VILLUM FONDEN har afsat 1,75 mio. kr. til at få lavet en evaluering af projekter om klimaundervisning på erhvervsuddannelser støttet under fondens program Børn, unge og science. Evalueringsopgaven er i åbent udbud og kan søges af alle evalueringsmiljøer. Virtuelt informationsmøde den 19. august 2022.

Mere info

Læs mere om udbuddet af evalueringen:

Info om evalueringsopgaven (pdf)

Bevillingerne til klimaundervisning er et initiativ under VELUX Fondenes klimaprojekt '70i30', der understøtter Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Se:

VILLUM FONDEN har via åbent opslag støttet udviklingen af tværfaglige klima-undervisningsmaterialer og -forløb på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. I marts 2022 blev der bl.a. givet syv bevillinger på i alt 12 mio. kr. til udvikling af undervisningsforløb og -materialer til erhvervsuddannelser.

Evalueringen skal med udgangspunkt i erhvervsskoleprojekterne bl.a. undersøge, om bevillingerne fører til mere og bedre klimaundervisning på de erhvervsuddannelser, der indgår, og om de elever og lærere, der deltager i forløbene, oplever styrket interesse og handlekompetence.

Feedback og formidling

I VILLUM FONDEN ønsker vi at anvende evalueringen til at:

  • Give feedback undervejs til projekterne: Hvilke faktorer er vigtige for at lykkes med god klimaundervisning? Hvad kan de gøre anderledes?
  • Styrke vidensgrundlaget for fremtidige indsatser på området
  • Dele de indhøstede erfaringer med aktører med særlig interesse for at fremme klimaundervisning på erhvervsuddannelser, herunder politikere, ministerier, organisationer, erhvervsskoler etc.

Evalueringsdesign

Der er afsat 1,75 mio. kr. inkl. moms til evalueringsopgaven, der er i åbent udbud og tænkes startet op ca. december 2022. Evalueringen skal kombinere kvalitative og kvantitative metoder –givetvis med en overvægt af kvalitativ dataindsamling og analyse. Evaluator har derudover frie hænder til at foreslå det bedst egnede evalueringsdesign. Evaluator bør overveje, hvordan der kan skabes synergi mellem projekternes selvevalueringer og den tværgående evaluering. Der vil blive lagt vægt på, at evaluator har:

  • Viden om klimaundervisning
  • Viden om erhvervsuddannelser og erhvervsskolesektoren, særligt i forhold til tekniske og fødevarefaglige erhvervsuddannelser
  • Viden om erhvervsfaglig didaktik og udvikling af undervisningsforløb i erhvervsuddannelser
  • Stærke evalueringsfaglige, metodiske og formidlingsmæssige kompetencer

Proces og deadlines

Der bliver afholdt informationsmøde om evalueringen på Microsoft Teams 19. august kl. 13.00 - 14.30, hvor fonden vil give en kort præsentation af udbuddet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til opgaven. Tilmelding til informationsmødet til Conni Foght cef@veluxfoundations.dk.

Evalueringsmiljøerne bedes give tilsagn om, hvorvidt de ønsker at byde senest 25. august 2022 kl. 12 (ligeledes til cef@veluxfoundations.dk). De interesserede vil få tilsendt yderligere oplysninger (bilagsmateriale m.v.) og skal aflevere deres ansøgning senest den 3. oktober 2022 kl. 9.00.

To eller tre ansøgermiljøer vil blive indkaldt til mundtlig præsentation, der finder sted 12. oktober 2022 hos VILLUM FONDEN i Søborg. Fonden vælger evaluator på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen og den mundtlige præsentation.

Læs mere om udbuddet:

Info om evalueringsopgaven (pdf)

Kontakt

Spørgsmål i forbindelse med evalueringen kan stilles til konsulent Thomas Karlsson på thomas@karlssonkonsult.com, telefon 51614603.