VELUX FONDEN ønsker at tage en aktiv rolle i forhold til at understøtte forskningen og den igangværende kapacitetsopbygning på de forskningsaktive geriatriske afdelinger. 

BEMÆRK: Ansøgningsfrist var 1. december 2020 kl. 13.00

Geriatrien oplever en stigende interesse blandt unge læger samtidigt med, at der bliver etableret stadigt flere dygtige forskningsmiljøer indenfor feltet. 

Derfor afsætter VELUX FONDEN midler målrettet forskning, der udgår fra de geriatriske afdelinger med afsæt i den enkelte afdelings prioritering af forskningsemner.  

Hver afdeling kan indsende op til to ansøgninger, som skal være på engelsk. Bevillingen skal hovedsageligt finansiere løn til yngre forskere, fx løn til ph.d. eller postdoc. Der kan søges om kr. 2 mio. til projekter af max. tre års varighed. 

Ansøgningerne vil blive vurderet af en international bedømmelseskomite og derefter behandlet af bestyrelsen med henblik på bevilling i marts 2021. 

Ansøgningsfrist: tirsdag den 1. december kl. 13.00 via hjemmesiden. 

Kriterier for bevilling
 • Projekterne skal have høj forskningsmæssig standard og kan publiceres i anerkendte videnskabelige tidsskrifter. 
 • Der skal være aktiv involvering af brugerne i forskningsprocessen. Læs mere om brugerinddragelse her.
 • Projektet skal hovedsageligt være praksisnært og inkludere alle relevante aktører, fx kommuner. 
 • Der skal foreligge en plan for implementering og skalering. 
 • Der skal være internationalt fokus, fx gennem udlandsophold. 
 • Der skal være tale om et selvstændigt projekt eller afgrænset delprojekt, der kan også bevilges mindre beløb til feasibility studier og pilotafprøvninger.  
 • Hovedansøger skal være professor eller forskningsleder på afdelingen. 
Det støtter vi ikke
 • Igangværende projekter, eller projekter med opstart forud for bevillingstidspunktet. 
 • Restfinansiering, dvs. projekter, hvor hovedparten af finansieringen er på plads.
indhold og omfang

Projektbeskrivelsen skal være på ca. 5-6 sider (ekskl. referencer) og indeholde: 

 • baggrund,  
 • formål og effektmål, originalitet og hypoteser,  
 • redegørelse for metode og fremgangsmåde (herunder fx styrkeberegning, målgruppe og inklusionskriterier),  
 • tidsplan (fra GANTT diagram)  
 • projektorganisering og beskrivelse af brugerinvolveringen,  
 • etiske forhold  
 • plan for publicering  
 • implementerings/skaleringsovervejelser.

I bilag medsendes budget, CV på hovedansøger og korte CV’er på medansøgere, husningstilsagn fra afdelingsledelsen, tilsagn fra samarbejdspartnere og evt. anbefalinger.

Kontakt: 
Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54