Investeringer i grøn impact 

Vores grønne impact-investeringer skal bidrage til bekæmpelse af klimaforandringer og forøgelse af ressourceeffektivitet, f.eks. gennem produktion af vedvarende energi, forbedret brug af ressourcerne og gennem udvikling af fremtidens grønne teknologier. 

De grønne impact-investeringer udgjorde i december 2022 1.172 millioner kr., og der er indgået kontrakter for samlet 1.718 millioner kr.

Vi har investeret i grøn impact siden 2013, og i dag består vores portefølje af 25 investeringer fordelt over 21 fondsinvesteringer og 4 investeringer i enkeltvirksomheder. Hver af de 21 fonde i porteføljen investerer typisk i 10-15 virksomheder og projekter, så samlet udgør impact-investeringerne ejerandele i næsten 200 virksomheder og projekter verden over. Nedenfor kan du læse om baggrunden for hver impact-investering, og på verdenskortet kan du se, hvordan de fordeler sig verden over.

Her kan du se, hvor vores grønne impact-investeringer befinder sig

Private Equity – Venture Capital 

G2VP Fund I + II
Fokus: Kapitaleffektive cleantech-virksomheder i vækstfasen.

Investerer under sloganet 'applying emerging technologies to traditional industries' i relativt velafprøvede grønne løsninger med begrænset teknologirisiko inden for globale industrier fx transport, logistik og energi. G2VP undgår den tidlige udviklingsfase for nye teknologier, som kan tage lang tid at modne og kræve meget kapital.

Impact

Cleantech løsninger skal hurtigst muligt skaleres til industriel skala for at bidrage til bekæmpelse af  klimaforandringer. G2VPs fokus på kapitaleffektive virksomheder og deres store netværk blandt førende industrivirksomheder understøtter dette.

Website

Capricorn Technology Impact Fund I + II
Fokus: Transformative grønne teknologier inden for klimaområdet.

Investerer på et tidligt udviklingsstadie i ’category creators’ og potentielt banebrydende nye grønne teknologier. Tidshorisonten for investeringerne er typisk lang, og investeringerne kan kræve meget udviklingskapital, så investeringerne er behæftet med betydelige risici.

Impact

Bekæmpelse af klimaudfordringerne kræver helt nye løsninger som supplement til allerede kendte løsninger. Nye teknologier vil potentielt kunne løse udfordringerne hurtigere og billigere, og Capricorns investeringer bidrager til dette.

Website

Ecosystem Integrity Fund IV
Fokus: Mindre cleantech-virksomheder, udvalgt efter systemisk tilgang.

Identificerer en række grønne transitioner og heraf afledte investeringsmuligheder. Fonden fokuserer på inkrementelle løsninger fremfor mere risikable, nyskabende teknologier, og er aktiv indenfor sektorer såsom forbrugsvarer, industri og vedvarende energi. 

Impact

Fonden anvender en systemisk tilgang til at identificere 'oversete', grønne investeringsmuligheder på tværs af innovationskæden, som er nødvendige i den grønne omstilling, men som mange andre investorer typisk overser.

Website

Private Equity – Growth Capital and Buyout

Generation IM Climate Solutions Fund II + Sustainable Solutions Fund IV
Fokus: Skalering af grønne løsninger.

Generation Investment Management blev grundlagt af Al Gore, David Blood og Peter Knight i 2004 med en mission om fremme ”Sustainable Capitalism”, og de var således blandt de første kapitalforvaltere, som udelukkende fokuserede på grønne og bæredygtige investeringer. Fonden investerer i mindre og mellemstore virksomheder med skaleringspotentiale, der udbyder løsninger indenfor klima- og ressourceeffektivitet baseret på gennemprøvede teknologier.

