Mission mental trivsel: Syv projekter får bevillinger

VELUX FONDEN støtter udviklingen af indsatser, der forebygger og reducerer psykisk mistrivsel. Syv projekter får i år i alt 27,9 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder, der kan give mennesker i mental mistrivsel mulighed for at deltage aktivt i sociale fællesskaber for at forbedre deres trivsel. 

Danskernes sundhed

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse af vores sundhed, ”Danskernes sundhed – Den nationale sundhedsprofil 2021”, har hver sjette dansker over 16 år det dårligt mentalt. Det vil rundt regnet sige 839.000 mennesker – og værst står det til hos de unge. Fra 2017 til 2021 er andelen af danskere med dårligt mentalt helbred steget fra 13,2 til 17,4 procent.

Alt for mange danskere kæmper med psykisk mistrivsel, der står i vejen for, at de kan leve det liv, de gerne vil.

VELUX FONDEN har gennem mange år støttet udviklingen af nye indsatser i civilsamfundet til gavn for mennesker i psykisk mistrivsel. I 2022 blev støtten udvidet til at omfatte metodeudvikling af samarbejdet mellem indsatser i civilsamfundet og kommuner/regioner. Under temaopslaget 'Psykisk Mistrivsel' fik syv projekter (se projekterne) i efteråret bevillinger til at bygge bro mellem indsatser og skabe fællesskaber og aktiviteter, der fremmer trivsel og mental sundhed. Interessen for opslaget og behovet for initiativer var så stort, at der blev lanceret et opfølgende temaopslag ’Mental trivsel’. Nu får yderligere syv projekter bevillinger:

”Vi ønsker at være med til at give civilsamfundet og offentlige indsatser ny viden og indsigt, der kan kvalificere indsatsen for mennesker i psykisk mistrivsel. De syv udvalgte projekter bidrager både til socialområdets og den enkeltes udvikling. Vi glæder os til at følge projekternes vigtige arbejde med at få unge og voksne i psykisk mistrivsel med i hverdagslivets fællesskaber. Livet leves i hverdagens fællesskaber, der skaber handlekraft og forebygger oplevelsen af at være udenfor, og på den måde styrker samfundets sammenhængskraft og sociale bæredygtighed,” siger programchef Vibeke Lybecker fra det sociale uddelingsprogram.  

Erfaringseksperter og evaluering gør os klogere
Sociale indsatser

Læs mere om VELUX FONDENs sociale uddelingsprogram.

For at sikre, at projekterne giver mening for brugerne, har VELUX FONDEN fået hjælp af ti erfaringseksperter, der selv har oplevet psykisk sygdom og mistrivsel. Erfaringseksperterne har hjulpet med formuleringen af opslagsteksten og den første udvælgelse af de projektidéer, der med projektmidler i ryggen blev inviteret til at skrive fuld ansøgning.

For at få viden om, hvordan indsatserne virker, igangsætter fonden en tværgående evaluering af projekterne. 

Se projekterne:
UNIK Recovery efterværn til unge i psykiatrien

- Når civilsamfundet bygger bro

V. Børn og Unges Trivsel. Projektet tilrettelægges som et tæt samskabende partnerskab i en arbejdsgruppe med medarbejdere fra kommunerne, OPUS Young, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Børn og Unges Trivsel, Implement samt unge i målgruppen.

Bevilling: 4.949.232 kr.

Flere og flere unge kæmper med psykiske udfordringer og mistrivsel i en sådan grad, at det står i vejen for, at de kan realisere deres drømme om ungdomsliv og selvstændigt voksenliv. Projektets formål er at videreudvikle på erfaringer med at sikre et helhedsorienteret efterværn for unge mellem 15-25 år, som er i den sidste fase af eller har været i et OPUS Young-forløb. Disse unge kæmper ofte med flere udfordringer på én gang, fx selvskade, spiseforstyrrelse, angst og ensomhed.

Gennem et tværfagligt mestringsforløb med selvværdstræning og kompetenceudvikling lærer de unge at begå sig i hverdagen. Et team af psykologer, socialrådgiver, yoga/mindfulnessinstruktør, terapeuter inden for natur og kunst og kreativitet, samt kernefrivillige skal arbejde sammen omkring den unges positive udvikling.

Social Digital Lab

- Digital psykiatri i civilsamfundets fællesskaber

V. KFUMs Sociale Arbejde i samarbejde med Center for Digital Psykiatri samt Region Syd, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Bevilling: 4.600.000 kr.

Mange borgere med psykisk mistrivsel er ramt af sociale og geografiske udfordringer både under og efter behandling i psykiatrien. Det er projektets formål, at udvikle en metode, der giver brugere af KFUMs Sociale Arbejdes caféer mulighed for at modtage en fleksibel og tilpasset støtte og behandling via et digitalt tilbud. Gennem brugen af de digitale metoder ønsker projektet at sikre, at adgangen til behandling blive mindre afhængig af geografi og borgernes ressourcer (mobilitet).

Målet er, at borgerne oplever øget inddragelse og involvering, og at dette kan være med til at øge trivsel, livsmestring og kontrol over eget behandlingsforløb. Så patienttilfredsheden bliver forbedret og tilbagefald forebygges.

Mental trivsel på Samsø

V. Samsøs Kultur-, Idræts- og Frivilligcenter SamBiosen i samarbejde med Støtteteamet i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i Samsø Kommune.

