OBS: Ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet (13. oktober 2022 kl. 13.00), og museumsprogrammet bliver ikke genopslået. 

VELUX FONDEN inviterer igen landets små og store museer til at indsende interessetilkendegivelser til projekter, der kan styrke forskning og udvikle formidling på de danske museer. Vi har afsat ca. 15 mio. kr. til programmet. Vi tilbyder igen i år projektmodningsmidler ved invitation til fuld ansøgning.

Bemærk at ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet, og at museumsprogrammet ikke bliver genopslået. 

VELUX FONDENs museumsprogram støtter projekter på landets museer, der styrker samarbejdet mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere. Projekterne skal desuden bidrage til, at forskningsfunderet viden bliver formidlet til den bredere offentlighed gennem engagerede, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

Udviklingen af programmet sker i løbende samarbejde og tæt dialog med en række af de mange og forskelligartede museer landet over, så programmet bliver udformet ud fra museernes egne forslag, overvejelser og ønsker.

Hvem kan søge?

Hvert år inviterer vi museer til at indsende kortfattede interessetilkendegivelser med projektforslag. De kan så danne grundlag for en evt. invitation til at udarbejde en ansøgning i fuld skala. 

Også museer, der tidligere har modtaget bevilling eller ansøgt, kan søge museumsprogrammet igen om andre projekter.

Fagområder

 • Alle kunst- og kulturhistoriske fagområder.
 • Alle fagområder indenfor nyere formidling og museologi.
 • Naturhistoriske fagområder, hvis de i projektet indgår i tæt tværfagligt samarbejde med hovedvægten i et eller flere af de ovennævnte fagområder.

Det ideelle projekt rummer​:

 • Både en forskningsdel og en formidlingsdel, der er tæt integrerede.
 • Både museumsforskere og -formidlere og universitetsforskere, som indgår i tæt integrerede samarbejdsrelationer gennem projektets enkelte delprojekter.
 • Klart formulerede planer for, hvordan projektets forskningsmæssige resultater skal præsenteres og publiceres i videnskabeligt anerkendte sammenhænge.
 • Klart formulerede planer for, hvordan den opnåede viden skal formidles til publikum i konkrete former, herunder hvordan forskningsindholdets kritiske og komplekse indsigter tænkes formidlet i disse former.
 • Erfaringsopsamling og refleksion over forsknings- og formidlingsprojektets forløb og resultater i form af enten videndeling på seminarer og konferencer eller i form af følgeforskning eller anden afsluttende afrapportering med henblik på langsigtet udvikling og styrkelse af museumsområdet.
 • Forankring i udvikling af museets forsknings- og formidlingsstrategi og med ledelsesopbakning på museet.

Herudover ser VELUX FONDEN gerne, at projektet rummer samarbejde mellem flere museer og internationale samarbejdsrelationer.

FORMÅL MED MUSEUMSPROGRAMMET

Det overordnede formål med museumsprogrammet er at styrke museernes bestræbelser på at håndtere en dobbelt udfordring: På den ene side ønsket om at styrke deres forskning. På den anden side ønsket om at udvikle formidling til et bredere publikum. Programmet vil derfor:

 • Fremme projekter, der kan bidrage til en forsknings- og formidlingsindsats på landets museer.
 • Styrke samarbejde, brobygning og vekselvirkning mellem universiteternes humanvidenskabelige forskere og museernes forskere og formidlere.
 • Bidrage til, at forskningsfunderet humanvidenskabelig viden formidles i engagerende, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

Vi støtter frie, forsker- og formidlerdrevne kollektive projekter med tæt integrerede forsknings- og formidlingskomponenter. Relevante projekter ligger indenfor fagområderne kunst- og kulturhistorie, formidling og museologi.

ANSØGNINGSPROCES

13. oktober 2022 kl. 13: Frist for interessetilkendegivelse.
Primo december 2022: Alle ansøgere modtager svar. Udvalgte ansøgere bliver inviteret til at sende fuld ansøgning. Der tilbydes projektmodningsmidler på op til kr. 100.000 pr. inviteret projekt.
7. februar 2023: Frist for fuld ansøgning.
Medio maj 2023 modtager ansøgere endeligt svar.

Som grundlag for VELUX FONDENs behandling af de inviterede fulde ansøgninger vil der individuelt til hver enkelt ansøgning blive indhentet to eksterne sagkyndige vurderinger.

VEJLEDNING TIL INTERESSETILKENDEGIVELSE

En interessetilkendegivelse skal indeholde:

En forside med projekttitel, navn, titel og organisation på henholdsvis hovedansøger og projektdeltagere, fem linjer med projektets formål (på dansk) samt angivelse af antal anslag (hent skabelon til forside her).

Projektbeskrivelse (maks. 4 normalsider, dvs. 2.400 anslag inkl. mellemrum pr. side):

 • Det samlede projekts forsknings- og formidlingsmæssige formål og indhold samt dets forhold til aktuel forskning og formidling på området.
 • Kort præsentation af hvert delprojekt og sammenhængen mellem dem. Herunder redegørelse for evt. ph.d- eller postdoc-forskeres forhold til museum og universitet.
 • Projektperiode og -forløb. Herunder planer for videnskabelige publikationer og konkrete formidlingstiltag samt integrationen mellem forskning og formidling i projektet.
 • Institutionelle samarbejdsrelationer: Projektets organisering, deltagere, institutionelle tilhørsforhold og karakteren af samarbejdsprocesserne.
 • Redegørelse for projektets betydning og rolle for hver af de deltagende institutioners forsknings- og formidlingsstrategier (synergi) samt ledelsesopbakning.

