OBS: Der kan kun ansøges efter invitation fra fonden via institutleder. Ansøgningsfristen er 14. december 2023 kl. 13.00.

VELUX FONDEN vil fremme grundforskningen på det humanvidenskabelige område. Vi har afsat ca. 40 mio. kr. årligt under kernegruppeprogrammet. 

Hvad er en kernegruppe?

En kernegruppe er en tæt samarbejdende forskergruppe med typisk en eller to fastansatte forskere som projektledere, evt. et antal øvrige fastansatte forskere, samt 2-3 postdocs og/eller ph.d.-studerende.  

En kernegruppe kan bestå af forskere fra samme institut eller forskere på tværs af institutter og universiteter.

VELUX FONDENs kernegruppeprogram støtter forskning indenfor humaniora og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige områder. Med programmet ønsker vi at fremme kollektive projekter på højeste faglige niveau på landets universiteter. 

Udviklingen af programmet og processerne frem mod bevillinger sker i løbende samarbejde og tæt dialog med de relevante forskningsmiljøer på danske universiteter.

Programmet kan ikke ansøges uopfordret, men kun ved invitation fra VELUX FONDEN via institutleder. 

Hvem kan søge? 

Omkring 30 af landets humanistiske og samfundsvidenskabelige institutter indgår i fondens faste samarbejdsnetværk. Af hensyn til succesraten er institutterne opdelt i to halvdele, som hver inviteres hvert andet år.

Det er institutterne selv, der i fx forskningsudvalget udvælger det inviterede antal ansøgninger, som sendes til fonden. Det er et krav, at hovedansøger (PI) er fastansat på instituttet. 

Der lægges vægt på ’trædestenspotentialet’ i forhold til projektleder(e)s og øvrige deltageres videre karrieremuligheder og forskningsudvikling samt i forhold til projektets mulighed for efterfølgende at tiltrække større bevillinger og/eller efterfølgende etablering af et stærkt forskningsmiljø.

Der lægges desuden vægt på, at projektet afspejler instituttets forskningsstrategi og faglige prioriteringer og dermed kan bidrage til instituttet med forsknings- og uddannelsesafkast.

VELUX FONDEN opfordrer til, at alle kernegrupper:

  • Tilstræber diversitet i projektgruppen og projektledelsen
  • I videst muligt omfang besætter juniorstillinger i åbent opslag. Bemærk, at det i forhold til postdocstillinger er et krav at disse bliver slået op.

Til etablering af en kernegruppe kan der søges om op til 5,7 mio. kr., som typisk dækker et projektforløb på en fireårig periode.

Formål med kernegruppeprogrammet

Formålet med kernegruppeprogrammet er at:

  • Støtte fri, original grundforskning på excellent niveau indenfor humaniora og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, politologi, sociologi og psykologi). 
  • Styrke forskningens vækstlag (spirende forskergrupper med spirende ideer) med henblik på at styrke humanvidenskabernes fremtid.
  • Tilbyde en bevillingsform i mellemstørrelse (mellem individuelt projekt og forskningscenter), der kan være ’trædesten’ til dels i forhold til deltagernes videre karrieremuligheder og til dels i forhold til muligheden for større og/eller internationale bevillinger. 
  • Levere synergi til institutternes realisering af forskningsplaner og -målsætninger – og dermed også med afkast til uddannelse.  
  • Få inddraget forskningsmiljøernes egen ’tavse’ viden om forskningens udviklingstendenser, behov og lovende nye ideer/initiativer/forskere gennem tæt dialog med institutlederne
Ansøgningsproces
  1. Institutterne udvælger – på invitation fra fonden – et antal ansøgninger, som sendes til fonden. Fonden er herefter i dialog med hver enkelt institutleder om projekternes institutmæssige kontekst. 
  2. Hver ansøgning sendes i internationalt review ved tre individuelt udvalgte sagkyndige på ansøgningens forskningsområde. På baggrund af ekstern bedømmelse foretager sekretariatet den afsluttende indstilling til fondens bestyrelse, der træffer endelig afgørelse om afslag eller bevilling. Typisk syv bevilgede kernegruppeprojekter - ca. 1/4 af alle de indsendte ansøgninger.

Kalender 2023/2024:

Juni 2023: Invitation udsendes til institutledere.  

14. december 2023 kl. 13: Deadline for ansøgninger. De ansøgere, der er blevet udvalgt af instituttet, indsender ansøgning via fondens ansøgningsportal.

Januar – maj 2024: Ansøgningerne sendes til ekstern bedømmelse.

Juni 2024: Ansøgere får svar på ansøgning. Skriftlig tilbagemelding til hver af de inviterede ansøgere, der modtager afslag, herunder hovedpunkterne i de sagkyndiges vurdering. Herved tilstræbes, at ansøgere trods afslaget får et vist fagligt udbytte af processen.

Kernegruppeprojekter 2023

Fra sansende bio-maskiner til økologisk etik – syv humanvidenskabelige projekter får bevillinger.

 
Kontakt:
Gry Louise Minor
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 41 24 72
Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07
Hanne Pohl
Administrativ koordinator, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 13 06 69