Fondenes formue bliver investeret bredt og skal sikre højest muligt afkast, så vi kan uddele flest mulige midler til almennyttige formål. Vi har ekstra fokus på grønne, klimavenlige investeringer og bekæmpelse af klimaforandringer.

Vores indtægter stammer dels fra drift af VKR Holding A/S, dels fra værdipapirer.

Den finansielle formue stammer fra fondenes stifter, fra formuens afkast samt fra ekstraordinære udlodninger fra VKR Holding A/S.

Vi investerer i aktier, obligationer samt ejendomme m.v., og overskuddet fra investeringerne bliver brugt til filantropiske uddelinger, dækning af driftsomkostninger og konsolidering. Investeringerne bliver foretaget af specialister inden for de enkelte investeringsområder. Specialisterne bliver udvalgt efter deres ekspertise og evne til at skabe konkurrencedygtige og attraktive afkast.

Ansvarlige investeringer

Vores investeringer skal være ansvarlige. Det er vigtigt for os, da vi mener, at ansvarlige investeringer kan bidrage positivt til at indfri globale mål for bæredygtig udvikling og til at løse en række andre samfundsmæssige udfordringer.

Vi placerer vores investeringer på en skala, der viser graden af samfundsansvar - se figuren nedenfor. 

Vi ønsker at flytte så mange investeringer som muligt til højre på skalaen, under stadig hensyntagen til det overordnede formål at skabe det højest mulige afkast.

To gange årligt screener vi vores aktier og virksomhedsobligationer for overholdelse af FNs retningslinjer for god virksomhedsdrift (Global Compact), og vi indgår i dialog med de virksomheder, som overtræder retningslinjerne.

Grønne investeringer 

10 % af den bundne formue bliver investeret i grønne investeringer, som bidrager til bekæmpelse af klimaforandringer og forøgelse af ressourceeffektivitet, fx gennem produktion af vedvarende energi, energieffektivitet og udvikling af fremtidens grønne teknologier. Frem mod 2023 ønsker vi at forøge denne type investeringer yderligere til 15 %.

Fondenes grønne impact-investeringer

Fondene har siden 2013 investeret en stigende del af formuen i grønne impact-investeringer.

Udenlandske investeringer og skat

En del af vores investeringer er i udenlandske ejendomme, selskaber m.v. Disse investeringer er underlagt skattelovgivningen i de pågældende hjemlande, og løbende overskud bliver beskattet lokalt, der hvor overskuddet bliver optjent.

Vi arbejder målrettet på at sikre, at samarbejdspartnere og de selskaber, som der investeres i, overholder gældende skatteregler samt internationale guidelines.

Retningslinjer

Vores investeringsafdeling følger Civilstyrelsens retningslinjer, der gælder for almennyttige fonde. 

Bestyrelser udstikker rammer

Vi arbejder efter Civilstyrelsens retningslinjer og de særlige tilladelser, som styrelsen har givet begge fonde

Herudover er det fondenes to bestyrelser, der udstikker de investeringsrammer, som investeringsafdelingen arbejder efter. 

Investeringsafdelingen indstiller løbende forslag til bestyrelserne om ændringer i investeringsuniverset for at sikre, at vores investeringsstrategi er tidssvarende og følger udviklingen på de finansielle markeder.

Investeringskomité

Vi har nedsat en investeringskomité, der skal sikre, at vores midler investeres og forvaltes bedst muligt.

Komitéen monitorerer og evaluerer den løbende formueforvaltning og tilser, at den følger den investeringsstrategi og -praksis, som bestyrelserne har vedtaget. Komitéen fungerer også som sparringspartner for fondenes investeringsteam ved justering af strategien og ved investering indenfor nye områder.

Bestyrelserne og den daglige ledelse er repræsenteret i investeringskomitéen, der desuden har to eksterne og uafhængige eksperter som medlemmer.

Medlemmer af investeringskomitéen
 • Jens Kann-Rasmussen, civilingeniør, afdelingsleder i VELUX A/S,  formand for VILLUM FONDEN
 • Jens Oddershede, dr.scient., professor på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, bestyrelsesmedlem for VELUX FONDEN
 • Jørgen Tang-Jensen, tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem for VILLUM FONDEN
 • Henrik Jørgensen, HD2, administrationschef for VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
 • Dorrit Vanglo, cand.polit., direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eksternt medlem
 • Jan D. Østergaard, cand.oecon., investeringsdirektør for Industriens Pension, eksternt medlem

Politik for ansvarlige investeringer

Hent
Per Skovsted
Direktør, formueforvaltning, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 39 57 09 83

 

(1958)

Cand.merc., General Management Programme (INSEAD)

Mange års erfaring med investeringsmæssige og finansielle forhold fra flere lederjob i den finansielle sektor. Siden 2010 Chief Investment Officer for VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs formueforvaltning og investeringsstrategi.

Andre hverv:

 • Næstformand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest
 • Bestyrelsesmedlem i Commercial Real Estate Denmark P/S
 • Bestyrelsesmedlem i Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Stryhn Holding A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Sweet Chili Entertainment ApS