Invitation til projektidéer under VELUX FONDENs tværgående program HUMpraxis. 

OBS: Opslaget er udløbet. Ansøgningsfristen var 8. november kl 13.00. 

Ansøgningsfristen for dette opslag er 8. november 2023 

I VELUX FONDEN vil vi fremme et demokratisk og bæredygtigt samfund på et oplyst og inkluderende  grundlag.

Derfor ønsker vi at undersøge, hvordan store samfundsmæssige udfordringer indenfor social eller miljømæssig bæredygtighed kan mødes med frugtbare og bæredygtige løsninger etableret i et tæt samarbejde mellem humanvidenskaberne og de praktikere udfordringerne involverer, fx borgere, kommuner eller civilsamfundets parter.

Med HUMpraxis-programmet ønsker vi derfor at se projekter, hvor praktikere og humanvidenskabelige universitetsforskere i et tæt, ligeværdigt og vekselvirkende samarbejde både skaber og afprøver nye bæredygtige løsninger i praksis og opnår nye grundvidenskabelige og teoriudviklende erkendelser. 

Vi inviterer nu ansøgere til at indsende projektidéer indenfor:

Socialområdet

Vi ønsker projekter, der har fokus på social bæredygtighed for mennesker i en socialt udsat position blandt børn, unge og voksne, og som løfter disse borgeres stemmer og handlekraft til en større deltagelse i samfundets fællesskaber og det demokratiske samfund. Vi forventer, at projektforslagene tager udgangspunkt i en konkret kontekst i praksis og udvikles i tæt samarbejde mellem forskere, praktikere, civilsamfundet og offentlige aktører. Vi lægger desuden vægt på det modelskabende i form af nye idéer, værktøjer og metoder, samt på afprøvningen af udviklingstiltag i praksis samt forankringen og udbredelsen af indsatsen, således at det sociale løft gøres vedvarende og brugbart for andre.

Miljøområdet

Vi ønsker projekter, der har fokus på bæredygtige løsninger inden for samfundets store natur-, klima- og miljøudfordringer, herunder havmiljøet. Det kunne være ved at løfte målgruppers handlekraft eller deltagelse i initiativer, eller ved at fremme udbredelsen af ny viden eller ændret praksis. Fælles for projekterne er et krav om en positiv miljøgevinst fx i relation til cirkulær økonomi, regeneration, affaldshåndtering og genbrug, lokale klimaløsninger m.m. Der lægges vægt på løsningsorienterede metoder og samarbejdsformer, der kan fremme demokratisk deltagelse samt på løsningernes udbredelse og skalerbarhed.

Voksenlivets overgange og forandringer

Vi ønsker projekter, der har fokus på psykiske barrierer hos voksne 55+ i forhold til brug af egen handlekraft og opnåelse af motivation og lyst til at deltage i lokale fællesskaber. Vi forventer, at projektforslagene tager udgangspunkt i en konkret kontekst i praksis og udvikles i tæt samarbejde mellem forskere, praktikere, civilsamfundet og offentlige aktører.  

Krav til ansøgere
 • Projektet skal identificere en samfundsmæssig problemstilling, der har med social og/eller miljømæssig bæredygtighed at gøre, og skal bidrage med nyudvikling og løsninger herpå.
 • Forsknings- og praksisdelene skal være etablerede og tæt integrerede i det samlede projektdesign og være hinandens forudsætninger. Rene forskningsprojekter eller rene udviklingsprojekter støttes ikke.
 • Såvel praksis- som forskningsinstitutioner kan ansøge og dermed administrere bevillingen. Forskningsdelen skal varetages af universitetsforskere fra humanvidenskabelige fagområder, dvs. alle humanistiske fag og de nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, psykologi, politologi og sociologi) samt de humanvidenskabelige dele af folkesundhedsvidenskab. Øvrige fagområder kan også indgå i projektet som supplement. Professionshøjskoler og andre institutioner med forskningsaktivitet kan indgå i projekter sammen med universitetsforskere.
 • Der skal indgå seniorforskere på lektor- eller professorniveau.
 • Projektet skal rumme grundvidenskabelige elementer, dvs. indeholde teoriudvikling og ikke udelukkende bestå af følgeforskning, dataindsamling eller evaluering. Projekter, hvor forskningsdelen alene er følgeforskning, vil ikke komme i betragtning.
 • Der kan ansøges om op til 5,7 mio. kr., men mindre projekter er også velkomne.
 • Lønmidler til fastansatte universitetsforskere bør begrænses og højst udgøre 10% af det ansøgte beløb. Dog op til 15% hvis fastansatte fra professionshøjskoler deltager. Eventuelle lønmidler til fastansatte på professionshøjskoler tæller med i de 15%.
 • Projektet må ikke direkte fremme specifikke kommercielle interesser, formål eller parter.

Ansøgninger, der ikke lever op til kravene, vil ikke komme i betragtning.

Forløb og bevillingsramme
 • 8. november 2023 kl. 13: Frist for interessetilkendegivelse. Skabelon skal bruges. Herudover skal der vedlægges samlet CV på forsknings- og praksispartnere (2 sider i alt, gerne med aktive links) samt budget i fondens skabelon. 
 • Ultimo december 2023: Alle ansøgere modtager svar. Udvalgte ansøgere bliver inviteret til at sende fuld ansøgning og tilbudt at deltage i vejledningsmøder i  januar og februar. Der tilbydes projektmodningsmidler på op til kr. 100.000 pr. inviteret projekt.
 • 19. marts 2024:  Frist for fuld ansøgning.
 • Ultimo juni 2024 modtager ansøgere endeligt svar.

Der er afsat 30 mio. kr. til bevillinger i 2024

Der kan søges om midler til:

 • Frikøb/løn til praksisaktører, projektmedarbejdere og projektledelse.
 • Ph.d.- eller postdoc-stipendier samt i begrænset omfang lønmidler til projektledelse.
 • Praksisrelaterede aktiviteter.
 • Projektspecifikke omkostninger ifm. drift, publikationer, møder, konferencer m.m.
 • Formidling af resultater samt forankring af metoder og aktiviteter.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad mener I med samarbejde mellem forskning og praksis?

Projektet skal rumme både humanvidenskabelige universitetsforskere (og evt. andre relevante forskere fra andre forskningsinstitutioner), og praksisaktører fra det offentlige og/eller civilsamfundet i tæt integrerede samarbejdsrelationer gennem projektets enkelte dele. Interessetilkendegivelsen vil kun komme i betragtning, hvis samarbejdsrelationerne til praksis er etableret på ansøgningstidspunktet og ikke kun er påtænkt.

Det samlede projekt skal bidrage afgørende til realisering af den praktiske dels formål med effekter og på måder eller niveauer, som ikke ville være mulige uden forskningsdelen.

Er der rammer for frikøb af forskere?

Lønmidler til fastansatte universitetsforskere bør begrænses og højst udgøre 10% af det ansøgte beløb. Dog op til 15% hvis fastansatte fra professionshøjskoler deltager. Eventuelle lønmidler til fastansatte på professionshøjskoler tæller med i de 15%.  Fonden ser gerne, at der i projekterne indgår en medfinansiering

Hvordan skal CV’et disponeres?

Der skal vedhæftes overordnede CV’er på ansøgere og evt. deltagere på i alt 2 sider i et samlet pdf-dokument. Suppler gerne med aktive links til person/PURE-profiler.

Artikel om HUMpraxis i Økonomi og Politik

(Økonomi & Politik, DJØF Forlag, #2 / Vol. 2022, pp. 108-115. Temanummer ”Når viden skaber forandring”)

 

Download artiklen
 
Kontakt

Humanvidenskab

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07
Gry Louise Minor
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 41 24 72

Sociale indsatser 

Jimmie Gade Nielsen
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 27 39 57

Miljø

Matilde Sort
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 21 74 78 20