Befolkningsgruppen i alderen 50 år og derover bliver en stadigt større del af den danske befolkning. Anden halvdel af voksenlivet er typisk præget af forskellige overgange. Det sociale og arbejdsmæssige liv vil være i forandring, og der er behov for nye tilgange, hvis livskvalitet og handlekraft skal bevares herunder også samfundets handlekraft.

Med dette forskningskald inviterer VELUX FONDEN til interessetilkendegivelser på projekter, der kan belyse væsentlige overgange i voksenlivet 50+. Det drejer sig om overgangenes sociale, fysiske og psykiske mekanismer og konsekvenser, samt hvordan disse forhold indvirker på menneskers handlekraft for at deltage bedst muligt i samfundets mangfoldige fællesskaber.

OBS: Opslaget er udløbet., Ansøgningsfristen var 10. november. 

Voksenlivets mange leveår vil være præget af forskellige overgange og forandringer for den enkelte i forbindelse med naturlige aldringsprocesser, med job, bolig, familie, fritid og muligheder for deltagelse i samfundslivet og forskellige fællesskaber. Der kan være udfordringer i forhold til helbred, funktionsevne og vanskelige overgange, men mange vil også få nye muligheder i livet.

Fonden ønsker at bidrage til at få identificeret og belyst overgange, hvor der sker væsentlige forandringer i voksenlivet 50+. Fonden ønsker at fremme en positiv indgang til udfordringer og muligheder ved overgangene i ”anden halvdel af voksenlivet”. Fonden ønsker at sætte fokus på styrket handlekraft.

Hvad er overgange?

Overgange kan være overgangen fra fuldt arbejdsliv til ændret tilknytning til arbejdsmarkedet, når børnene flytter hjemmefra, når man bliver bedsteforældre, når egne forældre eller bedsteforældre får brug for hjælp og pleje, ved flytning, ved job- eller karriere-skift, overgangsalder og overgangen mellem at være rask til at leve med sygdom eller opleve svækkelse af funktionsevne hos sig selv eller nære pårørende. Sent i livet overgange fra egen bolig til plejehjem. Fra at yde hjælp til at være afhængig af andres hjælp og støtte.

Hvorfor handlekraft?

En overgang er kendetegnet ved, at den enkeltes handlekraft i væsentlig grad kan blive påvirket i positiv eller negativ retning. Ved handlekraft forstås menneskers evne, muligheder og lyst til at handle i eget liv. Tab af handlekraft kan øge den enkeltes afhængighed af andre. At finde løsninger på udfordringer ved en overgang inkluderer fokus på sociale fællesskaber og relationer til familie og andre nærtstående personer, ligesom ressourcerne hos den enkelte, dennes nærtstående personer og samfundet som sådan har betydning. Det er ikke kun individuelle forhold, der gør sig gældende ift handlekraft, men hvordan den understøttes og faciliteres.

Temaer
 • Handlekraft ved sygdom/funktionstab og deraf følgende afhængighed af netværk og omverden samt konsekvenser for de pårørende også set i lyset af nye familiedannelser.
 • Handlekraft, selvbestemmelse, relationer og social ulighed hos de ældste og i det tidlige aldersstadie 50+.
 • Ensomhed som følge af overgange og skift i social arena. Hvilke interventioner kan sættes i værk for at mindske social isolation og ensomhed?
 • Resiliens, senarbejdsliv (arbejdspladsens rummelighed) og selvforståelse (midtlivsskifte).
 • Mulighederne for at øge den enkeltes handlekraft ved overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv, eller fra uafhængig af hjælp til afhængig af hjælp.
 • Handlekraft og forringelse af økonomiske råderum ved overgange.
 • Overgangsalder og de ændringer der følger ift. selvforståelse og arbejdsliv samt funktion.
Målgruppe

Målgruppeafgrænsningen er sat til voksne i den anden del af livet, 50+, fordi sociale og sundhedsmæssige uligheder i samfundet kan betyde, at overgange i anden halvdel af voksenlivet for nogle grupper optræder væsentligt tidligere end for andre. Skal vi modvirke sociale og sundhedsmæssige uligheder er det ligeledes vigtigt, at der kan sættes ind med opmærksomhed, forebyggelse og rehabilitering tidligt. Fonden ønsker at medvirke til at styrke såvel den enkeltes som samfundets handlekraft, når det gælder at støtte op om den enkelte borger og familien. Derfor skal vi vide mere om dette målgruppeperspektiv.

Kriterier
 • Forskningen skal identificere en eller flere overgange i voksenlivet 50+ af væsentlig betydning for afgrænsede befolkningsgrupper.
 • Forskningen skal belyse, hvordan den enkeltes og samfundets handlekraft påvirkes i den eller de identificerede overgange.
 • Forskningen skal bidrage til praksis og skal skabe forandring gerne på relativt kort tid.
 • Forskningen skal ligge inden for eller hente inspiration fra det gerontologiske område. Det vil sige forskellige aspekter af aldringsprocessen (som de demografiske, sundhedsvidenskabelige, sociologiske, psykologiske, juridiske, samfundsvidenskabelige, folkesundhedsvidenskabelige, filosofiske eller kulturelle) udforskes videns- og erfaringsmæssigt.
 • Projekterne kan være tværdisciplinære, men det er ikke et krav. Der er også åbenhed i forhold til samarbejdet mellem videnskabelige discipliner.
 • Forskningen gennemføres optimalt af en eller flere forskere tilknyttet en forskningsinstitution og/eller et praksismiljø. Der skal indgå seniorforskere på lektor- eller professorniveau i projektet. Projektet skal indeholde beskrivelse af teori- og metodeudvikling.
 • Forskningen skal overholde gældende retningslinjer for god forskning.
 • Der kan inddrages brugere/borgere/sagsbehandlere/system repræsentanter/praktikere.
Krav til ansøgere
 • Lønmidler til allerede fastansatte forskere bør udgøre en mindre del af det ansøgte beløb.
 • Projektet må ikke fremme specifikke kommercielle interesser.
 • Der kan ansøges i følgende beløbsramme: 2,5-5,0 mio. kr.
 • Projektet strækker sig optimalt over maksimalt 3 år for projektets færdiggørelse.
Forløb og den økonomiske ramme for kaldet
 • Du søger ved indledningsvist at indsende en interessetilkendegivelse, som danner grundlag for vurdering af forskningsprojektet. Evt. invitation til at indsende en fuld ansøgning vil ske på baggrund af interessetilkendegivelsen. OBS: interessetilkendegivelsen skal indsendes gennem vores ansøgningsportal, som du kommer til ved at klikke på Ansøg-knappen nederst på siden her. 
 • Frist for interessetilkendegivelse er 10. november 2023 kl. 13 og du skal udfylde nedenstående skabelon.  Herudover skal der vedlægges samlet CV på ansøgningspartnere (2 sider i alt, gerne med aktive links). 
 • Alle interessetilkendegivelseshenvendelser vil modtage svar medio december 2023. Udvalgte ansøgere bliver inviteret til at sende fuld ansøgning.
 • 8. februar 2024:  Frist for fuld ansøgning.
 • Efter sagkyndigvurdering og bestyrelsesbehandling vil der medio maj 2024 foreligge endeligt svar.
 • Der er afsat 15 mio. kr. til bevillinger i 2024.

Spørgsmål sendes på mail til ada@veluxfonden.dk

...