FONDEN ønsker at bidrage til en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer.

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne:

 

Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74