Frivillige efterspørger indflydelse og anerkendelse

Hvad skal der til for at rekruttere og fastholde frivillige i civilsamfundsorganisationer for udsatte grupper? Det er undersøgt i forskningsprojektet MATCH, som er igangsat af VELUX FONDEN og gennemført af forskere fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført med organisationer og frivillige i tre store og to mellemstore kommuner geografisk spredt i Danmark. I alt medvirker 70 frivillige sociale organisationer og 845 af deres frivillige.

Data består af kvantitative spørgeskemadata og kvalitative interviewdata med ledere og frivillige.

Resultaterne blev præsenteret af Aalborg Universitet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde den 12. december 2022 ved et MATCH-lanceringsevent. 

Forskningsprojektet har undersøgt, hvilke forhold i foreninger og frivillige organisationer, der har betydning for rekruttering og fastholdelse af frivillige. Undersøgelsen har særligt fokus på frivillige organisationer, der har borgere i en socialt udsat position som målgruppe, og giver ny brugbar viden om god praksis for rekruttering og fastholdelse i den frivillige sektor.

”Mit håb er, at organisationerne vil bruge konklusionerne i undersøgelsen som et spejl, de kan holde op foran deres egen praksis. Undersøgelsen kan inspirere organisationerne til at justere eller gentænke, både hvordan de henvender sig til potentielle frivillige, og hvordan de fastholder de frivillige, de allerede har,” siger professor Lars Skov Henriksen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, der har stået i spidsen for det treårige forskningsprojekt.  

Gode rammer, feedback og rekrutteringsudfordringer

Konklusionerne i MATCH-projektet viser, at det betaler sig at arbejde strategisk med at skabe organisationsmiljøer, der understøtter frivilliges motivation. Det gælder både i arbejdet med at rekruttere nye frivillige og med at fastholde frivillige. Undersøgelsen viser bl.a., at:

Læs mere

Aalborg Universitet:

Nyhed om forskningsprojektet

Forskningsrapporten (download som open acces):
”MATCH - Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer”

Center for Frivilligt Socialt Arbejde:

Nyhed om forskningsprojektet

Pixiudgave af forskningsrapporten:
”Den korte vej til et godt MATCH”   

  • Løbende støtte af de frivillige i form af fx sparring med ledere eller andre frivillige har stor betydning for både fastholdelse og de frivilliges tilfredshed.
  • Frivillige opfatter veltilrettelagte oplæringsforløb og løbende feedback som en anerkendelse af deres engagement.
  • Det er særligt yngre og ældre kvinder, der engagerer sig i det frivillige sociale arbejde. Organisationerne har vanskeligt at rekruttere mænd, frivillige i aldersgruppen 30 – 60 år og mennesker med etnisk minoritetsbaggrund. Fokus på bredere rekruttering kan give mulighed for at skabe mere bæredygtige frivillige fællesskaber og imødekomme målgruppernes behov i endnu højere grad. 
Store krav til organisationerne

Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) giver resultaterne af undersøgelsen stof til eftertanke.

”Undersøgelsen viser, at arbejdet med at skabe motiverende organisationsmiljøer indeholder en række dilemmaer, som organisationerne er nødt til at forholde sig til. Det stiller store krav til organisationerne, fordi de er nødt til hele tiden at have en refleksiv tilgang til rekruttering og fastholde, hvor de balancerer den ambivalens, der er mellem at være tydelige i deres forventninger og at give de frivillige plads til at udfolde og udvikle deres frivillige engagement,” siger Mette Hjære, chefkonsulent i CFSA. 

MATCH-undersøgelsen er gennemført på initiativ af og finansieret af VELUX FONDEN.

”Vores mål med at igangsætte undersøgelsen har først og fremmest været at få skabt ny forskningsbaseret viden om, hvad civilsamfundsorganisationerne selv kan gøre fx organisatorisk for at styrke deres rekruttering og fastholdelse af frivillige til sociale indsatser og tilbud. Når man står på mere fast viden, er det nemmere at tænke nye løsninger eller tage højde for mulige udfordringer i sin praksis,” siger Vibeke Lybecker, programchef for VELUX FONDENs Sociale Indsatser i Danmark.

 

Kontakt:
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
...