VELUX FONDEN har i sommeren 2016 bevilget 18,9 mio. kr. til fire kollektive forsknings- og formidlingsprojekter på landets museer. 

Odense Bys Museer m.fl.

Odense Bys Museer i samarbejde med Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Moesgaard Museum, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet

"From Central Space to Urban Place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer"

4.409.500 kr.

Projektet vil med Odense og Aalborg som cases give et nyt bud på den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien. Midlet er at undersøge udviklingen fra jernalderens centrale områder (spaces), defineret som koncentrationer af lokaliteter præget af velstand samt funktioner som handel, håndværk, kult og forsvar, til middelalderens byer (places), hvor magtstrukturerne er samlet på ét sted. Den kronologiske ramme er ca. 400-1100 e.Kr. Undersøgelserne kombinerer en overordnet landskabsanalytisk og kontekstbaseret tilgang med detailanalyser af såvel genstandsmateriale som anlægs- og bebyggelsesstrukturer. Datamaterialet omfatter arkæologi, stednavne, topografi, geologi, udvalgte historiske kildetyper samt en række naturvidenskabelige analyser. Teoretisk hentes der inspiration fra socialvidenskaberne samt fra geografi og økonomi. Forskningsdelen er tæt forbundet med en innovativ formidlings- og læringsdel med fokus på 1:1-præsentation af arkæologiske landskaber og lokaliteter on location med kunst som katalysator.

Thorvaldsens Museum m.fl.

Thorvaldsens Museum i samarbejde med Københavns Universitet

“POWERFUL PRESENCES: Det skulpturelle portræt mellem fravær og nærvær, individ og masse”

 5.439.250 kr.

Portrættet har en grundlæggende appel til beskueren. Det vækker nysgerrighed og ansporer til en undren over, hvem mennesket bag ansigtet er – en empatisk øvelse, som stimulerer en kognitiv refleksion over, hvem vi selv er. Men hvor de malede og fotograferede portrætter umiddelbart fænger og fascinerer, efterlader portrætbuster ofte den moderne beskuer med et indtryk af at være uvedkommende eller decideret kedelige. Med Thorvaldsens Museums portrætsamling som konkret afsæt undersøger projektet portrætskulpturer ud fra den centrale tese, at deres materielle tilstedeværelse og virkninger på beskueren er blevet overset i forskningen. Desuden oplever den moderne museumsgæst værkerne som vanskeligt tilgængelige. Projektet har således to hovedformål: I) at skabe ny forskning i Thorvaldsens portrætters materialitet og virkning og II) at kanalisere denne forskning ind i kuratoriske projekter. Arbejdet vil finde sted i tæt samarbejde mellem projektets to primære partnere, Thorvaldsens Museum og Københavns Universitet. Projektet ledes af museumsinspektør Kristine Bøggild Johannsen, Thorvaldsens Museum og lektor Jane Fejfer, Saxo-Instituttet og inkluderer bl.a. et ph.d.- og et postdoc-projekt.

Statens Museum for Kunst m.fl.

Statens Museum for Kunst i samarbejde med Museet for Samtidskunst i Roskilde, CATS - Centre for Art Technology Studies and Conservation, Aalborg Universitet og Københavns Universitet

”Museet og kunsten i informationsalderen”

4.533.900 kr.

Film, fotografi, lyd, tekst, internet, happenings og performance er i stigende grad blevet en del af billedkunsten. Men det er en stor udfordring for museerne at håndtere den tidsbaserede og immaterielle kunst, der skaber særlige problemer for såvel indsamlingen og formidlingen af værkerne som for deres bevaring. Vigtige sider af den kunstneriske udvikling risikerer at gå tabt og dermed forsvinder viden om, hvordan vi som mennesker har forstået os selv og verden siden 1960’erne. Statens Museum for Kunst har derfor sammen med Museet for Samtidskunst i Roskilde og forskere fra Københavns Universitet og Aalborg Universitet formuleret et forskningsprojekt, der kan hjælpe museerne med at håndtere den flygtige kunst. Gennem teoretisk forskning, formidlingseksperimenter og bevaringsteknologiske undersøgelser er det målet at udvikle strategier til at ændre dens status fra død kapital til et nyt videns- og oplevelsesreservoir for museernes brugere.

Grønlands Universitet m.fl.

Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik) i samarbejde Statens Naturhistoriske Museum og Sisimiut Museum

Qimmeq, Den Grønlandske Slædehund - kulturhistorisk betydning og genetisk historie.

4.500.000 kr. (Projektets totalbudget udgør 6.597.150 kr.)

Inuit i Grønland har i århundrede brugt slædehunden som jagthund, trækhund og vagthund og til tøj og nødproviant i perioder med sult. På trods af at slædehunden har haft og stadig har en helt central kulturhistorisk rolle og unik genetiske oprindelse har den kun i begrænset grad genstand for videnskabelig undersøgelser og dokumentation, hvilket gør at helt centrale spørgsmål er stadigvæk ubesvaret. I dette projekt vil vi benytte de nyeste genetiske metoder og ’citizen-science’ til at belyse spørgsmål som: hvor stammer slædehunden fra, hvilken betydning har slædehunden haft på udviklingen af den grønlandske kultur og hvilken rolle har den i Grønland i dag og i fremtiden. Forskningsprojektet er højaktuelt da brugen af hunde og hundeslæder i Grønland er under forandring. Klimaforandringer kombineret med en nedgang i den traditionelle brug af slædehunden resulterer i tab af viden både om brugen af hundene og om hundeslædeteknologien. Resultaterne vil bl.a. blive formidlet gennem artikler, film, udstillinger, skolematerialer, web-portal og bøger.

Hvorfor en museumssatsning?

Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2014 at afsætte særlige uddelingsmidler til en forsknings- og formidlingsindsats på de danske museer. Gennem tæt dialog med en række af de mange og forskelligartede museer landet over blev Fondens museumssatsning udformet ud fra museernes egne forslag, overvejelser og ønsker.

Om ansøgningsprocessen

I efteråret 2015 modtog VELUX FONDEN i alt 32 interessetilkendegivelser, hvoraf ni projektforslag blev inviteret videre til udarbejdelse af fuld ansøgning. Blandt disse er der i 2016 samlet bevilget ca. 18,9 mio. kr. til fire kollektive forsknings- og formidlingsprojekter.

Formålet med museumssatsningen er at styrke museernes bestræbelser på at løfte en aktuel, dobbelt udfordring: På den ene side ønsket om at styrke deres forskning. På den anden side ønsket om at udvikle deres formidling til et bredere publikum.

Gennem bevillinger til større, kollektive projekter ønsker VELUX FONDEN at styrke integrationen mellem museernes forsknings- og formidlingsaktiviteter, at styrke samarbejdet mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes forskere samt at bidrage til, at forskningsfunderet viden formidles til den bredere offentlighed gennem engagerende, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

 

Artikel om museumssatsningen af journalist Pernille Steensgaard