Impact

Fonden tilfører selskaber med grønne løsninger kapital til vækst, så det kan forbedre eksisterende produkter, lancere nye og ekspandere til nye markeder. Forvalteren tilfører bl.a. værdi gennem et omfattende netværk af investorer, virksomheder og eksperter indenfor det grønne område. 

Website

Paine Schwartz Food Chain Fund V
Fokus: Grønne landbrugs- og fødevarevirksomheder.

Investerer i etablerede landbrugs- og fødevarevirksomheder med grønne produkter og services. Fonden fokuserer på forarbejdning af fødevarer og på input-faktorer til fødevareproduktionen såsom frø, gødning, foder og vand.

Impact

Landbrugs- og fødevareproduktionen er særdeles ressourcekrævende. Paine Schwartz Partners investerer i virksomheder, som forøger industriens ressourceeffektivitet og gør den mindre klimabelastende.  

Website

WAVE Equity Fund II
Fokus: 'Oversete' industrivirksomheder med grønne produkter.

Investerer i virksomheder med globalt skaleringspotentiale tidligt i deres vækstfase. Fonden fokuserer på business-to-business virksomheder med fysiske produkter indenfor industri, energi, fødevarer og genanvendelse af ressourcer. 

Impact

Industrivirksomheder står for en stor del af de globale CO2-udledninger. Fonden investerer i selskaber, der er med til at gøre industriens processer renere og mere effektive.

Website

Capricorn Technology Impact Growth Fund II
Fokus: Skalering af transformative, grønne klimateknologier.

Leverer kapital til Capricorns eksisterende investeringer i banebrydende nye grønne teknologier. Fonden investerer i virksomheder, der har overstået den tidlige udviklingsfase, hvorved de største risici ifm. teknologiudvikling er overstået. Til trods for det kan der stadig gå lang tid, før løsningerne er fuldt udviklede og tilgængelige globalt, og der kan derfor være behov for vækstinvesteringer. 

Impact

Cleantech løsninger skal hurtigst muligt skaleres til industriel skala for at bidrage til bekæmpelse af  klimaforandringer. Capricorns investeringer bidrager til at transformative og til tider kapitalintensive virksomheder og løsninger kan skaleres. 

Website

Real Assets

IWC Timberland Partners Fund I + II
Fokus: Bæredygtig skovdrift verden over.

Fonden investerer i bæredygtigt forvaltede skove verden over. Skovene er i overvejende grad bæredygtighedscertificerede f.eks. med FSC mærket, og alternativt arbejder forvalteren aktivt med få dem certificerede. Dette forbedrer potentialet for værdiskabelse og medvirker til at sikre, at der kun investeres i skove, som forvaltes bæredygtigt.

Impact

Skove udgør en vigtig brik i kampen mod klimaforandringerne, da træer omformer CO2 og sollys til biomasse i stammer, grene og rodnet. Træ anvendt til møbler og byggematerialer har typisk en lang levetid, hvorved kulstoffet er bundet i træet i mange år, og træet kan erstatte CO2 intensive materialer som beton og stål. Træet kan også erstatte fossile brændstoffer i produktionen af el og varme.

Website

Copenhagen Infrastructure Partners Fund II + IV
Fokus: Store anlæg til produktion af vedvarende energi.

Fonden investerer i udvikling og opførelse af vedvarende energi verden over. Forvalteren er en førende udvikler af offshore vind, som i disse år oplever en hastig vækst verden over. Med en fondsstørrelse på ca. €7 mia. er Fond IV verdens hidtil største fond udelukkende dedikeret til vedvarende energi.

Impact

25% af de samlede globale CO2-udledninger stammer fra produktion af elektricitet. Elektrificeringen af samfundet og ønsket om at bekæmpe klimaforandringerne forventes at forøge efterspørgslen på grøn elektricitet markant i de kommende år. Grøn elektricitet baseret på sol, vind og vand er i dag konkurrencedygtige med elektricitet baseret på afbrænding af fossile brændstoffer som kul og gas i store dele af verden.

