Fra nye Power-to-X-systemer til chatrobotters plagiering

18 unge forskertalenter får bevillinger på i alt 132 mio. kr. fra Villum Fondens Young Investigator-program. Med spændende projekter og en bevilling i ryggen skal de hver især opbygge et forskerteam og bidrage med excellent forskning.

Om Young Investigator Programme

  • Villum Young Investigator-programmet har fokus på at tiltrække og fastholde dygtige yngre danske og udenlandske forskere på danske universiteter. Målet er at understøtte universiteternes udvikling af internationale forskningsmiljøer på højt niveau.
  • Villum Fonden bevilgede første gang midler under Villum Young Investigator-programmet i 2011.
  • Programmet har støttet i alt 240 unge forskertalenter indenfor det tekniske og naturvidenskabelige område med en samlet bevillingssum på over 1,63 mia. kr.
  • Legatmodtagerne er danske såvel som udenlandske forskere tilknyttet en dansk forskningsinstitution.
  • Programmet sætter gang i modtagernes forskerkarriere: En evaluering har vist, at 73% af de forskere, der får en bevilling, fortsat leder en forskergruppe efter bevillingens udløb. Det gælder kun 39% af de forskere der søgte, men ikke opnåede en bevilling fra programmet. Kun 30% af bevillingsmodtagerne havde en fastansættelse, da de søgte om midler hos fonden. Det tal steg efterfølgende til 65%.
  • Villum Fonden åbner for nye ansøgninger til programmet den 21. marts 2024.

      Læs mere om programmet.

Endnu engang skal millionbevillinger fra Villum Fonden styrke den tekniske og naturvidenskabelige forskning på de danske universiteter:

”I Villum Fonden arbejder vi for at støtte universiteterne med at skabe forskningsmiljøer på et højt internationalt niveau ved at tiltrække og fastholde dygtige, yngre danske og udenlandske forskere gennem vores Young Investigator-program. De unge forskere får mulighed for at skabe en selvstændig profil og forfølge de idéer, de brænder allermest for”, fortæller Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i Villum Fonden. 

Optimering af power-to-X-systemer

Hele otte af årets 18 projekter kredser om miljø og bæredygtighed. Et af projekterne fokuserer på Power-to-X-systemer (PtX), der ved hjælp af elektricitet fra vindmøller eller solceller kan lave brint. Brinten kan så omdannes til grønt brændstof til fx lastbiler, fly og skibe.

Ved at integrere PtX-systemer med fjernvarmenettet og udvikle nye modeller for systemerne vil den unge forsker Ali Khosravi fra Syddansk Universitet optimere fremstillingen af grønne brændstoffer. Det er der god brug for. For selv om vi får mere og mere vedvarende elektricitet, har vi stadig brug for flydende brændstoffer i vores energisystem.

Vi skal kunne kigge ChatGPT i kortene

Sidste år kårede Dansk Sprognævn ChatGPT som det ord, der bedst karakteriserer 2023. Den kan både skrive taler, festsange og dansk stil, hvis man forstår at kommunikere med den. ChatGPT tilhører den såkaldte generative form for kunstig intelligens, der kan producere nyt indhold ud fra data, den er blevet fodret med. Men den angiver ikke, hvilke kilder den baserer sine svar på, så det er ikke nemt at kigge den i kortene.

Med projektet, PlagAIrism, ønsker forskeren, Anna Rogers fra IT-universitetet at udvikle nye metoder til at identificere og angive kilderne til de data som robotter som ChatGPT er blevet trænet med. Det skal bidrage til gennemsigtighed, pålidelighed og respekt for ophavsrettigheder i udviklingen af generative AI systemer.

Nåleøjet

Villum Fonden modtog 142 ansøgninger til programmet. De 18 forskere, der er kommet gennem nåleøjet, har været igennem en proces med faglig bedømmelse, interview med fondens videnskabelige komité og endelig godkendelse i fondens bestyrelse.

Kønsfordelingen blandt ansøgerne er 79 procent mænd og 21 procent kvinder, mens den blandt bevillingsmodtagerne er 72 procent mænd og 28 procent kvinder.

Mød de 18 Villum Young Investigators

De nye Villum Young Investigators fordeler sig på syv danske universiteter: Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og IT-Universitetet.

Mød de nye Villum Young Investigators i videoen. 

