Fokus på miljøet i det danske hav. Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer.

Ideer er velkomne - lad os tage en indledende snak!
Vi opfordrer forskellige typer af organisationer og aktører til at indgå samarbejde eller partnerskaber om at iværksætte nytænkende miljøprojekter, der kan forbedre det danske havs miljøtilstand. Vi er nysgerrige og åbne for nye ideer. Du kan finde vores kontaktinformation nedenfor.

Havmiljøets sande tilstand
I Danmark har vi havet tæt på. Faktisk kan man ikke komme længere end 52 km væk fra den nærmeste kyst, og kystlinjen spænder over mere end 7.000 km, hvilket gør den til en af de længste kyststrækninger i Europa. Havet bliver flittigt brugt til kajaksejlads og andre rekreative aktiviteter, og Danmark har stærke marine erhverv.

Alligevel er de færreste danskere opmærksomme på, hvad der sker under havoverfladen.

Ifølge rapporten ’Status og muligheder for det danske hav’ opfylder 95 % af de danske kystvande ikke målsætningen om god miljøtilstand. Det skyldes blandt andet, at havets ressourcer ikke altid bliver udnyttet miljømæssigt forsvarligt. Desuden er havet påvirket af forureningen fra andre lande, af klimaforandringer og af invasive arter, som udfordrer de eksisterende økosystemer. 

Symposium om et dansk havmiljø i balance

Vær med, når vi den 9. november 2017 inviterer til inspiration og debat om en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer. Alle er velkomne.

Et dansk havmiljø i balance

Vi ønsker at støtte projekter, der kan bidrage til et dansk havmiljø i balance. Havets ressourcer bør udnyttes forsvarligt, så havet igen har et sundt økosystem og samtidig udgør et mangfoldigt grundlag for indtægter og oplevelser.

Hvad støtter vi?

Vi prioriterer nytænkende projekter med en positiv miljøeffekt, der samler viden og interessenter på tværs. Det kunne fx være ved at:

  • skabe øget bevågenhed om det danske hav
  • levere strategiske analyser på tværs af interesserne i havet
  • iværksætte konkrete demonstrations- eller pilotprojekter
  • sætte fokus på de markeds- og erhvervsmæssige strukturer, der påvirker det danske havmiljø
  • sætte fokus på eksternaliteter og prissætning.
Hvem kan søge?

Vi støtter innovative, langsigtede og skalerbare projekter – gerne som partnerskab mellem flere aktører - der vil bidrage til at gøre Danmark til et mere bæredygtigt land. 

En ansøgnings vej fra start til slut

Ansøgninger skal fremsendes via vores digitale ansøgningsportal, som du finder link til nederst på siden. 

Læs mere om en ansøgnings vej fra start til slut her.

Hvordan søger du?

Under uddelingsområdet 'Miljø' har vi ingen ansøgningsfrister. Vi modtager og behandler løbende ansøgninger, der falder indenfor rammerne af vores fokus på miljøet i det danske hav.

Før du går i gang med at skrive en ansøgning eller sende os en projektidé anbefaler vi, at du tager kontakt til os for en uforpligtigende dialog om dit projekt.

 
Eksempler på bevillinger til havprojekter:
EFFEKTEN AF TILTAGENDE STORME PÅ KYSTER OG LAVVANDSOMRÅDER

Lars B. Clemmensen, professor, Københavns Universitet, Geologi

Bevilling: 2 mio. kr.

På grund af klimaforandringer vil storme tiltage i både styrke og frekvens. Det vil øge påvirkningen af de danske kyster og kystnære havområder.

Projektet vil anvende eksisterende data til at øge forståelsen for effekten af storm på to forskellige typer kyst (barriere/lagunekyst ved Rødstrand på Lolland samt skræntkyst ved Gilleleje på Nordsjælland). Den nye viden bliver samlet i en model til bedre at forudsige effekten af storme på lavvandede havområder.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet. 

Havets skove

Marianne Holmer, professor, institutleder, Syddansk Universitet, Biologisk Institut

Bevilling: 2 mio. kr.

