VELUX FONDEN støtter sociale projekter i Danmark med fokus på borgere i en socialt udsat position.

Vi har et ønske om at bidrage til at skabe forandringer og forbedringer på det sociale område og tror på, at det sker, når mennesker handler sammen og former hinanden i fællesskaber.

Derfor har vi særligt fokus på at støtte metodeudviklende projekter, der har til formål at opbygge eller fremme konstruktive fællesskaber, rummelighed og aktivt medborgerskab, der forebygger, at borgere i en socialt udsat position oplever at være udenfor samfundets fællesskaber.

Vi ser medborgerskab som platform for samskabelse, hvor aktive borgere, kommuner, civilsamfund, virksomheder og andre interessenter mødes for at udveksle og dele idéer, ressourcer og kompetencer med sigte på forandrende handlinger.

Hvad støtter vi?

Vi støtter metodeudviklende projekter indenfor tre fokusområder:

Metodeudvikling: Børn og familier

Metodeudvikling af helhedsorienterede familieindsatser, der kan øge udsatte børns trivsel

Fonden ønsker at støtte udsatte børns trivsel gennem helhedsorienterede sociale familieindsatser, hvor barnets liv i familien er udgangspunktet. Målet er først og fremmest at styrke børnenes trivsel, og udgangspunktet er, at dette gøres bedst ved at tage afsæt i hele familiens situation.

Vores iagttagelse er, at civilsamfund og kommuner hver for sig har styrker, som tilsammen kan udgøre en kvalificeret og effektfuld støtte til børnefamilier i en social udsat position. Med en ”helhedsorienteret familieindsats” mener vi derfor en indsats, hvor civilsamfund og kommune sammen og komplimentært tilbyder børnefamilier i en social udsat position rådgivning og støtte, der udgør en sammenhængende helhed i forhold til familiens udfordringer, ønsker, behov og ressourcer.

Kommuner og civilsamfundsorganisationer skal ikke alene organisere fælles indsatser, men skal tilbyde komplementære tilbud, hvor indsatserne koordineres, sådan at de tilsammen udgør en helhed med størst mulig udbytte og effekt for familierne.

Metodeudvikling: Unge og voksne

Metodeudvikling af socialt udsatte unge og voksnes deltagelse i konstruktive fællesskaber 

Fonden ønsker at støtte sociale indsatser, der understøtter voksendannelsen og bestræbelserne på at skabe et bæredygtigt voksenliv, når unge og voksne står i risiko for, eller er havnet i, en social udsat position.

Metodeudvikling: Ældre

Metodeudvikling af ældres frivillige arbejde og rolle i udviklingen af lokalsamfund

Fonden ønsker at støtte sociale indsatser, der styrker ældres aktive deltagelse i lokalsamfundet ved at udvikle initiativer, der bringer ældres ressourcer i spil og vedligeholder ældres handlekraft - til gavn for sammenhængskraften og bæredygtigheden i lokalsamfundet. Det er ønsket herigennem at bidrage til, at fx ensomhed, isolation og psykisk sygdom blandt ældre forebygges eller modvirkes.

Metodeudvikling i fokus

Vi definerer metodeudvikling som systematisk arbejde med at ændre praksis for at opnå bestemte formål. Metodeudvikling forstås bredt, da vi også støtter udviklingsprojekter, der bygger på få praksisnære antagelser.

For at sikre fokus på metodeudvikling skal projekter kunne dokumentere ændringer for målgruppen, og det skal være muligt at vurdere, om det ønskede formål er opnået. Samtidig skal resultater og erfaringer bidrage med viden om anvendte metoders virkning, så de kan anvendes i udvikling af andre sociale indsatser – og så projektet får samfundsmæssig værdi, der rækker udover konkrete aktiviteter, geografi og organisation.

Første skridt er dialog

Før du går i gang med at skrive eller sende en ansøgning eller en projektidé anbefaler vi, at du tager kontakt til os for en uforpligtigende dialog om dit projekt.

Vil du søge?

Du kan sende din ansøgning året rundt. Vi modtager og behandler løbende ansøgninger og træffer afgørelser om bevilling eller afslag ved vores seks årlige bestyrelsesmøder.

Frister til behandling på kommende bestyrelsesmøder er (opd. løbende):

  • 11. marts 2019
  • 6. maj 2019
  • 2. september 2019
  • 28. oktober 2019

En ansøgnings vej fra start til slut

Efter indledende dialog, er der flere måder at komme i gang med ansøgningsprocessen på:

Send en fuld ansøgning: 

Vi anbefaler at du sætter dig grundigt ind i, om dit projekt ligger indenfor vores fokus, før du sender din ansøgning. Bliv klogere her på siden, hvor vores tre fokusområder samt øvrige krav står beskrevet – og kontakt os gerne, før du sender en ansøgning.

