Bemærk: Deadline for ansøgninger var 21. januar kl. 13:00.

VELUX FONDEN ønsker igen i 2020 at styrke forskning i rehabilitering af ældre. Derfor støtter vi postdoc-projekter med fokus på rehabilitering.

Særlige indsatsområder er de neurodegenerative sygdomme som Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom, samt øjensygdomme hos ældre. Andre områder kan også komme i betragtning.

Patientinvolvering er en forudsætning

Projekterne skal omfatte problemstillinger af relevans for ældre patienter og deres pårørende. Derfor er det en forudsætning, at patienter og/eller pårørende involveres aktivt i projektets planlægning og gennemførelse, herunder især problemformuleringen, planlægningen af projektets faser og tolkning af resultaterne.  

Tværfaglighed og internationalt samarbejde

VELUX FONDEN prioriterer projekter, hvor rehabiliteringsindsatsen er tværfaglig og inddrager fx sociologiske, biologiske eller psykiske aspekter. Desuden vægter vi projekter, der afspejler den internationale forskning på området fx gennem udlandsophold og forskersamarbejde.

Det ideelle projekt:

 • Baserer sig på aktiv patientinvolvering som en forudsætning for projektets realisering.
 • Inkluderer afsnit om central forskningsspørgsmål, metodevalg, evalueringsmetode og implementeringsovervejelser.
 • Inkluderer alle relevante aktører, fx kommuner, hospitaler eller praktiserende læger.  
 • Forskergruppen skal være sundhedsvidenskabeligt forankret, gerne i et tværdisciplinært og internationalt samarbejde.
 • Har høj forskningsmæssig standard og kan publiceres i anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Såfremt disse elementer ikke indgår i projektet, skal der redegøres herfor.

Lyder det som noget for dig?

VELUX FONDENs postdoc–stipendier gives til personer med faglig og forskningsmæssig indsigt i sundhedssektoren. Kvalificerede ansøgere har erhvervet ph.d.-graden inden for de seneste 5 år. Der opfordres til, at projektets udføres i et andet forskermiljø end der, hvor forskerkarrieren er startet.

VELUX FONDENs postdoc-stipendier skal søges af den kommende postdoc og kan ikke efterfølgende overdrages til andre.

Stipendiet kan gå til selvstændige forskningsprojekter eller afgrænsede delprojekter af større forskningsprojekter inden for ældrerehabiliteringsforskningen.

Budgetrammen for postdoc-ansøgningerne er max 2,5 mio. kr. med en projektperiode på 2 – 3 år til finansiering af løn- og driftsudgifter.

Første skridt er en interessetilkendegivelse

I første omgang efterspørger VELUX FONDEN en interessetilkendegivelse på dansk eller engelsk. Max tre sider (7.200 anslag inkl. mellemrum). 

Her skal redegøres for:

 • formål, ide og relevans

 • forventet effekt

 • hvorledes patienter og pårørende aktivt tænkes at blive involveret i planlægning og gennemførelse af projektet

 • metode, centrale begreber og definition af patientgruppe (herunder eksklusionskriterier)

 • projektplan

 • formidling og implementering

 • budgetoverslag (se budgetskabelon i ansøgningsportalen)

 • samarbejdspartnere og forskergruppe

Desuden vedlægges kort cv på forskere i projektet (hovedansøger: max 2 sider samt fuld publikationsliste, forskergruppe: 1 side samt 10 væsentlige publikationer).

Ansøgningsproces

Interessetilkendegivelserne vil blive vurderet af en fagjury i februar 2020 og efter første vurdering og evt. dialog inviteres de højst prioriterede projekter til at indsende en fuld ansøgning. Ansøgningerne skal indsendes i slutningen af april hvorefter VELUX FONDENs bestyrelse vil behandle disse inden juli 2020.

Bevilgede projekter skal kunne starte op i 2. halvår 2020.  

Klar til at sende din interessetilkendegivelse?

Deadline er den 21. januar 2020 kl. 12.00.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54