OBS Ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet (23. februar 2022 kl. 13.00).

Invitation til projektidéer under det tværgående program HUMpraxis. 

I VELUX FONDEN vil vi fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

Derfor ønsker vi at undersøge, hvordan store samfundsmæssige udfordringer indenfor social eller miljømæssig bæredygtighed kan mødes med frugtbare og bæredygtige løsninger etableret i et tæt samarbejde mellem humanvidenskaberne og dem, udfordringerne involverer, fx borgere, kommuner eller civilsamfundets parter.

Med HUMpraxis-programmet ønsker vi derfor at se projekter, hvor praktikere og humanvidenskabelige universitetsforskere i et tæt, ligeværdigt og vekselvirkende samarbejde både skaber nye bæredygtige løsninger i praksis og opnår nye grundvidenskabelige og teoriudviklende erkendelser. 

Vi inviterer nu ansøgere til at indsende projektidéer indenfor:

Socialområdet

Vi ønsker projekter, der har fokus på social bæredygtighed for mennesker i en socialt udsat position blandt børn, unge, voksne eller ældre, og som løfter disse borgeres stemmer og handlekraft til en større deltagelse i demokratiet. Vi forventer, at forslagene tager udgangspunkt i en konkret kontekst og udvikles i tæt samarbejde mellem forskere, praktikere, civilsamfundet og offentlige aktører. Vi lægger desuden vægt på det modelskabende i form af nye idéer, værktøjer og metoder, samt på udbredelsen af indsatsen, således at det sociale løft gøres vedvarende.

Miljøområdet

Vi ønsker projekter, der har fokus på bæredygtige løsninger inden for samfundets store natur-, klima- og miljøudfordringer. Det kunne være ved at løfte målgruppers handlekraft eller deltagelse i initiativer eller ved at fremme udbredelsen af viden eller ændret praksis, der har en positiv miljøgevinst. Der lægges vægt på metoder og samarbejdsformer, der kan fremme demokratisk deltagelse samt på løsningernes udbredelse og skalerbarhed.

Krav til ansøgere
 • Projektet skal identificere en samfundsmæssig problemstilling, der har med social og/eller miljømæssig bæredygtighed at gøre, og skal bidrage med en løsning herpå.
 • Forsknings- og praksisdelene skal være etablerede og tæt integrerede i det samlede projektdesign og være hinandens forudsætninger. Rene forskningsprojekter eller rene udviklingsprojekter støttes ikke.
 • Såvel praksis- som forskningsinstitutioner kan ansøge. Forskningsdelen skal varetages af universitetsforskere fra humanvidenskabelige fagområder, dvs. alle humanistiske fag og de nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, psykologi, politologi og sociologi) samt de humanvidenskabelige dele af folkesundhedsvidenskab. Øvrige fagområder kan også indgå i projektet som supplement. Professionshøjskoler og andre institutioner med forskningsaktivitet kan indgå i projekter sammen med universitetsforskere.
 • Der skal indgå seniorforskere på lektor- eller professorniveau.
 • Projektet skal rumme grundvidenskabelige elementer, dvs. indeholde teoriudvikling og ikke udelukkende bestå af følgeforskning, dataindsamling eller evaluering. Projekter, hvor forskningsdelen alene er følgeforskning, vil ikke komme i betragtning.
 • Der kan ansøges om op til 5,5 mio. kr., men mindre projekter er også velkomne.
 • Frikøb af fastansatte universitetsforskere bør begrænses og højst udgøre 10% af det ansøgte beløb.
 • Projektet må ikke direkte fremme specifikke kommercielle interesser, formål eller parter.

Ansøgninger, der ikke lever op til kravene, vil ikke komme i betragtning. 

Bemærk at ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet.

Forløb og bevillingsramme
 • 23. februar 2022 kl. 13: Frist for interessetilkendegivelse. Skabelon skal bruges. Herudover skal der vedlægges samlet CV på forsknings- og praksispartnere (2 sider i alt, gerne med aktive links). 
 • Primo april 2022: Alle ansøgere modtager svar.
 • Primo april 2022: Udvalgte ansøgere bliver inviteret til at sende fuld ansøgning og tilbudt at deltage i vejledningsmøder i  april og maj. Der tilbydes projektmodningsmidler på op til kr. 100.000 pr. inviteret projekt.
 • 17. august 2022:  Frist for fuld ansøgning.
 • Medio november 2022 modtager ansøgere endeligt svar.
Der er afsat 30 mio. kr. til bevillinger i 2022

Der kan søges om midler til:

 • Frikøb/løn til praksisaktører, projektmedarbejdere og projektledelse.
 • Ph.d.- eller postdoc-stipendier samt frikøb af fastansatte forskere.
 • Praksisrelaterede aktiviteter.
 • Projektspecifikke omkostninger ifm. drift, publikationer, møder, konferencer m.m.
 • Formidling af resultater samt forankring af metoder og aktiviteter.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad mener I med samarbejde mellem forskning og praksis?

Projektet skal rumme både humanvidenskabelige universitetsforskere (og evt. andre relevante forskere fra andre forskningsinstitutioner), og praksisaktører fra det offentlige og/eller civilsamfundet i tæt integrerede samarbejdsrelationer gennem projektets enkelte dele. Interessetilkendegivelsen vil kun komme i betragtning, hvis samarbejdsrelationerne til praksis er etableret på ansøgningstidspunktet og ikke kun er påtænkt.

Det samlede projekt skal bidrage afgørende til realisering af den praktiske dels formål med effekter og på måder eller niveauer, som ikke ville være mulige uden forskningsdelen.

Er der rammer for frikøb af forskere?

Frikøb af fastansatte universitetsforskere bør begrænses og højst udgøre 10% af det ansøgte beløb.  Fonden ser gerne, at der i projekterne indgår en medfinansiering.

Skal budgetter vedhæftes?

Nej, det er først til den fulde ansøgning, at I skal udfylde budgetter ud fra fondens budgetskabelon. Budgetter kan dog uploades, hvis ønsket.

Hvordan skal CV’et disponeres?

Der skal vedhæftes overordnede CV’er på ansøgere og evt. deltagere på i alt 2 sider i et samlet pdf-dokument. Suppler gerne med aktive links til person/PURE-profiler.

 
Kontakt

Humanvidenskab

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07

Sociale indsatser