Frelsens Hærs projekt ”Vinduer til fremtiden – find nye veje i dit liv” er et godt eksempel på et projekt, som VELUX FONDEN har støttet, der arbejder med at udvikle og afprøve nye metoder, der skal sikre en helhedsorienteret indsats i socialt udsatte børnefamilier.

Projektets formål er at give viden og støtte til forældre i familier, så de bliver mere selvhjulpne og så børnene trivsel styrkes. Målet er bl.a. at styrke både voksne og børns selvværd, og for de voksnes vedkommende øge muligheden for at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Metodeudvikling og helhed

Projektets metode er baseret på en helhedsorienteret indsats, der på én gang tænker helhed i forhold til:

  • Familiens situation: familiens problemstillinger afklares på baggrund af individuelle samtaler med hver enkelt familie og med afsæt i hele familiens samlede situation
  • De ’støtteforanstaltninger’, der sættes i værk: ’støtteforanstaltningerne’ kan omfatte alt fra individuel rådgivning til social-, økonomisk- og juridisk rådgivning ift. job og uddannelse eller mentorstøtte, der fx kan være lektiehjælp til børnene, bisidderstøtte eller støtte til oprydning og flytning. Udover projektets faste aktiviteter som rådgivning og mentorstøtte er projektets familiekonsulenter i løbende kontakt med familierne gennem sms, telefon og møder.
  • Samarbejdet med andre aktører: I projektet samarbejder Frelsens Hær med relevante aktører, der komplimentært tilbyder rådgivning og støtte. Det gælder fx kommuner, jobcentre, boligsociale helhedsplaner, andre frivillige organisationer samt uddannelsesinstitutioner med henblik på en fælles, sammenhængende understøttelse af familierne.

Ofte bevarer familierne på trods af praktik, uddannelse eller arbejde tilknytningen til projektet i det, der kaldes et ”efterværn”, indtil de skønnes klar til helt at forlade projektet helt. Også her har Frelsens Hær blik for helheden og for familiens samlede situation.

Bagom projektet

Projektet omfatter pt. 36 børn og deres familier på Nørrebro og 47 børn og deres familier i Sønderborg – familierne er overvejende enlige mødre med børn. På Nørrebro er der tilknyttet 96 frivillige mentorer og i Sønderborg 28 frivillige, som alle modtager træningsforløb og kurser i forhold til funktionerne i projektet.

Kontakt hos VELUX FONDEN: