OBS: Deadline for interessetilkendegivelser var den 17. januar 2018 kl. 12.00.

VELUX FONDEN ønsker igen i 2018 at styrke den tværsektorielle rehabiliteringsindsats af ældre ved en satsning på støtte til postdocprojekter.

Særlige indsatsområder er de neurodegenerative sygdomme som Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom. Projekter indenfor andre områder kan også komme i betragtning. 

Patientinvolvering er en forudsætning

Projekterne skal omfatte problemstillinger af relevans for ældre patienter og deres pårørende. Derfor er det en forudsætning, at patienter og/eller pårørende involveres aktivt i problemformuleringen, samt i planlægningen af projektet og/eller i gennemførelsen.

På tværs af sektorer og faglighed

VELUX FONDEN prioriterer projekter, hvor rehabiliteringsindsatsen er tværfaglig og inddrager fx sociologiske, biologiske og psykiske aspekter samt at projektet har sigte på rehabilitering, der foregår på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. 

Det ideelle projekt:

 • Baserer sig på aktiv patientinvolvering som en forudsætning for projektets realisering.

 • Inkluderer redegørelse for centrale forskningsspørgsmål, metodevalg og evalueringsmetode.

 • Inkluderer et tværsektorielt samarbejde med fx kommuner og det regionale sundhedsvæsen herunder praktiserende læger.  

 • Forskergruppen skal være sundhedsvidenskabeligt forankret, gerne i et tværvidenskabeligt og -fagligt samarbejde.

 • Har høj forskningsmæssig standard og kan publiceres i anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Såfremt disse elementer ikke indgår i projektet, skal der redegøres herfor. 

Lyder det som noget for dig?

VELUX FONDENs postdoc–stipendier gives til personer med faglig og forskningsmæssig indsigt i sundhedssektoren. Kvalificerede ansøgere har erhvervet en ph.d.-grad indenfor de seneste 5 år. Der opfordres til, at projektets udføres i et andet forskermiljø end der, hvor forskerkarrieren er startet.

VELUX FONDENs postdoc-stipendier skal søges af den kommende postdoc.

Stipendiet kan gå til selvstændige forskningsprojekter eller afgrænsede delprojekter af større forskningsprojekter indenfor ældrerehabiliteringsforskningen.

Budgetrammen for postdoc-ansøgningerne er max 2,5 mio. kr. med en projektperiode på 2–3 år til finansiering af løn- og driftsudgifter. 

Første skridt er en interessetilkendegivelse

I første omgang efterspørger VELUX FONDEN en interessetilkendegivelse på max 3 sider (7.200 anslag inkl. mellemrum).

Her skal redegøres for:

 • formål, idé og relevans
 • inddragelse af patienter og pårørende i forskningsprocessen 
 • metode, centrale begreber, patientgrupper der indgår (herunder eksklusionskriterier)
 • projektplan, evt. som Gantt-skema
 • formidling og implementering
 • budgetoverslag
 • samarbejdspartnere og forskergruppe

Desuden vedlægges kort cv på forskere i projektet (hovedansøger: max 2 sider samt fuld publikationsliste, forskergruppe: 1 side samt 10 væsentlige publikationer).

Ansøgningsproces

Interessetilkendegivelserne vil blive vurderet af en fagjury i februar 2018. Efter første vurdering og evt. dialog inviteres de højst prioriterede projekter til at indsende en fuld ansøgning.

De fulde ansøgninger skal indsendes inden udgangen af april, hvorefter VELUX FONDENs bestyrelse vil behandle disse inden juli 2018. Der forventes projektstart i 2. halvår 2018.  

Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelserne er onsdag den 17. januar 2018 kl. 12.00. Interessetilkendegivelser indsendes via vores digitale ansøgningsportal.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54