Markedet for offshore vind vokser kraftigt i disse år, og det udgør derfor i stigende grad et supplement til markederne for onshore vind og sol. Som en førende udvikler af offshore vind bidrager forvalteren til denne vækst og medvirker til at reducere produktionspriserne. Offshore vind er bl.a. karakteriseret af en relativt stabil produktion, da det ofte blæser på havet, og offshore vind minimerer derfor udfordringerne med varierende produktion fra vedvarende energi.

Website

Sonen Capital Global Sustainable Real Assets Fund I
Fokus: Fondsinvesteringer i grønne reale aktiver.

Denne 'Fund of Funds' investerer i ca. 15 underliggende, grønne fonde baserede på reale aktiver såsom produktion af vedvarende energi, grønne ejendomme, bæredygtigt forvaltede skove, vandinfrastruktur m.v. Herved opnås en meget stor diversifikation på tværs af forvaltere, teknologier, sektorer og geografier. 

Impact

Sonen Capital var en af de første kapitalforvaltere til at fokusere på Impact Investments, og forvalteren har således været med til udbrede denne type investeringer. Derudover er Sonen blandt de førende i at måle og rapportere på impact.

Website

BlackRock Global Renewable Power Fund II
Fokus: Vedvarende energi fra onshore vind og sol.

Investerer i store projekter til produktion af vedvarende energi fra onshore vind og sol i OECD-lande. Der investeres i alle projektstadier fra udvikling til operationelle projekter.

Impact

25% af de samlede globale CO2-udledninger stammer fra produktion af elektricitet. Elektrificeringen af samfundet og ønsket om at bekæmpe klimaforandringerne forventes at forøge efterspørgslen på grøn elektricitet markant i de kommende år. Grøn elektricitet baseret på sol, vind og vand er i dag konkurrencedygtige med elektricitet baseret på afbrænding af fossile brændstoffer som kul og gas i store dele af verden.

BlackRock er verdens største kapitalforvalter, og det er derfor vigtigt, at BlackRock i stigende grad involverer sig i den grønne omstilling f.eks. gennem lancering af produkter som Global Renewable Power fondene.

Website

Impax New Energy Fund III
Fokus: Mellemstore anlæg til produktion af vedvarende energi i EU.

Forvalteren er 100% dedikeret  til bæredygtige investeringer, og Impax udbyder både noterede og unoterede investeringsprodukter. Impax New Energy Fund III udvikler mellemstore anlæg til produktion af vedvarende energi i EU. Det europæiske marked for vedvarende energi er fragmenteret, og Impax opbygger derfor porteføljer af mindre projekter, som sælges til store institutionelle investorer. 

Impact

Impax udvikler mindre projekter til produktion af vedvarende energi, som typisk er for små til store forvaltere og store fonde. Herved forøges udbuddet af vedvarende energi i Europa, hvilket medfører færre C02 udledninger fra elproduktion baseret på fossile brændstoffer.

Website

Vision Ridge Sustainable Asset Fund II + III
Fokus: Grønne, reale aktiver indenfor nye områder.

Investerer i grønne, reale aktiver indenfor områder, som endnu ikke er i søgelyset hos større institutionelle investorer. Forvalteren identificerer investeringer, hvor ændrede omkostningsstrukturer og nye teknologier muliggør et betydeligt impact og attraktive afkast f.eks. indenfor solenergi, energilagring og elektrificering af færger.

Impact

Kapitaltilførslen accelererer udrulningen af nye grønne, ressourceeffektive løsninger i dag, og på sigt kan fonden medvirke til at tiltrække yderligere institutionel investeringskapital til de valgte investeringsområder.

Website

Equilibrium Controlled Environment Food Fund II

Fokus: Storskala drivhuse i USA.

