OBS: Deadline for interessetilkendegivelser via institutleder var den 3. december 2018 kl. 13.00

VELUX FONDEN vil fremme grundforskningen på det humanvidenskabelige område. Vi har afsat op til 30 mio. kr. til bevillinger i 2018. 

VELUX FONDENs kernegruppeprogram støtter forskning indenfor humaniora og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige områder. Med programmet ønsker vi at fremme kollektive projekter på højeste faglige niveau på landets universiteter. 

Udviklingen af programmet og processerne frem mod bevillinger sker i løbende samarbejde og tæt dialog med de relevante forskningsmiljøer på danske universiteter.

Programmet kan ikke ansøges uopfordret, men kun ved invitation fra VELUX FONDEN via institutleder.

Hvad er en kernegruppe?

En kernegruppe er en tæt samarbejdende forskergruppe med typisk en eller to fastansatte seniorforskere som projektledere og 2-3 postdocs og/eller ph.d.-studerende.  

En kernegruppe kan bestå af forskere fra samme institut eller forskere på tværs af institutter og universiteter.

Hvem kan søge? 

Hvert år inviterer vi humanistiske og samfundsvidenskabelige institutter i fondens faste samarbejdsnetværk til at  indsende interessetilkendegivelser med projektforslag. 

Det er institutterne selv, der i fx forskningsudvalget udvælger det inviterede antal interessetilkendegivelser, som sendes til fonden. 

Af hensyn til succesraten er de ca. 40 institutter, som indgår i samarbejdsnetværket, opdelt i to, der hver inviteres hvert andet år.  

En bevilling fra VELUX FONDEN til etablering af en kernegruppe er op til 6 mio. kr. og dækker typisk et projektforløb på en treårig periode.

Formål med kernegruppeprogrammet

Formålet med kernegruppeprogrammet er at:

 • Støtte fri, original grundforskning på excellent niveau indenfor humaniora og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, politologi, sociologi, psykologi og dele af folkesundhedsvidenskab). 
 • Styrke forskningens vækstlag (spirende forskergrupper med spirende ideer) med henblik på at styrke humanvidenskaberne i det samlede nationale og internationale forskningsfinansierende økosystem. 
 • Styrke udviklingen af team-forskning og derigennem de yngre forskeres muligheder og videre gennemslagskraft. Team-forskningen skal ikke blot bestå i løst netværkssamarbejde, men være tæt forskningssamarbejde i realiseringen af et tæt integreret projekts samlede mål.  
 • Tilbyde en bevillingsform i mellemstørrelse (mellem individuelt projekt og forskningscenter), der kan være ’trædesten’ til mulighed for større og/eller internationale bevillinger.  
 • Levere synergi til institutternes realisering af forskningsplaner og -målsætninger – og dermed også med afkast til undervisning.  
 • Få inddraget forskningsmiljøernes egen ’tavse’ viden om forskningens udviklingstendenser, behov og lovende nye ideer/initiativer/forskere gennem tæt dialog med institutlederne.
Ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen forløber i tre faser med tre samarbejdende led i udvælgelsen:  

 1. Institutterne udvælger – på invitation fra fonden – et antal interessetilkendegivelser, som sendes til fonden. Telefonisk dialog med hver enkelt institutleder om interessetilkendegivelsernes institutmæssige kontekst. 
 2. Fondens arbejdsgruppe for humanvidenskabelig forskning og kultur udvælger blandt disse projektforslag dem, der inviteres til fuld ansøgning - ca. halvdelen.  
 3. Hver ansøgning sendes i internationalt review ved to individuelt udvalgte sagkyndige på ansøgningens forskningsområde. På baggrund af ekstern bedømmelse foretager fondens arbejdsgruppe den afsluttende prioritering til fondens bestyrelse, der træffer endelig afgørelse om afslag eller bevilling. Typisk 5-7 bevilgede kernegruppeprojekter - ca. 1/3 af de inviterede ansøgninger. 

Kalender 2018/2019:

Juni 2018: Invitation til interessetilkendegivelser udsendes til institutledere.  

3. december 2018: Deadline for interessetilkendegivelser. De ansøgere, der er blevet udvalgt af instituttet, indsender interessetilkendegivelse via fondens ansøgningsportal.

Februar 2019: Ansøgere modtager svar på, om de inviteres til at sende en fuld ansøgning.  

Maj 2019: Deadline for fulde ansøgninger.

September 2019: Ansøgere får svar på ansøgning. Bevillingsbreve udsendes. Telefonisk dialog med hver af de inviterede ansøgere, der modtager afslag, med begrundelse, herunder hovedpunkterne i de sagkyndiges vurdering. Herved tilstræbes, at ansøgere trods afslaget får et vist fagligt udbytte af processen.