Kort CV:  For projektleder (maks. 1 side i separat fil) samt hoveddata for projektets øvrige deltagere (maks. 1 side i alt for alle i separat fil).

Hovedansøger og projektleder skal være den reelle, aktive projektleder (PI), ikke den formelle leder fx. museumsdirektøren, hvis der ikke er sammenfald herimellen. 

Budgetoverslag i runde tal (maks. 1 side). Fondens budgetskabelon skal benyttes. Der kan maksimalt søges om 4,7 mio. kr. pr. projekt.

VURDERINGSKRITERIER

Ved vurderingen af interessetilkendegivelserne vil der blive lagt vægt på, at også formidlingsdelen og projektets forhold til museets forsknings- og formidlingsstrategi står klart.

Ud over graden af originalitet og relevans vil interessetilkendegivelserne først og fremmest blive vurderet efter, i hvor høj grad de indfrier museumsprogrammets overordnede formål, jf. ovenfor om det ideelle projekt og museumsprogrammets formål.

I behandlingen af de indkomne interessetilkendegivelser vil indgå en vurdering af sammenhængen mellem størrelsen af det ansøgte beløb og projektets kvalitet og forventede resultater. Der kan maksimalt søges om 4,7 mio. kr. pr. projekt. 

BUDGETPOSTER OG VIRKEMIDLER

For at kunne imødekomme forskellige projektideer og eventuelt forskelligartede behov, interesser og kapaciteter hos de enkelte museer ønsker vi at tilbyde en så bred vifte af delvirkemidler som muligt, hvorigennem det enkelte museum, universitet og evt. anden videninstitution eller fagpersonale vil kunne engagere sig i det samlede projekt gennem forskelligartede samarbejdstyper og tilknytningsmuligheder.

Mulige delvirkemidler og budgetposter er følgende, men vil kunne suppleres med andre, som bedre vil kunne sikre det enkelte museums integration i det samlede projekt og projektets kvalitet og resultater inden for et maksimalt ansøgt beløb på 4,7 mio. kr. pr. projekt.

 • Frikøb til museumsforskere og -formidlere samt universitetsforskere i dele af projektperioden.
 • Aflønning af - eller honorarer til - andet eksternt tilknyttet fagpersonale med særlige kompetencer, der måtte kunne understøtte realiseringen af det samlede projekts formål, herunder fx udenlandske gæsteforskere eller eksterne formidlingsspecialister.
 • Ph.d.- og/eller postdoc-stipendiemidler. (Fonden støtter dog ikke individuelle ph.d.- eller postdoc-projekter, men alene projekter, der er integrerede elementer i et kollektivt projekt.)
 • Frikøb til projektledelse.
 • Driftsudgifter, der er direkte relateret til projektet; fx konference-, seminar-, rejse- og publikationsudgifter samt udviklingsudgifter til projektrelaterede formidlingstiltag (fonden støtter dog ikke udgifter til fysiske udstillingsfaciliteter).
 • Specificerede indirekte projektomkostninger.
 • 5 % uspecificerede indirekte projektomkostninger.

Bemærk, at fonden ikke dækker 'fondsmoms'.

Ingen af ovenstående delvirkemidler vil kunne ansøges isoleret, men alene som led i samlede projekter.

Da VELUX FONDEN ønsker at agere i en faciliterende rolle på grundlag af allerede spirende projekter, forventes en vis medfinansiering fra de deltagende institutioner.

    

Baggrund og bevillinger

Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2014 at afsætte særlige uddelingsmidler til at styrke forsknings- og formidlingsindsatsen på de danske museer.

Ud fra ønsket om at imødekomme museernes aktuelle situation og udfordringer har det fra begyndelsen været fondens ønske at udforme museumsprogrammet i tæt dialog med museernes egne forslag, overvejelser og ønsker. Fonden gennemførte derfor i løbet af 2013 og 2014 en række møder med forskelligartede museer landet over. Resultaterne af dialogmøderne har været væsentlige for udformningen af museumsprogrammets formål, den ønskede projektkarakter og virkemidlerne. Fonden er fortsat i løbende dialog med museerne.

Efterfølgende har fonden i samarbejde med Organisationen Danske Museer (ODM) gennemført en række netværksmøder med deltagelse af alle bevilgede projekter. Fokus var deres erfaringer med samarbejdet mellem universiteter og museer. Erfaringsopsamlingen indgår både i fondens strategiarbejde og vurdering af kommende interessetilkendegivelser. Et af netværksmødernes foreløbige konkrete resultater er fondens beslutning om at afsætte projektmodningsmidler til inviterede ansøgninger. Også andre initiativer er under udvikling.

Museumsprojekter 2023

De tre projekter har fokus på fortælling og går nord, øst og ned mod rødderne.

Museumsprojekter 2022

Museumsprojekter sætter spot på modeller, miljøhistorie og medborgerskab.

Bevillingsoversigt: museumsprogrammet 2015-2022

Hent

Inspirationskatalog: Museerne, universiteterne og forskningen 

Hent
Kontakt:
Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07
Gry Louise Minor
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 41 24 72
Hanne Pohl
Administrativ koordinator, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 13 06 69
...