VILLUM FONDEN støtter grundlagsskabende, nysgerrighedsdrevet teknisk og naturvidenskabelig forskning med afsæt i de ideer, forskerne er allermest optaget af.
 

Målet er at skabe forskning i verdensklasse med forankring i de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Dygtige forskere laver god forskning, og vi ønsker at støtte de dygtigste forskere. Herved håber vi at sikre nyskabende forskning på højeste internationale niveau.

Vi ønsker at give forskeren de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskning – uanset hvor han eller hun befinder sig i sin forskerkarriere. Vi ønsker at møde forskerne med tillid, frihed og fleksibilitet, så de kan skabe de mest optimale kreative forskningsmiljøer, hvor nye ideer kan opstå og udvikle sig. 

Forskningsstrategien udfolder sig i tre centrale programmer:

VILLUM Investigator: For den erfarne og internationale anerkendte forsker, der ønsker at fordybe sig i sit forskningsemne. Bevillingen kan være op til 40 mio. kr. pr VILLUM Investigator, den kan gentages, og tidsrammen er seks år. Ansøgningsfrist: Er udløbet i 2018.

VILLUM Young Investigator: For den yngre forsker, der etablerer sig med egen forskergruppe for første gang. Bevillingen er på 7-10 mio. kr., den kan modtages én gang, og tidsrammen er fem år.  Ansøgningsfrist: Er udløbet i 2018. Næste frist er i juni 2019 og forventes offentliggjort i starten af april.

VILLUM Experiment: Til den dristige forskningsidé, der har det vanskeligt i et klassisk peer-review bevillingssystem. Kan søges af aktive forskere uanset alder, bevillingsstørrelsen er 1-2 mio. kr., og tidsrammen er op til to år. Ansøgningsfrist: Er udløbet i 2018. Næste frist er i foråret 2019 og forventes offentliggjort først på året.

Programmerne er åbne for alle forskere uanset nationalitet.

Overhead - hvad gælder?

VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN accepterer et beløb på maks. 5 % af projektets samlede budget til uforudsete udgifter og generelle administrationsudgifter, som ikke direkte kan henføres til det støttede projekts merbelastning af instituttets ressourcer.

Fondene støtter tillige specificerede merudgifter til administration, som kan henføres til det støttede projekts merbelastning af instituttets ressourcer, herunder ekstraudgifter til sekretærhjælp, husleje, IT, varme, el, telefon, kopiering mv. Beløbet må ikke overstige 20 % af projektets udgifter.

For VILLUM FONDENs uddelinger til teknisk og naturvidenskabelig forskning gælder dog, at der udelukkende accepteres et beløb på maks. 15 % af projektets samlede budget til uspecificerede overheadudgifter. 

Det støtter vi ikke

Der gives ikke støtte til sundheds- og veterinærvidenskabelig forskning eller forskning med direkte kommercielt sigte.

Rapportering - via Researchfish

VILLUM FONDEN beder bevillingsmodtagere tage Researchfish i brug, når resultater skal rapporteres til fonden. Det gælder alene forskere med en bevilling fra det tekniske og naturvidenskabelige område: VILLUM Young Investigator, VILLUM Investigator, VILLUM Eksperimentet, Centres of Excellence, infrastrukturprojekter og forskningsprojekter.

Læs mere om, hvordan VILLUM FONDEN anvender Researchfish.

 
Kontakt os

 

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35
Lars Arnskov Olsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 26 17 08 39
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89