Læs deres projektbeskrivelser herunder - klik på deres navn.

Alessia Platania
Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet, 9 mio. kr.

 

Ikke-perturbativ strengteori, asymptotisk sikkerhed og 'sumpen'

Einsteins gravitationsteori og kvanteteori er grundpillerne i moderne teoretisk fysik. For at opklare mysterierne i vort univers er det nødvendigt at kombinere de to. Projektet vil bruge et "matematisk mikroskop" for at finde ud af, hvordan de mikroskopiske detaljer i kvantegravitation giver sig udslag i egenskaberne for makroskopiske teorier for universet som helhed. Ved at sammenligne med teoretiske og observationelle grænser opnår man på den måde indsigt i naturens grundlæggende byggestene. Bevillingen giver mulighed for rekruttering af en ph.d.-studerende og en postdoc.

Anna Rogers
IT-Universitetet, Institut for Computer Science, 7 mio. kr.

 

PlagAIrism: identifikation af træningsdatakilder i generativ kunstig intelligens

Generative KI-systemer som ChatGPT trænes på eksisterende tekstmateriale, men det er et problem, at teknologierne ikke krediterer deres kildedata. Nærværende projekt skal udvikle et teoretisk fundament samt nye metoder for store sprogmodellers kildeangivelse af træningsdata – en klar forudsætning for den fremtidige udvikling af systemer, hvor gennemskuelighed, pålidelighed og respekt for indholdsrettigheder prioriteres. Bevillingen skal finansiere to ph.d.-studerende, én postdoc samt udstyr.

Ali Khosravi
Syddansk Universitet, Institut for Mekanik og Elektronik, 7 mio. kr.

 

DDPTX: Afkodning af Dynamikken i Power-to-X Systemer

Dette projekt bidrager med innovation til Power-to-X (PtX) systemer, der er afgørende for at omdanne elektricitet til forskellige energiformer. Projektet har til formål at skabe en model, der integrerer vedvarende energi, elnet, brint og varmesektoren, med fokus på at forbedre effektiviteten af elektrolyseapparater og økonomien i PtX ved hjælp af innovative forretningsmodeller. Det anvender kunstig intelligens til at forbedre beslutningstagningen i komplekse PtX-systemer. Bevillingen giver mulighed for rekruttering af to ph.d.-studerende, to postdocs og udstyr.

Apoorv Tiwari
Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet, 9 mio. kr.

 

Globale kategoriske symmetrier og faser af kvantestof  

Symmetrier spiller en grundlæggende rolle i kvanteverdenen. De seneste år har set et paradigmeskifte i forståelsen af symmetrier, hvor nye og stærkt generaliserede symmetrier er kendt som globale kategoriske symmetrier. Dette projekt har til formål at fremme forståelsen af symmetri i kvantesystemer og udforske dets implikationer for kvantestof. Bevillingen skal finansiere to ph.d.-studerende og en postdoc.

Birgitte Zeuner
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Bioengineering, 7 mio. kr.

 

REGENZYME: regioselektivitet i enzymatisk syntese

Regioselektivitet er nøglen til at opnå de rette produkter i enzymatisk kulhydratsyntese. Specifikke kulhydrater er afgørende i kommunikation mellem celler, i lægemidler og funktionelle fødevarer samt i nogle af fremtidens biomaterialer. Projektet vil kortlægge en lang række enzymers regioselektivitet og vil undersøge de molekylære interaktioner mellem enzymer og kulhydrater, som afgør regioselektiviteten. Bevillingen gør det muligt at rekruttere én ph.d.-studerende og to postdocs. 

Caitlin Singleton
Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab, 7 mio. kr.

 

CArBiVoRe: brug af bakterier, Archaea og deres vira til at vurdere tørvejorders sundhed og forudsige genoprettelsessucces 

Tørvejorder er vigtige kulstoflagre. De fleste danske tørvejorder er blevet drænet til landbrugsformål, hvilket har medført en stor udledning af kuldioxid. Genetablering som vådområde kan resultere i produktion af metan, som også er en drivhusgas produceret af mikroorganismer. Dette projekt vil bruge mikroorganismer til at vurdere tørvejorders sundhed og mikrobiel respons på genopretning. Bevillingen vil finansiere ansættelsen af en postdoc og en ph.d.-studerende. 