Bevilling: 1.812.100 kr.

Psykisk sårbare på Samsø har givet udtryk for, at det ikke er let at blive en del af nye fællesskaber. Projektet skal udvikle metoder, der gør mennesker i psykisk mistrivsel på Samsø trygge ved at tage del i aktive og meningsfulde fritidsfællesskaber. Dette skal bl.a. ske gennem et tilbud om aktiviteter der har fokus på personlig træning, træning på mindre hold, naturtræning og fællesspisning, der er efterspurgt af målgruppen, samt en ordning med en følgeven til målgruppen.

Projektet tager udgangspunkt i indsigter fra inddragelsesprocessen omkring kommunens nye sundhedspolitik og vil styrke samarbejdet mellem Samsø Kommune og civilsamfundsorganisationerne på øen. I dag eksisterer der ikke foreningsaktiviteter for mennesker i psykisk mistrivsel på Samsø.

Socialt Frikort København

V. Mændenes Hjem i samarbejde med Københavns Kommune

Bevilling: 3.931.500 kr.

Formålet med projekt Socialt Frikort København er at styrke udsatte og marginaliserede borgeres mentale trivsel gennem øget adgang til arbejdsfællesskaber i samfundet. Siden 2019 har socialt udsatte gennem en forsøgsordning med socialt frikort kunne tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året uden at blive trukket i sociale ydelser. I et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune og Mændenes Hjem er målet at forankre og udbrede det sociale frikort i Københavns Kommune, så flere borgere får mulighed for at gøre brug af frikortet og den afledte øgede livskvalitet og trivsel.

Frirum og fællesskab i naturen

- Naturvejledere bygger bro mellem kommune og foreninger

V. Naturvejledning Danmark i samarbejde med de kommunale naturvejledere, kommunale tilbud som fx PPR samt det kommunale foreningsliv i de fire kommuner.

Bevilling: 3.518.445 kr.

Undersøgelser fra bl.a. Center for Ungdomsforskning peger på en række kvaliteter, som de unge selv ser i naturaktiviteter og naturintegrerende sociale indsatser: fællesskabet, finde ro, lære nyt, turde prøve nyt og muligheden for at vise, hvad man kan.

Projektets formål er at udvikle natursociale metoder, hvor naturen anvendes som et fællesskabende frirum, der kan fremme trivsel, handlekraft, samhørighed og udvikling af sociale kompetencer blandt unge i mental mistrivsel. Projektet gennemføres i fire kommuner: Furesø, Vesthimmerland, Esbjerg og Odense Aktiviteterne kan fx være naturgenopretning, guidede ture, dyrehold m.m. Desuden skal projektet bygge bro mellem kommunale indsatser for unge i mistrivsel og lokale natur- og friluftsforeninger. Der skal udvikles en samarbejdsmetode i kommunerne, hvor kompetencer inden for hhv. aktiviteter i naturen, frivilligt foreningsliv og pædagogisk indsats forenes til gavn for de unge i målgruppen.

Cyklende fællesskaber

– Cyklen som redskab til bedre mental trivsel

V. Dansk Cyklistforbund i samarbejde med Landsforeningen af Væresteder

Bevilling: 3.877.200 kr.

Regelmæssig fysisk aktivitet som cykling gør en forskel både for den fysiske og psykiske sundhed. Mere cykling i hverdagen kan fungere som en vigtig faktor til at skabe det overskud, der kan styrke koblingen til hverdagslivet. Projektets formål er at udvikle en model for cykelture som fællesskab for voksne med psykisk mistrivsel, der er tilknyttet et værested.

Målet er, at flere mennesker, der lever med psykiske vanskeligheder, kommer ud på regelmæssige cykelture, oplever cyklen som et middel til transport, gode oplevelser og mere overskud i hverdagen. På længere sigt er målet at få cykling og cykelture i grønne områder ind som en større del af socialpsykiatrien i danske byer.

Projektet bygger videre på erfaringer fra tidligere projekter omkring cykling mod psykisk mistrivsel, der har vist gode effekter af det at deltage i et frivilligt fællesskab i naturen.

Fællesskaber(e) - sammen om nye veje til fællesskabet

V. Frivilligcenter Rebild i samarbejde med Rebild Kommune (Center Familie og Handicap, Center Arbejdsmarked og Borgerservice og Center Sundhed, Kultur og Fritid) samt en række lokale foreninger, selvejende institutioner og andre aktører. 

Bevilling: 5.192.092 kr.

I Rebild Kommune er antallet af unge med dårligt mentalt helbred stigende og næsten fordoblet siden 2013. Projektets formål er at udvikle og afprøve et nyt tværsektorielt samarbejde mellem civilsamfund, kommune, region og erhvervsliv med henblik på at rekruttere og matche unge i alderen 13-30 år, som oplever ensomhed og er udfordret af psykisk mistrivsel, med eksisterende eller nye frivillige fællesskaber enten som deltagere eller som frivillige. Herunder skal projektet understøtte lokale foreninger i at nytænke igangværende fællesskabsaktiviteter, så det bliver muligt at inkludere flere. Projektet gennemføres i hele Rebild kommune i både land- og byzoner, og tanken er, at erfaringerne og metoden efterfølgende kan spredes til resten af landet.

 
Kontakt:
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80