OBS: Opslaget er udløbet. Ansøgningsfristen var 10. oktober kl. 13.00.

Fællesskaber kan bidrage med mangfoldighed og sammenhængskraft til det demokratiske samfund. Derfor inviterer VELUX FONDEN med dette temaopslag civilsamfundets organisationer til at søge midler til projekter, der med nye tilgange kan skabe inklusion af borgere i socialt udsatte positioner.   

Fællesskaber er vigtige for vores trivsel, handlekraft, vores tillid til hinanden og for samfundets sammenhængskraft. Men undersøgelser fra bl.a. VIVE peger på, at mange føler sig uden for, og at der er behov for særlige og nytænkende indsatser og forebyggelse, der kan være med til at sikre, at flere bliver en del af et fællesskab.

Målgruppe og formål

Med temaopslaget kan organisationer søge om støtte til metodeudviklingsprojekter, hvor borgere i en socialt udsat position får mulighed for at bevæge sig ud af udsatheden gennem deres deltagelse i konstruktive og inkluderende fællesskaber. Opslaget inviterer projekter, der vil udvikle og afprøve metoder, som kan skabe veje og brobygning for borgere i socialt udsatte positioner ind i samfundets fællesskaber, så borgerne inkluderes og oplever, at deres ressourcer bliver anvendt og påskønnet. Fællesskaberne skal styrke den enkeltes handlekraft, mod, selvværd og oplevelse af et tilhørsforhold. Målgruppen for indsatserne kan være både børn, unge og voksne i socialt udsatte positioner.

Metodeudvikling

Med metodeudvikling forstås et systematisk arbejde med at strukturere sin praksis for at opnå et bestemt formål. Det vil sige de faglige greb, virkemidler og organisationsformer/strukturer, som projektet afprøver, fordi de forventes at skabe inklusion, motivation og øget handlekraft for borgerne og dermed social bæredygtighed. Projektets metodeudvikling kan med fordel tage udgangspunkt i egen forandringsteori, og det skal dokumenteres, om en forandring har fundet sted. Projektet skal også munde ud i en model-og metodebeskrivelse.

Kriterier

I vores vurdering af ansøgningerne lægger vi vægt på følgende:

 • At indsatsen efterspørges af målgruppen og fremstår nødvendig og realistisk
 • At projektets metoder og deres afprøvning er tydelig og velbegrundet
 • At indsatsen er beskrevet på baggrund af konkrete erfaringer i egen og andres praksis
 • At det fremstår klart og tydeligt, hvad der skal foregå og afprøves i projektet, hvorfor og hvordan
 • At målgruppen for indsatsen er borgere i en socialt udsat position
 • Indsatsens nyskabelse
 • At indsatsens forandringsteori og succeskriterier er beskrevet
 • At projektet omfattes af en ekstern evaluering med det formål at udvikle, fastholde og formidle læring og viden om  projektets virkning og metoder
 • At der er gjort konkrete tanker om, hvordan og i hvilket omfang projektets indsatser og metoder realistisk kan forankres og fortsættes efter projektperiodens ophør.

Ansøger skal medsende vedtægter og seneste årsrapport/årsregnskab med ansøgningen. Der kan kun søges om støtte til projekter med et budget over 500.000 kr.

Vi støtter ikke

Vi støtter ikke:

 • Byggeri/renovering
 • Bogudgivelser
 • Løbende drift og administration af institutioner eller organisationer, der ikke relaterer sig til projektet
 • Opgaver der falder ind under det offentliges og myndigheders forpligtelser
 • Projekter der tilgodeser politiske, kommercielle eller erhvervsmæssige interesser
 • Projekter der udelukkende og alene omfatter forskning, kompetenceudvikling eller evaluering
 • Events
 • Fortsættelse af allerede igangværende indsatser eller aktiviteter
 • Privatpersoner og kommercielle virksomheder.
 
Kontakt: 
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
Jimmie Gade Nielsen
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 27 39 57