Syv projekter skal mindske psykisk mistrivsel

VELUX FONDEN støtter udviklingen af nye indsatser, der har fokus på at forebygge og reducere psykisk mistrivsel. Syv projekter får i alt 23,6 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder, hvor der er samspil mellem indsatser i det offentlige og civilsamfundets fællesskaber.

Mental sundhedskrise i Danmark? Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse af vores sundhed, ”Danskernes sundhed – Den nationale sundhedsprofil 2021”, har hver sjette dansker over 16 år det dårligt mentalt. Det vil rundt regnet sige 839.000 mennesker – og værst står det til hos de unge. Fra 2017 til 2021 er andelen af danskere med dårligt mentalt helbred steget fra 13,2 til 17,4 procent. Selv om noget af stigningen i mistrivslen kan skyldes corona-nedlukning, er der grund til bekymring over den negative udvikling af vores mentale sundhed.

Nytænkning og fællesskaber

VELUX FONDEN har gennem mange år støttet udviklingen af nye indsatser i civilsamfundet, der forebygger og reducerer psykisk mistrivsel. I foråret inviterede vi med et særligt temaopslag til metodeudvikling af samarbejdet mellem indsatser i civilsamfundet og kommuner/regioner til gavn for mennesker i psykisk mistrivsel:

Sociale indsatser

Læs mere om VELUX FONDENs sociale uddelingsprogram.

Se nyt temaopslag: Mental trivsel (fristen for at sende projektforslag er den 7. november 2022 kl. 13.00.)

”Vi ønsker at bakke op om nytænkning af, hvordan vi i Danmark kan reducere alvorlig psykisk mistrivsel og bidrage til at forbedre mulighederne for at leve et godt og meningsfuldt liv trods psykisk sygdom. Der er kommet mange gode projektideer, og de syv udvalgte projekter er spændende med vigtigt fokus på at fremme fællesskabet og det sociale liv,” siger programchef Vibeke Lybecker fra det sociale uddelingsprogram.

Erfaringseksperter skærper brugerfokus

For at sikre, at projekterne giver mening for brugerne, har VELUX FONDEN fået hjælp af ti erfaringseksperter, der selv har oplevet psykisk sygdom og mistrivsel:

”Det har været meget værdifuldt at have erfaringseksperter tilknyttet. De har hjulpet os med at vurdere ideerne i ansøgningerne for at gøre os klogere på, hvad mennesker med levede erfaringer med psykisk mistrivsel synes, det giver mening at udvikle og prøve af. De syv udvalgte projekter har alle fået meget positive vurderinger af både erfaringseksperter og faglige eksperter. Projekterne udgør tilsammen en interessant bredde i indsatser og samarbejder, der vil kunne bidrage til både at forbedre den enkeltes situation og socialområdets udvikling,” understreger Vibeke Lybecker.

For at få viden om, hvad der virker, bliver der tilknyttet en tværgående evaluering, som p.t. er i udbud.

VELUX FONDEN giver også i 2023 mulighed for metodeudvikling af samspillet mellem indsatser i det offentlige og civilsamfundet til gavn for mennesker i psykisk mistrivsel.  Vi har netop offentliggjort et nyt temaopslag med fokus på mental trivsel. Denne gang  er erfaringseksperterne inviteret med endnu tidligere i processen, så de både har hjulpet med formuleringen af opslagsteksten og skal assistere med den første udvælgelse af projektidéer.

Se projekterne:
Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

- Civilsamfundet og psykiatrien støtter voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen i kritiske overgange

V. Center for Seksuelt Misbrugte - Syd - Frivilligsektion

Bevilling: 1.160.000 kr.

Formålet er at skabe en helhedsorienteret indsats mellem frivilligtilbud og tilbud i psykiatrien i Region Syddanmark, fremfor parallelle forløb og at støtte voksne med senfølger af seksuelle overgreb i netværksskabelse og relationelle kompetencer i forhold til almindelig dagligdags livsførelse.

Spil sammen!

- Udvikling af en ny fælles tilgang og metode for socialpsykiatri og civilsamfund

V. Socialt Udviklingscenter SUS

Bevilling: 4.466.664 kr.

Projektet udvikler en metode til at skabe reelle og tætte samarbejdsrelationer mellem den kommunale socialpsykiatri og civilsamfundet. Målet er, at give mennesker med psykisk mistrivsel adgang til meningsfulde fællesskaber i civilsamfundet som en del af den enkeltes recovery-proces. Metoderne skal udvikles og afprøves i forskellige kommunale kontekster. Alle elementer - involvering, udforskning, udvikling og afprøvning bliver samlet i én metodebeskrivelse, som andre kommuner, tilbud og civilsamfundsaktører kan få glæde af.

Den Rullende Daghøjskole

V. Kompetencehuset

Bevilling: 2.069.268 kr.

Projektets formål er at udvikle en indsats, der kan bringe folkeoplysende aktiviteter ind i dagligdagen for patienter indlagt i Psykiatrien for at styrke patienternes recovery under og efter indlæggelse. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Daghøjskolen Kompetencehuset og Psykiatrien under Aarhus Universitetshospital. Projektet skal derfor også finde gode veje til et samarbejde mellem psykiatrien og en civilsamfundsaktør.

Den Rullende Daghøjskoles aktiviteter gennemføres 3-4 timer to eftermiddage om ugen. Efter indlæggelse kan målgruppen fortsætte i folkeoplysende aktiviteter under Daghøjskolen Kompetencehuset som en slags efterværn. 

Fællesskaber og trygge overgange for unge i psykiatrien

V. Ungdommens Røde Kors

Bevilling: 2.525.991 kr.

Projektets formål er at bringe en form for almindeligt ungdomsliv ind på de psykiatriske afdelinger for at forbedre de unges trivsel og empowerment både under og efter indlæggelse. Projektets formål er desuden at udvikle standarder for det gode samarbejde mellem civilsamfund og en region. Der etableres en ungecafé på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling for unge i alderen 14-20 år samt to ungecaféer i voksenpsykiatrien for unge i alderen 20-30 år. Ungecaféerne skal være et sted, hvor de unge kan spejle sig i andre unge og tale om det, der er vigtigt i ungdomslivet.

Projektet er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Psykiatrien i Region Syddanmark, og ungecaféerne drives af frivillige unge fra Ungdommens Røde Kors. Desuden rummer projektet en ung-til-ung mentorordning, hvor en ung indlagt på psykiatrisk afdeling mødes en gang om ugen med en ung frivillig mentor. Mentorordningen fortsættes efter indlæggelsen, og skal bl.a. ses som en brobygning for den unge tilbage til samfundets almene fællesskaber. 

GirlTalk & Region Syddanmark

- Et tværsektorielt samarbejde

V. Region Syddanmark

Bevilling: 4.905.700 kr.

Det er projektets formål at skabe en forandring, der øger pigers trivsel i en grad, så de opnår forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Sideløbende er det på projektniveau et formål at styrke tværsektorielt samarbejde ved, at civilsamfundsorganisationen GirlTalk udvikler en indsats i samarbejde med Region Syddanmark og 1-2 kommuner og derigennem afdækker, om denne type indsats kan tilføre større værdi til målgruppen, end sektorerne kan hver for sig.  

Indsatsen skal ses som et supplement til mere indgribende interventioner.

Skønlitterær brobygning og medskabelse

V. Læseforeningen

Bevilling: 2.723.068 kr.

Projektets formål er, at brugere af psykiatrien kan opleve en sammenhængende kontinuerlig indsats, som skaber brobygning til skønlitterær civilsamfundsindsats og tilknytning til fællesskaber omkring et fælles tredje, der ikke er sygdom.

Projektet er opbygget med et brobygningsforløb i tre faser, der gør det muligt at være med som enten deltager, læseguide, eller ambassadør for den skønlitterære indsats.

Mennesker har brug for mennesker

V. Psykiatrien, Region Sjælland

Bevilling: 5.760.000 kr.

Det er projektet formål at skabe et stærkt, brobyggende samarbejde, der giver mennesker med psykiske lidelser og mistrivsel adgang til netværk og meningsfulde, diagnosefri fællesskaber, som kan styrke målgruppens trivsel og handlekraft. Det sker gennem udvikling og afprøvning af samarbejdsmodeller mellem socialøkonomiske virksomheder: Veteranhaven i Slagelse og Sct. Hans Have i Roskilde, socialpsykiatrien i begge kommuner og psykiatrien i Region Sjælland.

Kontakt:
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
...