Vi opfordrer dig også til at læse vejledninger til ansøgning og budget, som du finder i ansøgningsportalen.

Send en projektidé: 

Projektidéer - eller det vi kalder interessetilkendegivelser – er på 1-3 sider og er en kort beskrivelse af en idé/projektforslag. En interessetilkendegivelse giver dig mulighed for at få en tilbagemelding på, om din idé falder indenfor fondens strategiske forkus, inden du udarbejder en fuld ansøgning.

Vi opfordrer dig til at læse vejledning til interessetilkendegivelse, som du finder i ansøgningsportalen.

Klar til at søge?

Ansøgninger sendes via vores digitale ansøgningsportal.

Inden du sender en ansøgning, opfordrer vi dig til at læse vejledninger til ansøgning og budget, som du finder i ansøgningsportalen.

Vi prioriterer sociale projekter:

- Der udvikler og afprøver innovative og eksperimenterende arbejdsmetoder i det praktiske sociale arbejde med umiddelbar positiv effekt for borgere i en socialt udsat position.

- Der opbygger eller fremmer udsatte borgeres deltagelse i konstruktive fællesskaber, hvor de kan opleve sig anerkendte og nyttige - og hvor der er mulighed for at skabe sociale relationer, der styrker personlige og sociale kompetencer og/eller deltage i aktiviteter, som udvikler uddannelsesmæssige og faglige kompetencer. Konstruktive fællesskaber kan være fx være i foreningslivet, skolen, på institutioner, på uddannelsessteder, på arbejdspladsen og i mere uformelle sammenhænge.

Hvad støtter vi ikke?

Under uddelingsområdet ’Sociale indsatser i Danmark’ støtter fonden ikke byggeri/renovering, driftsopgaver eller opgaver, der falder ind under det offentliges forpligtelser. Privatpersoner og kommercielle virksomheder kan ikke ansøge.

Læs mere om, hvilke aktiviteter og projekter vi ikke støtter her.

Læs mere

- ​Hvor projektets resultater og metoder er økonomisk bæredygtige, så der er høj sandsynlighed for implementering og forankring efter projektperioden såvel hos ansøger som hos andre lignende organisationer. Ønsket om forandring er derfor en nødvendig drivkraft i de projekter, vi støtter.

- Der har en helhedsorienteret tilgang til borgernes udfordringer og problemer, hvor den enkelte borgers perspektiv inddrages som et naturligt element. Helhedsorienteret defineres her med udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og ikke med udgangspunkt i fx forskellige offentlige forpligtelser.

- Der bliver tilrettelagt og gennemført i samspil og samarbejde mellem flere aktører herunder eksempelvis det offentlige/kommunen og civilsamfundet/virksomheder, så de komplementære fordele hos de forskellige aktører sættes i spil og udnyttes optimalt til gavn for borgere i en social udsat position. Med komplementært mener vi indsatser, der er gensidig afhængige af hinanden.

Aktuelt opslag

Invitation til  projektidéer under det tværgående progam HUMpraxis

Projekter vi har støttet

Få inspiration fra et par af de projekter, vi har støttet i cases herunder eller ved at søge blandt alle de projekter, vi har støttet.

Støttede projekter

Læs om pilotprojektet 'Tid til at være ung' fra Alzheimerforeningen

En hverdag med demens tæt inde på livet kan være svær at håndtere for børn og unge. 

Etablering og udvikling 

af brandkadetkorps

VELUX FONDEN og TrygFonden har siden 2014 støttet brandkadetkorps over hele landet. 

Unge i partnerskaber

"Unge i partnerskaber" er et godt eksempel på et projekt, hvor omdrejningspunktet blandt andet har været metodeudvikling og konstruktive fællesskaber.

Vinduer til fremtiden - find nye veje i dit liv

Frelsens Hærs projekt ”Vinduer til fremtiden – find nye veje i dit liv” arbejder med metodeudvikling og en helhedsorienteret indsats i socialt udsatte familier.

Velfærdsfabrikken

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) har drevet projektet "Velfærdsfabrikken", der er et godt eksempel på et projekt, der har arbejdet med at udvikle og afprøve innovative metoder i relation til unge med handicap.

Kontakt os

Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt. Så kontakt os gerne inden du sender os en interessetilkendegivelse eller ansøgning.

Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
Stine Weiersøe Villadsen
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 92 43 90 62
Conni E. Cederholm
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62