Vejledning til interessetilkendegivelse

Der kan kun ansøges efter invitation fra fonden via institutleder.

En interessetilkendegivelse skal indeholde:

Projektbeskrivelse på maks. 3 sider (a 2.400 enheder inkl. mellemrum), eksklusiv evt. referenceliste. Projektbeskrivelsen skal skrives på engelsk og bør indeholde:

 • Det samlede projekts idé, formål, forskningsspørgsmål, forhold til aktuel forskning på området (state-of-the-art), teori og metode samt dets forhold til værtsinstitutionens forskningsstrategi.
 • ​Kort præsentation af hvert delprojekt samt sammenhængen mellem dem.
 • Projektperiode og -forløb samt publikations- og formidlingsplaner. 

CV med publikationsliste for projektets deltagere på engelsk.

 • For projektlederen: Kortfattet CV og væsentligste publikationer (maks. 1 side pr. projektleder).
 • Hoveddata for øvrige deltagere. Kan eventuelt indeholde hyperlinks til hjemmeside med fuldt udfoldede oplysninger. (maks. 1 side i alt)

Budgetoverslagfondens budgetskabelon.  

Der kan søges om midler til: 

 • Ph.d.- eller postdoc-stipendier. 
 • Frikøb/løn til projektledelse i begrænset omgang (max. 10% af det ansøgte beløb ved én projektleder og 15% i alt ved dobbelt lederskab) 
 • Projektomkostninger ifm. drift, publikationer, møder, konferencer m.m. 
 • Formidling af resultater samt forankring af metoder og aktiviteter. 
 • 5% uspecificeret overhead.
Vurderingskriterier

I overensstemmelse med formålet om at støtte fri, original grundforskning er kriterierne for det ’gode’ kernegruppeprojekt ikke defineret indholdsmæssigt (bestemte emner), men snarere ved formelle kriterier. 

 • Projektet er hverken ’overmodent’ (blot forlængelse af allerede veletableret projekt) eller helt ’umodent’ (blot på idé-stadium, uden gennemtænkt forskningsdesign). 
 • Projektet har to sammenhængende niveauer: Et realistisk, præcist og emnemæssigt velafgrænset projekt, der samtidig har nyskabende grundforskningsaspekter og -afkast, fx beskæftigelse med fundamentale humanvidenskabelige problemstillinger, teori- og metodeudvikling, herunder udvikling af tværdisciplinære koblinger eller tilsvarende. 
 • Projektet har tæt integrerede, præciserede delprojekter, der er både tilstrækkelige og nødvendige til realisering af det samlede projekt (synergi, merværdi som kollektivt projekt). 
 • Projektet kan matche institutternes organisatoriske udvikling i retning af forskerteams og bidrage med institutsynergi. 

Ved vurdering af interessetilkendegivelser lægges der derudover særligt vægt på: 

 • Original idé med forventet nyt erkendelsesafkast.  
 • Videnskabelig og/eller samfundsmæssig relevans. 
 • Trædestenspotentiale i forhold til: 1) Projektleder(e)s og øvrige deltageres videre karrieremuligheder og forskningsudvikling. 2) Projektets mulighed for efterfølgende at tiltrække større bevillinger og/eller efterfølgende etablering af et stærkt forskningsmiljø. 
Baggrund og bevillinger

I 2007 besluttede VELUX FONDEN, som et led i sit almennyttige virke, at forøge støtten til den humanvidenskabelige forskning. Det har fra begyndelsen været vores ønske at udforme satsningen i tæt dialog med de humanvidenskabelige forskningsmiljøers ønsker til fondens praksis. Vi gennemførte derfor en række møder med en bred vifte forskningsmiljøer. Resultaterne heraf har været væsentlige for udformningen af kernegruppeprogrammet. Netværket er siden blevet udbygget gennem yderligere møder med repræsentanter for de relevante fagområder, som fonden fortsat er i dialog med, både som grundlag for det løbende strategiarbejde, og når interessetilkendegivelser skal indhentes. 

Kernegruppeprojekter 2018

Seks humanvidenskabelige forskningsprojekter fra tre universiteter har tilsammen modtaget 33 mio. kr. kernegruppeprogrammet i 2018.

Kernegruppeprojekter 2017

Otte forskningsprojekter fra fem af landets universiteter modtog tilsammen 39 mio. kr. fra kernegruppeprogrammet i 2017.

Kernegruppebevillinger 2008 - 2018

Oversigt
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål: