Nyt initiativ i VELUX FONDEN vil fremme samarbejde mellem forskning og praksis

Samfundet står overfor en række store udfordringer, der kræver viden på tværs. Miljøproblemer, sociale udfordringer og den aldrende befolkning er blot nogle af de udfordringer, der har det til fælles, at de går på tværs af fagområder. Tværfaglighed står da også højt på den politiske dagsorden. Blandt andet er EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020 og det danske FORSK2020 baseret på idéen om at udbyde puljer efter de store samfundsudfordringer i stedet for enkelte fagområder.

Den menneskelige faktors betydning

Det tværgående program dækker fire af VELUX FONDENs fokusområder:  humanvidenskabelig forskning; miljø og bæredygtighed; sociale indsatser i Danmark; aldringsforskning

Samtidig er der en stigende erkendelse af, at den ’menneskelige faktor’ spiller en afgørende rolle både i årsagerne til de store samfundsudfordringer og i mulige løsninger. De kan ikke forstås eller løses alene ved teknisk eller økonomisk viden, men må også inddrage indsigt i menneskelig adfærd, værdier, normer, kultur, sociale forhold osv. Og det er netop, hvad humanistisk videnskab og samfundsvidenskab har særlig viden om og en lang tradition for at forske i. Ikke desto mindre kan man konstatere, at humanvidenskab kun har en relativt beskeden andel i de nævnte forskningspuljer.

Fondens bredde er en styrke

VELUX FONDEN vil med en ny tværgående satsning gøre fondens fundatsmæssige mangfoldighed til afsæt for støtte til projekter på tværs af sektorer og med fokus på nogle af samfundets store udfordringer.

Fondens uddelingsområder omfatter nemlig både det sociale område, aldringsområdet, miljøområdet og det humanvidenskabelige område. De tre første er netop hjemsted for nogle af samfundets alvorlige udfordringer – og det sidste, humanvidenskab, har potentialet til forskningsmæssigt bidrag til disse.

Med den humanvidenskabelige forskning som omdrejningspunkt skal det nye initiativ være med til at fremme samarbejde og vidensudveksling mellem forskere og praktikere indenfor social-, aldrings- eller miljøområdet.

”Med det nye initiativ har vi fået en humanvidenskabelig forskningsstøtte på to ben. Vores traditionelle humanvidenskabelige uddelingsprogram skaber platforme for videre vej til nationale og internationale grundvidenskabelige forskningspuljer. Det nye initiativ skaber platforme til strategiske forskningspuljer” siger Henrik Tronier, fondsrådgiver, programansvarlig, humanvidenskabelig forskning og kultur.

Det, der står helt centralt for det nye initiativ, er støtte til projekter, hvor forskningsmiljø og praksismiljø indgår i et ligeværdigt samarbejde. Firkantet sagt er det ikke nok, at en forsker undersøger et problem i praksis, så praksis blot er genstand for forskningen. Praksis skal også have rejst problemet og have øje for, at det kalder på forskningens teori og metode – og samtidig skal praktikernes viden, erfaring og faglighed indgå i en vekselvirkning med forskernes tilgange.

Samlet skal projekter både bidrage til løft af konkrete udfordringer på de pågældende områder, til udvikling af praksis og til nye grundvidenskabelige indsigter med bidrag til international forskning.

Målet med det tværgående initiativ er både at styrke indsatsen på de tre første uddelingsområder – det sociale område, aldringsområdet, miljøområdet – gennem koblingen til forskningen – og styrke det humanvidenskabelige uddelingsområde gennem en kobling til praksis. Forventningen er også at kunne være med til at skabe platforme for de humanvidenskabelige grundforskningsmiljøers videre vej til de store nationale og internationale forskningspuljer, der er baseret på de store samfundsudfordringer. 

I processen omkring udmøntningen af bevillingerne bliver et antal af de bedste interessetilkendegivelser inviteret til ansøgninger. Til hver enkelt ansøgning bliver indhentet to eksterne sagkyndige vurderinger. Bevillingsrammen er op til 30 mio. kr.