OBS Ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet (15. november 2022 kl. 13.00).

VELUX FONDEN vil fremme grundforskningen på det humanvidenskabelige område. Vi har afsat ca. 40 mio. kr. årligt under kernegruppeprogrammet. 

Bemærk at ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet.

 

Hvad er en kernegruppe?

En kernegruppe er en tæt samarbejdende forskergruppe med typisk en eller to fastansatte seniorforskere som projektledere, evt. et antal seniorforskere, samt 2-3 postdocs og/eller ph.d.-studerende.  

En kernegruppe kan bestå af forskere fra samme institut eller forskere på tværs af institutter og universiteter.

VELUX FONDENs kernegruppeprogram støtter forskning indenfor humaniora og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige områder. Med programmet ønsker vi at fremme kollektive projekter på højeste faglige niveau på landets universiteter. 

Udviklingen af programmet og processerne frem mod bevillinger sker i løbende samarbejde og tæt dialog med de relevante forskningsmiljøer på danske universiteter.

Programmet kan ikke ansøges uopfordret, men kun ved invitation fra VELUX FONDEN via institutleder. 

Hvem kan søge? 

Hvert år inviterer vi humanistiske og samfundsvidenskabelige institutter i fondens faste samarbejdsnetværk til at indsende interessetilkendegivelser med projektforslag. Af hensyn til succesraten er de ca. 35 institutter opdelt i to halvdele, som hver inviteres hvert andet år.

Det er institutterne selv, der i fx forskningsudvalget udvælger det inviterede antal interessetilkendegivelser, som sendes til fonden. 

Til etablering af en kernegruppe kan der søges om op til 6 mio. kr., som typisk dækker et projektforløb på en fireårig periode.

Formål med kernegruppeprogrammet

Formålet med kernegruppeprogrammet er at:

 • Støtte fri, original grundforskning på excellent niveau indenfor humaniora og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, politologi, sociologi og psykologi). 
 • Styrke forskningens vækstlag (spirende forskergrupper med spirende ideer) med henblik på at styrke humanvidenskaberne i det samlede nationale og internationale forskningsfinansierende økosystem. 
 • Tilbyde en bevillingsform i mellemstørrelse (mellem individuelt projekt og forskningscenter), der kan være ’trædesten’ til dels i forhold til deltagernes videre karrieremuligheder og til dels i forhold til muligheden for større og/eller internationale bevillinger. 
 • Levere synergi til institutternes realisering af forskningsplaner og -målsætninger – og dermed også med afkast til undervisning.  
 • Få inddraget forskningsmiljøernes egen ’tavse’ viden om forskningens udviklingstendenser, behov og lovende nye ideer/initiativer/forskere gennem tæt dialog med institutlederne.
Ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen forløber i tre faser med tre samarbejdende led i udvælgelsen:  

 1. Institutterne udvælger – på invitation fra fonden – et antal interessetilkendegivelser, som sendes til fonden. Telefonisk dialog med hver enkelt institutleder om interessetilkendegivelsernes institutmæssige kontekst. 
 2. Fondens arbejdsgruppe for humanvidenskabelig forskning og kultur udvælger blandt disse projektforslag dem, der inviteres til fuld ansøgning - ca. halvdelen.  
 3. Hver ansøgning sendes i internationalt review ved to individuelt udvalgte sagkyndige på ansøgningens forskningsområde. På baggrund af ekstern bedømmelse foretager fondens arbejdsgruppe den afsluttende prioritering til fondens bestyrelse, der træffer endelig afgørelse om afslag eller bevilling. Typisk 5-7 bevilgede kernegruppeprojekter - ca. 1/3 af de inviterede ansøgninger. 

Kalender 2022/2023:

Juni 2022: Invitation til interessetilkendegivelser udsendes til institutledere.  

15. november 2022 kl. 13: Deadline for interessetilkendegivelser. De ansøgere, der er blevet udvalgt af instituttet, indsender interessetilkendegivelse via fondens ansøgningsportal.

Februar 2023: Ansøgere modtager svar på, om de inviteres til at sende en fuld ansøgning.  

27. marts 2023: Deadline for fulde ansøgninger.

Juni 2023: Ansøgere får svar på ansøgning. Skriftlig tilbagemelding til hver af de inviterede ansøgere, der modtager afslag, herunder hovedpunkterne i de sagkyndiges vurdering. Herved tilstræbes, at ansøgere trods afslaget får et vist fagligt udbytte af processen.

Vejledning til interessetilkendegivelse

Der kan kun ansøges efter invitation fra fonden via institutleder.

En interessetilkendegivelse skal indeholde:

En forside med projekttitel, titel og navn på PI , titel og navn på CO-PI (hvis relevant), universitet, institut, fem linjer med projektets formål (på dansk) og info om antal anslag (hent skabelon til forside her).