Fonden udvikler og opfører store drivhuse i Nordamerika (primært i USA) baseret på nye teknologier inden for LED-lys, tilførsel af næring og vand. Drivhusene leases til etablerede grønsagsproducenter med afgrøder som f.eks. tomater, salat, agurker, peberfrugter og bær.

Impact

Konventionel markbaseret fødevareproduktion er betydeligt mindre ressourceeffektivt end fødevareproduktion under kontrollerede forhold i drivhuse. Således er udbyttet pr. kvm i drivhuse typisk 10 gange større end på marker, og der bruges samtidig typisk kun en tiendedel så meget vand.

Website

Copenhagen Infrastructure Energy Transition Fund I
Fokus: Power-to-X og øvrige 'next-generation' grøn infrastruktur.

Investerer i Power-to-X anlæg, som anvender grøn elektricitet til at producere grønne brændstoffer til fly, skibe og lastbiler samt gødning til landbruget. 

Impact 

Fokuserer på løsninger til 'vanskelige' sektorer, som i overvejende grad ikke kan elektrificeres, og hvor andre løsninger derfor må tages i brug for at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer. 

Website

Mission Related Investments

Merkur Andelskasse
Fokus: Bæredygtigt landbrug, grønne ejendomme, vedvarende energi m.m

Merkur Andelskasse er Danmarks førende værdibaserede pengeinstitut. Som den første bank i Danmark stoppede Merkur i 2020 al finansiering af nye benzin- og dieselbiler.

Impact

Hver andelskrone investeret i Merkur Andelskasse kan udlånes op til 6 gange, og investeringen har derfor et markant potentiale for impact indenfor Merkur Andelskasses forretningsområder.

Website

Thorupstrand
Fokus: Finansiering af en ny fiskekutter og tilhørende fiskekvoter.

 

Fondene har garanteret et lån ydet af Merkur Andelskasse til Thorup Strand Kystfiskerlaug til finansiering af en ny fiskekutter og tilhørende fiskekvoter.

Impact

Thorupstrand fanger fisk efter traditionelle, ressourceeffektive og skånsomme principper, som har minimal indvirkning på havbundens flora og fauna.

Kystfisker Kompagniet
Fokus: Opkøber og forarbejder lokal fisk fanget med skånsomme redskaber.

Fondene har garanteret et lån ydet af Merkur Andelskasse til Kystfisker Kompagniet i Korsør. Kystfisker Kompagniet opkøber og forarbejder lokal fisk, der er fanget med skånsomme redskaber såsom garn, snurrevod, tejner, kroge og bundgarn.

Impact

Lånet til Kystfisker Kompagniet muliggør lokal forarbejdelse og salg af fisk som alternativ til den traditionelle salgskanal via auktion i Nordjylland.

Investeringer har derved understøttet salg af frisk, lokal fisk, nedsat behovet for transport samt forbedret økonomien for lokale fiskere i Korsør.

Website

CPH Village
Fokus: Bæredygtige studieboliger i København.

CPH Village udvikler og opfører midlertidige studieboliger til studievenlige huslejer. Investeringen bidrager til, at CPH Village på sigt kan realisere sit mål om at udbyde 2500 studieboliger i København. CPH Village udnytter centralt beliggende arealer, som ellers ligger øde hen, og boligerne opføres i bæredygtige materialer som træ. Herudover tilskynder CPH Village de studerende til at føre en bæredygtig livsstil bl.a. ved at tilbyde deleordninger for møbler og transport m.m.

Impact

Der er mangel på tusindvis af studieboliger i de danske studiebyer, i særdeleshed i København. CPH Village adresserer dette på bæredygtig vis ved at udnytte ubeboede arealer og reducere CO2-udledningerne forbundet med opførslen og driften af studieboligerne markant sammenlignet med traditionelle alternativer.

Website

Vil du vide mere om vores grønne impact-investeringer?

Anders Lyngaa Kristoffersen
Head of Impact Investments, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 24 98 76 16
Email: 
ank@fondene.dk