VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har fra 2008-2020 uddelt mere end 1,6 mia. kr. til projekter med fokus på miljø og bæredygtighed. Tematisk fordeler fondenes bevillinger sig ligeligt på biodiversitet og klima. Her er samlet et par af de største initiativer.

Dansk havmiljø

VELUX FONDEN har siden 2015 haft særligt fokus på det danske havmiljø og bevilger hvert år ca. 50 mio. kr. til initiativer, der arbejder på at sikre et sundt hav. Læs mere om uddelingsområdet for Miljø.

Støtten til projekter om biodiversitet spænder fra dansk naturbeskyttelse med etableringen af Den Danske Naturfond til en indsats for standardisering af nanomateriale i EU.

Bevillingerne til klimainitiativer rummer blandt andet etablering af den selvstændige klimafond KR Foundation og indsatser for at fremme ansvarlige investeringer og gennemsigtighed i virksomheders ressourceaftryk. 

Udover de ’grønne bevillinger’ centrerer mange af fondenes store forskningsbevillinger sig om klimaspørgsmål:

  • Mere end 25 procent af VILLUM FONDENs aktive bevillinger (700 mio. kr.) går til teknisk og naturvidenskabelig forskning, der leverer indsigt i klimaforandringer og grundlag for løsninger.
  • VELUX FONDENs forskningsbevillinger vedr. klimaområdet har fokus på den menneskelige faktors afgørende rolle i den grønne omstilling. Siden 2016 har fonden bevilget over 20 mio. kr. til konkrete tværgående projekter, hvor human- og samfundsvidenskabelige forskere samarbejder med lokale myndigheder, NGO’ere og borgere om at skabe modeller for grønne fællesskaber og mere klimavenlig adfærd.

Internationale miljøprojekter

I 2014 stiftede VILLUM FONDEN miljøfonden KR Foundation og bevilger over en tiårig periode hvert år 100 mio. kr. til miljøfondens uddelinger. Miljøfonden støtter internationale miljøprojekter – bl.a. tænketanke og græsrodsorganisationer, der gen- og nytænker alt fra bæredygtige investeringer til forbrugeradfærd og klimakommunikation.

Læs mere på KR Foundations hjemmeside.

Dansk naturbeskyttelse

Sammen med den danske stat og Aage V. Jensen Naturfond stiftede VILLUM FONDEN i 2015 Den Danske Naturfond. VILLUM FONDEN har bevilliget 250 mio. kr. til naturfonden, der arbejder for at bevare og forbedre den danske natur, muliggøre store naturoplevelser og styrke den folkelige opbakning til arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse.

Fonden er en privat, erhvervsdrivende fond, der ifølge 'Lov om Den Danske Naturfond' er underlagt en række krav, som skal sikre en åben og god forvaltning og give offentligheden adgang til naturarealer.

Læs mere på Den Danske Naturfonds hjemmeside.

Grønne impact-investeringer

Fondene har siden 2013 investeret en stigende del af formuen i grønne impact-investeringer, der både skal bekæmpe klimaforandringer og give afkast. Andelen af disse investeringer udgør i dag 10 procent af de bundne formuer (dvs. 2 mia. kr.) – målet er, at øge andelen til 15 procent frem mod 2023.

Læs mere om fondenes grønne impact-investeringer.