Christian Damsgaard
Aarhus Universitet, Biologisk Institut, 7 mio. kr.

 

Cellefunktion under ekstreme respiratoriske forhold 

Cellers overlevelse kræver en konstant ilttilførsel og fjernelse af affaldsprodukter. Dog opererer celler i et fiskeøje under proton- og iltniveauer, der er ti gange højere end i andre væv, hvilket ville dræbe de fleste andre dyreceller. Dette projekt vil identificere de cellulære forsvarsmekanismer, der tillader celler i et fiskeøje at fungere under disse ekstreme forhold, hvilket vil udvide vores forståelse af grænserne for cellulært liv. Bevillingen vil finansiere to ph.d.-studerende og en postdoc. 

Christopher Barnes
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, 7 mio. kr.

 

Udnyttelse af det fulde potentiale i afgrødernes rodmikrobiomer

Mikroorganismer påvirker i høj grad plantevækst. Det er desuden påvist, at planter på forskellig vis kan manipulere de mikroorganismer, de interagerer med (mikrobiomer). I dette projekt vil vi undersøge co-evolution mellem planter og deres mikrobiomer. Vores mål er at vise, at det er muligt at forædle afgrøder, der selekterer bedre mikrobiomer, hvilket kan bidrage til at en mere bæredygtig landbrugsproduktion. Projektet vil understøtte ansættelsen af to ph.d.-studerende.

Kasper Elgetti Brodersen
Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø, 7 mio. kr.

 

Drivhusgasdynamik i havgræsenge i den antropocæne tidsalder

Havgræs har høj kapacitet for kulstof oplagring. Alligevel er kulstofs skæbne i havgræsenge ikke godt beskrevet. I dette projekt vil jeg opklare, hvordan bladepifytter (mikroalger og bakterier) påvirker havgræsøkosystemets funktion som drivhusgasdræn og drivhusgasproduktionen under forskellige stress-faktorer fra omgivelserne. Sådan viden er vigtig for at optimere havgræshabitaternes gavnlige rolle. For at opnå dette vil jeg samle en forskningsgruppe bestående af en ph.d.-studerende og to postdocs, samt indkøb af udstyr.

Maike Schumacher
Aalborg Universitet, Institut for Bæredygtighed og Planlægning, 7 mio. kr.

 

En ny synergi af fysikbaserede og datadrevne metoder til pålidelige hydrologiske forudsigelser under klimaforandringer

En bedre forudsigelse af ekstreme hydrometeorologiske begivenheder er afgørende for at nå bæredygtige mål under klimaforandringer. Derfor vil jeg udvikle nye rammer til at kombinere ensembler af hydrologiske modeller med satellit- og in-situ jordobservationer gennem fysikbaseret kalibrering/assimilering og datadrevne metoder. Projektet vil dermed give en ny videnskabelig indsigt i processer, der fører til oversvømmelser og tørke. Bevillingen finansierer bl.a. to ph.d.-studerende og en postdoc.

Michael Westberg
Aarhus Universitet, Institut for Kemi, 7 mio. kr.

 

De novo design af fotoaktive proteiner

Fotoaktive proteiner er vigtige lysregulerede værktøjer i grundforskning og bioteknologi. Eksisterende eksempler som fluorescerende proteiner, lyskontrollede proteinafbrydere og fotoenzymer stammer alle fra naturlige proteiner. Med udgangspunkt i nylige fremskridt indenfor computerbaseret proteindesign vil vi frembringe nye kunstige fotoaktive proteiner med funktioner, der ikke findes i naturen. Bevillingen vil finansiere en ph.d.-studerende og en postdoc samt nyt udstyr.

Pablo Alcon
Aarhus Universitet, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, 9 mio. kr.

 

Optrævling af strukturen og dynamikken i kromatin reparation

DNA-skader fører til aldring, neurodegenerative sygdomme og kræft. På trods af fremskridt med at identificere reparationsfaktorer, forstår vi ikke fuldt ud, hvordan de virker i den tredimensionelle sammenhæng med DNA (kromatin), og hvorfor deres forstyrrelse fører til sygdom. Ved hjælp af strukturel biologi har vores gruppe til formål at afsløre strukturen og dynamikken af DNA-reparationskomplekser på kromatin. Vores mål er at give mekanistisk indsigt, der er afgørende for udvikling af effektive forebyggelses- og terapeutiske strategier i fremtiden. Bevillingen giver mulighed for rekruttering af en ph.d.-studerende og en postdoc.

