Bemærk: Programmet kan ikke ansøges uopfordret, men kun ved invitation fra VELUX FONDEN via institutleder. Deadline for ansøgninger er torsdag den 7. oktober 2021 kl. 13.00.

VELUX FONDEN gennemfører som pilotprojekt et nyt initiativ med arbejdslegater til talentfulde skønlitterære forfattere, der ønsker skriveophold i humanvidenskabelige universitetsmiljøer. Der er foreløbig afsat en ramme på ca. 3 mio. kr. til bevillinger i 2021 under programmet Writer-in-residence.

Udviklingen og realiseringen af programmet sker i samarbejde med anerkendte forfattere og relevante forskningsmiljøer på de danske universiteter.

Writer-in-residence-programmet rummer toårige arbejdslegater på 200.000 kr. pr. år i honorar til forfatterne samt dækning af universiteternes udgifter til kontorhold, administration og frikøb. Arbejdslegaterne skal supplere øvrige forfatterindtægter, så forfatterne kan blive friholdt fra andet erhvervsarbejde og få tid og rum til at videreudvikle deres skønlitterære forfatterskab.

Ansøgninger skal...

Udarbejdes af universitetsinstituttet og den ansøgende forfatter i fællesskab (se retningslinjer herunder).

I ansøgningen skal der vedlægges en forhåndsaftale mellem instituttet og forfatteren om husning og indholdet af samarbejdet.

Hvem kan søge?

VELUX FONDEN har til pilotprojektet inviteret følgende seks institutter til at sende to ansøgninger hver:

 • Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
 • Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 • Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
 • Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.

Målgruppen for arbejdslegaterne er skønlitterære forfattere, der endnu ikke er etablerede fuldtidsforfattere, men som alligevel:

 • Har nået et anerkendt, højt niveau i deres litterære talentudvikling
 • Har to eller flere udgivne skønlitterære værker af betydelig kunstnerisk kvalitet bag sig
 • Vil kunne opnå et afgørende kunstnerisk udbytte af dialog og samarbejde med forskere og studerende i forhold til deres videre kunstneriske virke og skønlitterære produktion
 • Vil kunne bidrage med inspiration og udbytte til instituttets forskere og studerende.

Forfatteren må ikke i forvejen have et aktuelt ansættelsesforhold på universitetet.

Formålet med programmet

Initiativet skal bidrage til at fremme dansk skønlitteraturs kvalitet, rolle og gennemslagskraft bredt i samfundet ved at:

 • Give skønlitterære forfattere en særlig mulighed for at koncentrere sig om deres videre, frie kunstneriske virke og litterære produktion frem mod markante litterære gennembrud og muligheden for på sigt at etablere en fuldtids forfatterkarriere
 • Medvirke til at skabe gensidig inspiration, samtale og samarbejde mellem litterær kunst og humanvidenskab, mellem kunstnerisk praksis, forskning og undervisning, i former, som instituttet og forfatteren i fællesskab finder vil være af størst udbytte for begge parter.
Ansøgningsproces

Deadline for institutternes og forfatternes indsendelse af de fælles ansøgninger er torsdag den 7. oktober 2021 kl. 13.00. Ansøgninger skal uploades på fondens ansøgningsportal.

Ansøgningerne bliver herefter behandlet samlet af et eksternt panel, som fonden nedsætter. Panelet vil bestå af uvildige sagkyndige blandt både anerkendte forfattere og forskere. Panelet vil udarbejde indstillinger til fondens bestyrelse.

Indstillingerne vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 21. december 2021, hvorefter ansøgerne vil få besked inden årets udgang.

Den forventede succesrate blandt ansøgningerne er ca. 50%.

Vejledning til ansøgningen

Der kan kun ansøges efter invitation fra fonden via institutleder.

Når ansøgningen indsendes gennem fondens ansøgningsportal, skal den ansøgende forfatter stå som ’ansøger’ og den primært tilknyttede forsker fra instituttet som ’medansøger’ i den fælles projektledelse.

Den samlede ansøgning skal indeholde:

En motiveret ansøgning på maks. 3 sider à 2.400 enheder inkl. mellemrum:

 • 1-2 side(r) med forfatterens beskrivelse af egen aktuelle litterære praksis samt motivation for at indgå i et samarbejde med instituttet og det forventede udbytte af dette
 • 1 side med instituttets motivation for samarbejdet og forventede udbytte.

En samarbejdsaftale mellem institut og forfatter, hvori det beskrives, hvilke bidrag og aktiviteter samarbejdet konkret skal bestå i for begge parter, herunder et estimeret tidsforbrug for de involverede parter.

CV for forfatteren på maks. 1 side og evt. for involverede forskere på maks. 1 side i alt.

En produktionsliste for forfatteren (titel, forlag og årstal for udgivelsen).

Budget i fondens budgetskabelon:

Der kan maks. ansøges om 600.000 kr. pr. ansøgning:

 • 400.000 kr. til forfatterhonorar i alt i de to år
 • Maks. 200.000 kr. til dækning af øvrige udgifter i henhold til den konkrete samarbejdsaftale, fx:
  - Frikøb
  - Workshops og arrangementer
  - Rejseudgifter
  - Kontorhold og administration (dog maks. 120.000 kr./20%; udgifterne skal specificeres)
  - Uspecificerede indirekte projektomkostninger (dog maks. 30.000 kr./5%).

Den samlede bevilling forudsættes administreret af universitetet.

Vurderingskriterier

Ved vurdering af ansøgningerne bliver der lagt vægt på:

 • Den litterære, kunstneriske kvalitet og originalitet af forfatterens arbejde
 • Forfatterens litterære talent og potentiale for videre kunstnerisk udvikling gennem perioden for arbejdslegatet
 • Kvaliteten og det gensidige udbytte for forfatteren og instituttet af den medsendte samarbejdsaftales konkrete planer og aktiviteter
 • Balancen mellem samarbejdsaftalens tidsestimater for aktiviteter og sikring af forfatterens tid til fri, kunstnerisk udvikling og litterær produktion.  
Klar til at søge?

Deadline for ansøgninger er torsdag den 7. oktober 2021 kl. 13.00.

OBS Programmet kan ikke ansøges uopfordret, men kun ved invitation fra VELUX FONDEN via institutleder. 

Kontakt:
Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07