Havskove udgør et vigtigt element i kulstofbinding, idet de binder langt mere kulstof per hektar, end skov på land gør. Det baner vejen for, at havskove skal inkluderes i det nationale kulstofregnskab.

Projektet vil anvende eksisterende kortdata, miljøovervågningsdata samt sedimentationsdata til at samle et nationalt kort med overblik over den eksisterende udbredelse af ålegræs, tangskove og saltmarsker, som udgør de danske havskove. Der vil også blive udarbejdet et kort, som viser potentialet for havskovenes udbredelse. Kortene vil blive brugt til anbefalinger til forvaltning samt til økonomisk værdisættelse af havskovene.

Projektet er et samarbejde mellem forskere på Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, GEUS og DTU Aqua.

HAVPLAN ØRESUND

Bo Riemann, professor, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Bevilling: 2,5 mio. kr.

Projektet ’Havplan Øresund’ vil med udgangspunkt i en økosystembaseret tilgang udarbejde en modelhavplan for en bæredygtig udvikling af havmiljøet i Øresund, som omfatter både miljø, erhverv, økonomi, jobskabelse og velfærd.

Havplanen udarbejdes i samarbejde med myndigheder og øvrige forvaltere af havarealerne, kommercielle interesser og NGO’er og inddrager viden og data fra eksisterende kilder, der belyser erhvervs- og samfundsmæssige forudsætninger og konsekvenser af udnyttelsen af kyst- og havområdet Øresund.

De mange datalag og viden i området har ikke tidligere været samlet og analyseret med henblik på at vurdere synergier, konflikter og scenarier for en fremtidig udvikling i regionen. Projektet vil således være det første eksempel på en havplan i danske havområder.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, GEUS, DTU Aqua og Niva Danmark. 

KYSTZONEN SOM RENSEANLÆG

Jacob Carstensen, professor, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Bevilling: 2 mio. kr.

Udledninger af næringsstoffer fra land udgør 70 % af udledninger til havmiljøet. De fleste målinger af havets miljøtilstand er foretaget på dybt vand, og der mangler derfor viden og forståelse for, hvordan kystzonen påvirkes af udledninger af næringsstoffer.

Projektet vil på baggrund af nye og eksisterende havmiljødata udarbejde modeller for kystzonens omsætning af næringsstoffer fra land. Modellerne skal bidrage til anbefalinger til bedre forvaltning af kystzonen.

Projektet er et samarbejde mellem forskere på Aarhus Universitet, GEUS og Københavns Universitet.

MIKROPLASTIK I HAVMILJØET

Jakob Strand, seniorforsker, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Bevilling: 2 mio. kr.

Der mangler samlet viden om kilder, forekomster og miljøeffekter af forskellige typer (mikro)plast i havet samt om relevante analysemetoder. En øget viden om disse forhold vil bidrage til mere fokuseret forskning, teknologiudvikling og forvaltning.

Projektet vil arbejde videre med eksisterende viden om mikroplast i de danske have og sætte fokus på forskellen mellem plasttyper for at identificere de mest miljøskadelige typer samt deres forekomst i havmiljøet.

Projektet er et samarbejde mellem forskere på Aarhus Universitet, DTU Aqua, Københavns Universitet, GEUS og Aalborg Universitet. 

Fem nye synteseprojekter

I 2017 har vi bevilget 10,5 mio. kr. til fem projekter om det danske havmiljø, der samler viden, forskere og aktører på tværs og sætter fokus på balancen i havets økosystem.

Et hav af muligheder

Plastaffald i havet er et tiltagende problem for dyr, økosystemer, turisme og erhverv. Gennem utraditionelle partnerskaber, nye og grønne forretningsmodeller, grøn teknologiudvikling, adfærdspåvirkning samt formidlingsaktiviteter vil projektet frembringe resultater og løsninger, der vil ændre på den uholdbare situation, at plastaffald i dag ender i havmiljøet.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN bevilgede i 2015 en fælles bevilling på 8,9 millioner kroner til projektet ’Et hav af muligheder’, der gennem en række forskellige tiltag skal undersøge og reducere plastforureningen i havet. Bag projektet står de to NGO’er Plastic Change og Det Økologiske Råd samt brancheorganisationen Plastindustrien.

