Klimaændringer er en af de helt store udfordringer for verdenssamfundet det kommende århundrede. På forskningsstationen vil man udføre klimarelateret forskning, der hidtil har været umulig i Højarktis. 

AF HENRIK SKOV

Henrik Skov (f.1962), professor ved Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Han er leder af Villum Research Station, Station Nord, beliggende i det nordligste Grønland. Han har mere end 20 års erfaring med forskning i arktisk atmosfærekemi, hvor han har skrevet mange artikler, og hvor han er hovedforfatter til en rapport til UNEP om atmosfærisk kviksølv, der førte til, at kviksølv blev forbudt.

Projekt: Konstruktion af en ny, moderne forskningsstation på Station Nord i det nordøstlige Grønland

Modtager: Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Støtte: 70.500.000 kr. af VILLUM FONDEN

Dobbelt så store temperaturstigninger i Arktis

Klimaændringer forårsaget af menneskeskabte emissioner af drivhusgasser er en af de helt store udfordringer for verdenssamfundet det kommende århundrede. I Arktis har temperaturstigningen været dobbelt så stor som den gennemsnitlige temperaturstigning i resten af verden (IPCC, 2013). Allerede nu har det varmere klima haft stor indfydelse på havisdække, økosystemer og biodiversitet med overhængende konsekvenser for lokalsamfund, industriel udvikling, transport og international politik. Sommerisens udbredelse i Det Arktiske Ocean er reduceret med 40 %, sammensætningen af ferårig og ny is er dramatisk ændret, og foråret kommer stadig tidligere (IPCC, 2013). Dette har store konsekvenser for de fysiske, kemiske og biologiske systemer og processer. Men det åbner samtidig for muligheden for udnyttelse af ressourcer i disse ellers utilgængelige egne.

Viden om Arktis er fortsat begrænset

Der er i de seneste år opnået megen ny viden om Arktis, men det er stadig en af de egne af verden, som man ved mindst om. En begrænsende faktor er manglende forskningslogistik specielt i Højarktis. Gennemførelse af forskning i Højarktis er logistisk meget udfordrende. Det skyldes primært den svært tilgængelige beliggenhed og manglen på moderne forskningsinfrastruktur. Det er derfor af afgørende betydning, at der etableres nye velegnede og lettilgængelige forskningsfaciliteter i det højarktiske område.

Figur 1. Villum Research Station, Station Nord, er beliggende i det højarktiske miljø i det nordøstlige Grønland. Grafik: Wikipedia

Konstruktionen består af tre hoveddele og er færdig i 2016: 

1. Basisstationen: En række bygninger med laboratorie- og overnatningsfaciliteter til studier af luftforurening, is, klima og biologiske processer i nærområdet.

2. Den Mobile Station: Snescootere og andre snekøretøjer, slæder, telte mv. til studier af kemiske, fysiske, geologiske og biologiske processer i områder langt væk fra Station Nord.

3. Luftstationen: Droner, der vil muliggøre studier af den vertikale atmosfæriske sammensætning og jordobservationer (remote sensing) fra luften.

Tre vigtige stationer udgør Station Nord

Basisstationen består af en forskerbygning på 360 m2, en garage på 110 m2 og et luftmålehus på 110 m2, se fgur 2. Stationen er som en af meget få højarktiske stationer åben hele året. Forskerhuset har plads til 14 overnattende forskere ad gangen. Herudover består basisstationen af fre laboratorier; et grovlaboratorium, et kemilaboratorium, et biokemilaboratorium og et renere laboratorium, hvor adgangen er begrænset. Endelig indeholder forskerhuset en lille lejlighed til den ansvarlige logistiker, kontorfaciliteter samt en stue med et mindre køkken, hvor forskerne kan slappe af (figur 3).

Garagen anvendes til lagerplads for videnskabeligt feltudstyr og ’Den Mobile Station’ inklusive stationens køretøjer. 

Luftmålehuset er placeret 2 km udenfor Station Nords område for at minimere efekten af lokal luftforurening. Transport med snescootere og andre køretøjer til huset holdes således også på et absolut minimum. Luftmålehuset er udstyret med specielt designede indtag til måling af partikler og gasser i atmosfæren (figur 4).

Den Mobile Station vil gøre det muligt at udføre forskning i større afstande fra Station Nord enten langs kysten eller ude på isen.

Luftstationen kommer til at bestå af en række droner, der vil blive udstyret med sensorer til målingen af overfadeegenskaber af jorden, is, sne og hav. Desuden vil man udstyre dronerne med måleudstyr, som gør det muligt at måle luftforurening og andre vigtige forbindelser ved forskellig højde. Endelig er der en række fernsensorer, der kan måle den vertikale sammensætning af vigtige forbindelser i atmosfæren. Luftstationen kan operere alene eller sammen med enten Den Mobile Station eller Basisstationen.

Villum Research Station åbner dørene for international forskning

 

Villum Research Station vil være åben for det nationale såvel som det internationale forskningssamfund. Dette skal bl.a. ske ved det nyligt etablerede Arktiske Forskningscenter ved Aarhus Universitet og det ligeledes nyetablerede ’Arctic Science Partnership’, der er et samarbejde mellem forskningsmiljøer i Danmark, Grønland og Canada.

Etablering af forskningsinfrastrukturen vil således udgøre et internationalt omdrejningspunkt for tværfaglig forskning i klimaændringernes påvirkning af de arktiske egne, herunder en dybere forståelse af efekterne på havisen, gletsjerne, økosystemerne og atmosfæren. Sådanne undersøgelser er nødvendige for at kunne besvare de væsentlige videnskabelige spørgsmål relateret til den globale opvarmning i Arktis, og hvordan den påvirker resten af verden. 

En god start

Villum Research Station, Station Nord, er kommet rigtigt godt fra start. Således har man haft over 1.700 overnatninger alene i år fordelt på ca. 100 forskere fra otte forskellige lande. Aktiviteterne dækker fra atmosfærekemi og -fysik, geologi og mikrobiologi til klassisk marinbiologi og terrestrisk biologi. Man er nu ved at forberede 2016-sæsonen, hvor der allerede er vist stor interesse.