Mange børn går glip af gode muligheder for at udvikle sig, fordi det kniber med at deltage i daginstitutionernes hverdagsliv og fællesskab. 

'Chancelighed gennem legende lærende samspil

Projektet har modtaget en bevilling på 3,2 mio. kr. fra VELUX FONDENs tværgående program, der sætter fokus på samarbejde mellem humanvidenskabelig forskning og praksis.

Projektet er et toårigt samarbejde mellem DPU ved Aarhus Universitet, Lolland Kommune og VIVE (tidl. SFI). Projektledelsen i forskningssamarbejdet varetages af professor Charlotte Ringsmose og lektor og ph.d. Lone Svinth. Begge fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet.

Forskere fra Aarhus Universitet og pædagoger fra børnehaver i Lolland Kommune vil sammen undersøge, hvordan legende og lærende møder mellem voksne og børn kan gøre en forskel.

Trods årtiers politiske fokus har Danmark stadig store udfordringer med at bryde den negative sociale arv og forbedre udsatte børns muligheder for at klare sig på lige fod med andre børn. Glædeligvis er det veldokumenteret, at en tidlig pædagogisk indsats i dagtilbuddene kan gøre en stor forskel for udsatte børn og deres udvikling.

– Forskningen viser, at når det pædagogiske personale er respektfuldt overfor børn, lytter til dem, svarer venligt og imødekommende og hjælper dem i konfliktsituationer, så har det positive socio-emotionelle virkninger. Det giver børnene selvværd og motivation til at lære. Men forskning viser også, at dagtilbud pædagogisk har svært ved at skabe frugtbare udviklingsmuligheder, bl.a. fordi udsathed bliver betragtet som individets problem fremfor som et kollektivt og relationelt problem. Det forklarer professor Charlotte Ringsmose fra DPU ved Aarhus Universitet om baggrunden for et toårigt praksisrettet forsknings- og udviklingsprojekt, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Lolland Kommune og VIVE.

Fokus i samarbejdet er at undersøge, om og hvordan såkaldte legende lærende samspil kan bidrage til at øge trivsel og læring for udsatte børnehavebørn i Lolland Kommune.

Legende samspil mellem børn og voksne

"Vi vil prøve at bryde med den meget voksenstyrede tænkning om, hvor og hvornår børnene lærer". Foto: Susanne Staffeldt

– Forskningen – også den internationale – peger på, at kvaliteten af interaktionen mellem barn og voksen er den mest afgørende enkeltfaktor for barnets udvikling i dagtilbud. Det gælder for alle børn, men i særdeleshed for børn i udsatte positioner. Derfor vil vi gerne udvikle et samspil, der kan styrke børnenes sprog, opmærksomhed og selvregulering. Det er tre områder af barnets udvikling, der har særlig betydning i forhold til at reducere uligheden i børns chancer senere hen, siger Charlotte Ringsmose.

– Vores udgangspunkt er, at hvis vi skal styrke børnenes udviklingsmuligheder, så kræver det, at pædagogerne møder børnene på nye måder. Vi henter inspiration fra legen, hvor barnet får mulighed for at udforske sine egne interesser og at bidrage til praksis. Der er stadig meget fokus på læring i dagtilbud, hvor det handler om, at de voksne sætter sig noget for med børnene. Vi vil prøve at bryde med den meget voksenstyrede tænkning om, hvor og hvornår børnene lærer. Vi skal gøre det meget mere på børnenes præmisser, forklarer lektor Lone Svinth fra Aarhus Universitet, der sammen med Charlotte Ringsmose udgør projektledelsen i forskningssamarbejdet.

Laboratoriedage, videooptagelser og praksisfortællinger

En af de absolut hårdest belastede kommuner i Danmark er Lolland Kommune, hvor andelen af børn med svag hjemmebaggrund er meget høj. Og det er netop her, at projektet har sit udspring.

– Vi har valgt at gå derhen, hvor problemerne er størst. Vi tager til Lolland, for det er svært at finde en kommune, der er mere belastet. Der kan vi forhåbentlig være med til at gøre en forskel, siger Charlotte Ringsmose.

Kvaliteten af interaktionen mellem barn og voksen er vigtig for barnets udvikling i dagtilbud. Foto: Susanne Staffeldt

Fra Lolland Kommune deltager knap 30 pædagoger og pædagogmedhjælpere fra syv dagtilbud. Gennem projektperioden arbejder de konkret med deres samspil med knap 80 udvalgte børn. Forsknings- og udviklingsarbejdet foregår bl.a. på 10 laboratoriedage, hvor forskere, pædagoger og pædagogmedhjælpere sammen udvikler og eksperimenterer med legende, lærende mødeøjeblikke, og hvor forskere holder oplæg, som er relateret til de daglige udfordringer i børnehaverne. Mellem laboratoriedagene arbejder pædagoger og pædagogmedhjælpere konkret med deres samspil med de børn, som de selv oplever er i risiko for marginalisering og udsathed. 

– Gensidigheden og vekselvirkningen mellem forskere og praktikere er vigtig. Vi vil gerne skabe et projekt, som giver mening for deltagerne ved at tage udgangspunkt i de udfordringer, som pædagoger og pædagogmedhjælpere oplever lige nu og her, siger Lone Svinth.

Vekselvirkningen understøttes bl.a. af, at praktikerne løbende genererer videooptagelser og praksisfortællinger, som analyseres sammen med forskerne på laboratoriedagene.

Aktuelle udfordringer og grundvidenskabelige indsigter

Udover at udvikle legende og lærerige samspil mellem voksne og børn, der understøtter læring og trivsel hos børnene i Lolland Kommune, bidrager projektet også med grundvidenskabelige elementer og viden om, hvordan børns læring og trivsel kan udvikles, og hvorvidt chanceligheden øges som følge af indsatsen.

– Hvis projektet og den praksisrettede indsats viser sig at have betydning for børnenes muligheder i Lolland Kommune, er der gode muligheder for at støtte børn, der har lignende vilkår i andre udsatte dele af landet, siger Charlotte Ringsmose.

Hos VELUX FONDEN fremhæver Henrik Tronier, programleder for det humanvidenskabelige område, projektet som et projekt, der fanger essensen af fondens nyetablerede tværgående program. Det tværgående program vægter netop det ligeværdige samarbejde mellem forskere og praktikere og prioriterer projekter, der både løfter konkrete udfordringer og bidrager med nye grundvidenskabelige indsigter.

– Projektet bygger på et unikt forsker-praktiker-samarbejde med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger i den pædagogiske praksis og med en ambition om at løfte et specifikt geografisk område i Danmark, der er præget af ulighedsproblematikker, og samtidig bidrage med grundvidenskabelige elementer. Forsknings- og praksisdelene er tæt sammenvævede og er hinandens forudsætninger. Det er netop denne vekselvirkning, der er kernen i vores tværgående program, siger Henrik Tronier.

Humanvidenskab og praksis

Læs mere om det tværgående program HUMpraxis.

Har du spørgsmål vedrørende det tværgående program HUMpraxis, er du velkommen til at kontakte os:

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07