Følg med hos Plastic Change

Læs mere om projektet her.

 
Naturgenopretning af fem forsvundne stenrev

Sten, som ligger på havbunden eller i bunker som stenrev, kaldes “havets oaser”. De er livsvigtige levesteder for havets mange dyr og planter, som har brug for stenene som skjulesteder og opholdssted. I dag er der kun fem pct. af de sten på havbunden, som var der for 200 år siden. 

I december 2015 modtog Foreningen Als Stenrev 10,4 mio. kr. fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til projektet ”Naturgenopretning af fem forsvundne stenrev”. 

Foreningen vil gennemføre en naturgenopretning af fem forsvundne stenrev i havet omkring Als samt etablere et formidlingsrev ved Sønderborg Strand, der kan tilgås af folk i alle aldre uden dykkermæssig erfaring. Store sten på havbunden er en mangelvare i Danmark. Igennem tiderne er der nemlig hentet store mængder af sten op af farvandene for at bruge dem til for eksempel havnebyggerier og moler.

Læs mere om 'Revets dag' ud for Sønderborg Slot.

Læs mere om projekt 'seks nye stenrev ved Als'.

 

Naturskånsom fisk - fra hav til tallerken

Der er behov for, at fiskeri sker med respekt for natur, fiskere og forbrugere og tæt på afsætningsmarked og beslutningstagere. En vej kan være naturskånsomt fiskeri i Danmark med fokus på fiskeriet ud fra Sjællands kyst. 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har sammen med blandt andet Fiskerikajen og WWF Verdensnaturfonden modtaget knap 8 mio. kr. fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til at gennemføre et stort projekt til gavn for alle Danmarks kystfiskere. Projektet løber indtil 2019.

Der er tale om et nyt og unikt partnerskab på tværs af sektorer. Partnerskabet skal i fællesskab arbejde for en bedre logistik og pris for kystfiskernes fangster, sikre Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri større politisk gennemslagskraft samt formidle de natur- og miljømæssige fordele, der er ved det naturskånsomme kystfiskeri. Den praktiske del starter ved Langø på Lolland med planer om opskalering til hele landet.

Læs mere om projektet

Jammerbugt i balance

Der er behov for at udvikle et bæredygtigt fiskersamfund og vise, hvordan man i fællesskab kan tage ansvar for omstilling til naturskånsom anvendelse af et naturrigt havområde i Skagerrak. 

I december 2015 modtog Han Herred Havbåde 4 mio. kr. til projektet ”Jammerbugt i balance” fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. 

I praksis vil projektet udvikle firkløvertankegangen indenfor bæredygtighed – det sociale, det miljømæssige, det kulturelle og det økonomiske. Dermed vil projektet udvikle og udvide den bæredygtige brug af havets ressourcer.

Læs mere om projekt 'Jammerbugt i balance'.

Baltic Sea Recovery Programme

Ved at gennemføre en Østersø ekspedition, vil det være muligt at indsamle dokumentation om bla. og biodiversitet og udbygge forslagene vedr. marine beskyttede områder.

I maj 2012 modtog Oceana 5,9 mio. kr. til projektet ”Baltic Sea Recovery Programme”, og de gennemførte ekspeditionen i sommeren 2012
 

Læs mere om Oceanas arbejde.

Du kan se en komplet liste over vores støtte til miljø og bæredygtighed her.

Det har vi støttet

Støtte til 'brug af land'. For et par år siden støttede vi også projekter inden for 'Brug af land'. Læs om et projekt af den art nedenfor:

Artikel: Fremtidens landbrug kan gøre større samfundsnytte

Kontakt os, hvis du har en idé til et projekt

Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt, så ring eller skriv hvis du vil fortælle os om en projektidé.

Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programansvarlig, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74
Conni E. Cederholm
Projektkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62