Projektbeskrivelse på maks. 3 sider à 2.400 enheder inkl. mellemrum, eksklusiv referenceliste. Projektbeskrivelsen skal skrives på engelsk og bør indeholde:

 • Det samlede projekts idé, formål, forskningsspørgsmål, forhold til aktuel forskning på området (state-of-the-art), teori og metode samt dets forhold til værtsinstitutionens forskningsstrategi.
 • ​Kort præsentation af hvert delprojekt samt sammenhængen mellem dem.
 • Projektperiode og -forløb samt publikations- og formidlingsplaner. 

CV med publikationsliste for projektets deltagere på engelsk. Skal uploades som en samlet fil.

 • For projektleder(ne): Kortfattet CV (maks. 2 sider pr. projektleder) og publikationsliste (maks. 1 side pr. projektleder). Brug denne CV-skabelon.
 • Hoveddata for øvrige deltagere og/eller mulige kandidater til juniorstillinger. Kan indeholde hyperlinks til hjemmeside med fuldt udfoldede oplysninger (maks. 1 side i alt).

Budgetoverslagfondens budgetskabelon. 

 Der kan ansøges om op til 6 mio. kr. til: 

 • Ph.d.- eller postdoc-stipendier. 
 • Løn til projektledelse og/eller frikøb af fastansatte medarbejdere i begrænset omfang (samlet set max. 10% af det ansøgte beløb ved én projektleder og 15% i alt ved dobbelt lederskab).
 • Projektomkostninger ifm. drift, publikationer, møder, konferencer m.m. 
 • Formidling af resultater samt forankring af metoder og aktiviteter. 
 • 5% uspecificeret overhead.

 

Vurderingskriterier

I overensstemmelse med formålet om at støtte fri, original grundforskning er kriterierne for det ’gode’ kernegruppeprojekt ikke defineret indholdsmæssigt (bestemte emner), men snarere ved formelle kriterier. 

 • Projektet er hverken ’overmodent’ (blot forlængelse af allerede veletableret projekt) eller helt ’umodent’ (blot på idé-stadium, uden gennemtænkt forskningsdesign). 
 • Projektet har to sammenhængende niveauer: Et realistisk, præcist og emnemæssigt velafgrænset projekt, der samtidig har nyskabende grundforskningsaspekter og -afkast, fx beskæftigelse med fundamentale humanvidenskabelige problemstillinger, teori- og metodeudvikling, herunder udvikling af tværdisciplinære koblinger eller tilsvarende. 
 • Projektet har tæt integrerede, præciserede delprojekter, der er både tilstrækkelige og nødvendige til realisering af det samlede projekt (synergi, merværdi som kollektivt projekt). 
 • Projektet afspejler instituttets forskningsstrategi og faglige prioriteringer og kan dermed bidrage til instituttet med forsknings- og undervisningsafkast.

Ved vurdering af interessetilkendegivelser lægges der vægt på: 

 • Original idé med forventet nyt erkendelsesafkast.  
 • Videnskabelig og/eller samfundsmæssig relevans. 
 • Trædestenspotentiale i forhold til projektleder(e)s og øvrige deltageres videre karrieremuligheder og forskningsudvikling.
 • Trædestenspotentiale i forhold projektets mulighed for efterfølgende at tiltrække større bevillinger og/eller efterfølgende etablering af et stærkt forskningsmiljø.
 • Stærke CV’er i projektgruppen med nye, internationale publikationer af relevans for det pågældende område.

VELUX FONDEN opfordrer til at alle kernegrupper:

 • Tilstræber diversitet i projektgruppen og projektledelsen
 • I videst muligt omfang besætter juniorstillinger i åbent opslag.

 

Baggrund og bevillinger

I 2007 besluttede VELUX FONDEN, som et led i sit almennyttige virke, at forøge støtten til den humanvidenskabelige forskning. Det har fra begyndelsen været vores ønske at udforme satsningen i tæt dialog med de humanvidenskabelige forskningsmiljøers ønsker til fondens praksis. Vi gennemførte derfor en række møder med en bred vifte forskningsmiljøer. Resultaterne heraf har været væsentlige for udformningen af kernegruppeprogrammet. Netværket er siden blevet udbygget gennem yderligere møder med repræsentanter for de relevante fagområder, som fonden fortsat er i dialog med, både som grundlag for det løbende strategiarbejde, og når interessetilkendegivelser skal indhentes. 

Kernegruppeprojekter 2022 

Syv humanvidenskabelige projekter skal udvikle nye erkendelser, teorier og tilgange og gøre os klogere på vores historie, dagligdag og fælles fremtid. 

Kernegruppebevillinger 2008 - 2022

Hent
 
Kontakt:
Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07