Pieter van Denderen
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua, 7 mio. kr.

 

Et nyt paradigme til at beskrive fisk under klimaforanderinger

Hvor mange fisk vil der være i fremtidens oceaner? Og hvor mange kan vi fiske hvert? Dette projekt vil undersøge, hvilken type fiskevækststrategier der er succesfulde i forskellige havområder, og hvordan dette kan ændre sig i de kommende årtier. Vi vil gøre dette ved at integrere observationsdata om fiskevækst, morfologi og fysiologi med matematiske modeller for at simulere potentielle fremtidige tendenser. Bevillingen finansierer forskningslederen, en ph.d.-studerende og en postdoc.

Rafael Pinilla-Redondo
Københavns Universitet, Biologisk Institut, 7 mio. kr.

 

DISCOVIR: Opdagelse af antivirale forsvarsmekanismer i bakterier

Alle levende organismer bekæmper virusinfektioner. Dette projekt vil undersøge, hvordan bakterier forsvarer sig mod deres vira ved hjælp af laboratorieforsøg og beregningsmetoder. Vores resultater vil have vigtige implikationer for at opdage nye molekylærbiologiske værktøjer, udvikle behandlinger for antibiotika-resistente infektioner og fremme vores forståelse af immunitet hos mennesker og andre organismer. Finansieringen skal støtte rekruteringen af en postdoc og en ph.d.-studerende.

Robert Burklund
Københavns Universitet, Institut for Matematiske Fag, 7 mio. kr.

 

Beregningsværktøjer i homotopiteori

Dette projekt vil undersøge grænsefladen mellem homotopiteori, et relativt ungt subfelt af matematikken hvor geometriske objekter betragtes op til deformation, og datalogi. Vi vil studere beregneligheden og beregningsmæssig kompleksitet af de grundlæggende operationer i homotopiteori, og derefter bygge systemer til at udføre hurtige beregninger i homotopiteori. Denne bevilling vil finansiere to ph.d.-studerende og en postdoc.

Stefano Paesani
Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet, 7 mio. kr.

 

Mangelegeme-fysik og kvanteberegninger med fotoner

Enheder, der udnytter kvantefysikkens love, giver fundamentalt nye måder at behandle information på. Efterhånden som teknologiske fremskridt bringer kvantesystemer i den skala, der kræves til kvanteberegning tættere på, bliver deres uudforskede rige fysik tilgængelige. Dette projekt vil udvikle en fotonisk platform til at konstruere komplekse kvantesystemer og udforske deres fysiske egenskaber. Det vil undersøge fotoniske systemer i stor skala baseret på kvanteemittere, der genererer millioner af fotoner i sekundet. Bevillingen vil financiere rekrutteringen af to ph.d.-studerende. 

Yang Hu
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energy, 7 mio. kr.

 

Elektrokatalysatorer med 3D-aktive overflader (CAT3D). 

Elektrokatalysatorer er afgørende materialer til produktion af brændstoffer og kemikalier ved hjælp af elektrificerede kemiske processer, kendt som Power-to-X. I CAT3D sigter vi mod at overvinde den fundamentale begrænsning af traditionelle katalysatorstrukturer ved at undersøge tredimensionelle aktive strukturer med mindst to bindingssteder arrangeret i en tredimensionel struktur. Dette giver potentiale for at identificere suveræne katalysatorstrukturer. Bevillingen vil støtte rekrutteringen af én ph.d.-studerende og to postdocs.

Zakarias Jon Sjöström Dyrefelt
Aarhus Universitet, Institut for Matematik, 7 mio. kr.

 

Effektiv testning i kompleks geometri

Projektet vil introducere nye måder at teste om geometriske partielle differentialligninger er løselige i praksis ved at reducere abstrakte teoretiske kriterier til konkrete betingelser, som nu for første gang kan testes bredt ved hjælp af en computer. Vi vil anvende disse resultater til at få en bedre teoretisk forståelse af højdimensionelle komplekse geometriske former, der generaliserer dem der stammer fra Einsteins feltligninger. Projektet vil finansiere to postdocs og en ph.d.-studerende.

Kontakt:
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89
Lise Hammershøj
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 40 95 06
Email: 
lih@fondene.dk