Fondenes formue bliver forvaltet med det overordnede mål at sikre det højst mulige afkast på langt sigt, så de to fonde har mulighed for at uddele midler og opnå mest mulig almennytte.

Fonde har i princippet en uendelig horisont og dermed – i modsætning til mange andre investorer - mulighed for at investere langsigtet, når det kan øge afkastet. Vi forsøger at placere dele af formuen i mindre likvide aktiver og derigennem øge det samlede afkast af formuerne.

Retningslinjer

Vores investeringsafdeling følger Civilstyrelsens retningslinjer, der gælder for almennyttige fonde. 

Bestyrelser udstikker rammerne

Vi arbejder efter Civilstyrelsens retningslinjer og de særlige tilladelser, som Civilstyrelsen har givet begge fonde. 

Herudover er det VILLUM FONDENs bestyrelse og VELUX FONDENs bestyrelse, der udstikker de øvrige investeringsrammer, som investeringsafdelingen arbejder efter. 

Investeringsafdelingen indstiller løbende forslag til bestyrelserne om ændringer i investeringsuniverset og ændringer i de investeringsmæssige rammer, når det er hensigtsmæssigt. Dette sker for at sikre, at den gældende investeringsstrategi er tidssvarende og følger udviklingen på de finansielle markeder.

Udenlandske investeringer bliver foretaget af internationale specialister indenfor de enkelte investeringsområder. Specialisterne bliver udvalgt efter deres ekspertise og evne til at skabe konkurrencedygtige og attraktive afkast.

Investeringspraksis

Vi ønsker at investere i virksomheder, der har fokus på overholdelse af internationale konventioner og fremme af ansvarlig adfærd og bæredygtig virksomhedsdrift. Vi anvender ekstern bistand til screening af vores porteføljer af erhvervsobligationer og aktier og til efterfølgende engagement i tilfælde af, at kritisable forhold konstateres. Vi tror på værdien af dialog og ønsker at gøre vore holdninger gældende ved sammen med andre investorer at gå i konstruktiv dialog med virksomheder for ændring af eventuelle kritisable forhold samt eksempelvis ved at afgive vores stemme på generalforsamlinger, hvor dette kan fremme ansvarlig adfærd. Vi opfatter denne aktivitet som understøttende for vores overordnede mål om at skabe det højest mulige afkast på langt sigt til gavn for fondenes langsigtede uddelingspotentiale og hermed til gavn for almenheden.

Vi har besluttet, at ca. 10 % af den bundne formue i 2020 skal være investeret i grønne, såkaldte ’impact investments’. Denne type investeringer giver både et finansielt og et grønt afkast og bidrager derfor til den grønne omstilling, fx gennem implementering af energibesparelser, produktion af grøn strøm eller udvikling af fremtidens grønne løsninger.

Samfundsansvarlige investeringer

Vi arbejder løbende på at sikre, at vores investeringer ikke alene giver et fornuftigt afkast – de skal også møde visse kriterier for ansvarlighed. 

Investeringskomité

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat en investeringskomité, der skal sikre, at fondenes midler investeres og forvaltes på den bedst mulige måde.

Komitéen monitorerer og evaluerer den løbende formueforvaltning og tilser, at den følger den investeringsstrategi og -praksis, som bestyrelserne har vedtaget. Komitéen fungerer også som sparringspartner for fondenes investeringsteam ved justering af strategien og ved investering indenfor nye områder.

Bestyrelserne og den daglige ledelse er repræsenteret i investeringskomitéen, der desuden har to eksterne og uafhængige eksperter som medlemmer.

Medlemmer af investeringskomitéen
  • Jens Kann-Rasmussen, civilingeniør, afdelingsleder, VELUX A/S, formand, VILLUM FONDEN
  • Jens Oddershede, dr.scient., professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN
  • Henrik Jørgensen, HD2, administrationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
  • Dorrit Vanglo, cand.polit., direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eksternt medlem
  • Jan D. Østergaard, cand.oecon., investeringsdirektør, Industriens Pension, eksternt medlem
Per Skovsted
Direktør, formueforvaltning, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 39 57 09 83

 

(1958)

Cand.merc., General Management Programme (INSEAD)

Mange års erfaring med investeringsmæssige og finansielle forhold fra flere lederjob i den finansielle sektor. Siden 2010 Chief Investment Officer for VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs formueforvaltning og investeringsstrategi.

Andre hverv:

  • Næstformand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest
  • Bestyrelsesmedlem i Commercial Real Estate Denmark P/S
  • Bestyrelsesmedlem i Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S
  • Bestyrelsesmedlem i Stryhn Holding A/S
  • Bestyrelsenmedlem i Sweet Chili Entertainment ApS