Nyt pionercenter skal bane vejen for grøn omstilling i landbruget

Forskningscentret Land-CRAFT skal finde løsninger på, hvordan vi får mest muligt ud landbrugsjorden og samtidig mindsker belastningen på biodiversitet og klima. Den tyske topforsker Klaus Butterbach-Bahl skal lede centret, der er finansieret af fem af Danmarks største fonde – herunder VILLUM FONDEN. 

Danmarks pionercentre

Land-CRAFT er det andet i en række af pionercentre, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har taget initiativ til. Læs mere om etableringen af pionercentre. 

Fødevareproduktionen står for en tredjedel af alle menneskeskabte udledninger af drivhusgasser på verdensplan, og der vil være behov for at producere mad til endnu flere mennesker i fremtiden. Med den øgede produktion af fødevarer følger en øget udledning af drivhusgasser, som er uholdbar for planetens sundhed.

Det er baggrunden for oprettelsen af Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT) under ledelse af professor Klaus Butterbach-Bahl, der er rekrutteret til Danmark fra en stilling som leder af afdelingen for terrestrisk biogeokemi ved Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland.

Tværfaglig indsats – globale løsninger

Pionercentret skal arbejde tværfagligt og internationalt for at få en bedre forståelse af samspillet mellem landbrug og natur og udvikle bæredygtige løsninger:

Centerleder professor Klaus Butterbach-Bahl

"Hvis vi skal sikre den nødvendige omstilling af landbruget og sikre den miljømæssige bæredygtighed, så er der behov for at integrere procesviden om landbrugets miljøpåvirkninger med landskabsforvaltning. På samme tid er en tilpasning til fremtidens klimaændringer bydende nødvendig for fremtidens fødevaresikkerhed. Det er store udfordringer, og vi har kun kort tid til at løse dem, de kræver et center som Land-CRAFT. Centeret skaber unikke muligheder, da vi vil identificere og kvantificere de mange miljømæssige såvel som socioøkonomiske fordele forbundet med ændringen af landbrugspraksis for det enkelte landbrug og for det samlede landskab, og vi vil  have et specifikt fokus på landbrugets klimaaftryk," siger professor Klaus Butterbach-Bahl.

Klaus Butterbach-Bahl er internationalt anerkendt for sin forskning i biogeokemi af naturlige og forvaltede økosystemer. Han har været en førende drivkraft i udviklingen af forståelsen af kvælstofkredsløbsprocesser, lattergasemissioner fra jord til atmosfære samt måling og modellering af miljømæssige kvælstoftab og deres påvirkning af økosystemer.

Nationalt pioner-initiativ

Pionercentret bliver etableret i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet som en del af det nationale initiativ til oprettelse af pionercentre inden for særligt vigtige forskningsområder:

”Landbruget spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Med Land-CRAFT under ledelse af Klaus Butterbach-Bahl får Danmark nu et tværvidenskabeligt center på internationalt topniveau, hvor forskerne på tværs af de relevante discipliner sammen skal undersøge landbrugsproduktionens klima- og miljøpåvirkning og levere videnskabelige data til de vigtige diskussioner om landbrugets rolle i fremtiden,” siger forskningsdirektør Thomas Bjørnholm fra VILLUM FONDEN.

Pionercentret er initieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet i tæt samarbejde med Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, VILLUM FONDEN samt Aarhus Universitet og Københavns Universitet. De fem fonde bevilger i alt op til 240 mio. kr. over de næste 13 år til centret. Heraf har VILLUM FONDEN bevilget 41,5 mio. kr.

Læs mere

Centret er forankret på Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi og Institut for Biologi.  Læs mere på centrets hjemmeside:

Land-CRAFT 

 

Kontakt:

Hvis du vil vide mere om VILLUM FONDENs rolle i pioner-initiativet, er du velkommen til at kontakte os:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV

...