VELUX FONDEN uddeler frie forskningsmidler til fremme af hovedsageligt grundvidenskabelige, kollektive forskningsprojekter på højeste faglige niveau på landets universiteter og kulturinstitutioner.

Vi støtter projekter indenfor alle humanistiske fag og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fagområder (antropologi, psykologi, sociologi, politologi og dele af folkesundhedsvidenskab). Vi støtter også tværfaglige projekter mellem humanistiske fag og andre videnskabsområder.

For at sikre den største og mest langsigtede værdi af bevillingerne lægger vi vægt på, at både strategiudviklingen og processerne frem mod bevillinger sker i løbende samarbejde og tæt dialog med de relevante forskningsmiljøer på de danske universiteter og kulturinstitutioner.

Humanvidenskabernes almennyttige værdi

Humanvidenskabelig forskning beskæftiger sig med centrale spørgsmål om mennesker, kultur, historie, erkendelse, sprog, kommunikation og samfund. Denne viden spredes og efterspørges vidt i det danske samfund. Den er både af interesse for den enkelte og bidrager med en viden og kritisk tænkning, der er væsentlig for et oplyst demokrati, for kulturlivet, uddannelserne, erhvervslivet og for medierne, den offentlige debat og i rådgivning og politikudvikling. 
Derudover er der en stigende erkendelse af, at tidens store udfordringer – indenfor miljø, ressourceforbrug, sundhed, velfærdssamfund, arbejdsliv, konkurrenceevne osv. – ikke kan løses med teknisk eller økonomisk indsigt alene. De kræver også viden om den ’menneskelige faktors’ afgørende rolle i både problemerne og løsningerne. Også her kan humanvidenskaberne bidrage med vigtig indsigt i samarbejde med andre videnskaber og andre samfundsområder.

Disse samfundsmæssige gevinster kræver imidlertid, at humanvidenskaberne støttes og styrkes bredt og bæredygtigt – også på den fri forsknings langsigtede, grundvidenskabelige niveau, hvor de fundamentale spørgsmål stilles, forskernes nye ideer opstår og udfoldes, og humanvidenskaberne udvikles i nye retninger i samspil med omverdenen og de andre videnskaber.

Fondens bevillinger sker derfor med blik for både de enkelte projekters egen værdi på højeste faglige niveau, værdien for de humanvidenskabelige forskningsinstitutioner og værdien på en mere grundlæggende måde for den langsigtede udvikling og styrkelse af humanvidenskabernes rolle og betydning i samfundet.

Programmer under 'Humanvidenskabelig forskning'

Fondens humanvidenskabelige område udmønter sig i forskellige programmer, initiativer og virkemidler, der har omdrejningspunkt i ønsket om at fremme fri forskning på højeste niveau og at gøre det gennem tæt dialog med forskningsmiljøerne selv på landets universiteter og kulturinstitutioner. 

Fondens humanvidenskabelige område støtter ikke kulturprojekter udenfor de nævnte programmer. 

Humanvidenskab og praksis

Den ’menneskelige faktor’ spiller en afgørende rolle i en række af samfundets store udfordringer og de mulige løsninger på dem. VELUX FONDEN vil derfor med omdrejningspunkt i den humanvidenskabelige forskning fremme ligeværdige samarbejder mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet, der alle er væsentlige uddelingsområder i fondens almennyttige virke.

Se seneste opslag (ansøgningsfrist var den 13.03.2018) og mere info om HUMpraxis-programmet her.

Kernegrupper

Kernegruppeprogrammet støtter fri, original grundforskning på excellent niveau og er rettet mod humanistiske og samfundsvidenskabelige institutter på landets universiteter.

Programmet kan ikke ansøges uopfordret, men kun ved invitation fra VELUX FONDEN via institutleder.

Mere info om kernegruppeprogrammet her

Museumsprogram

I tæt integreret sammenhæng med den humanvidenskabelige satsning har fonden taget initiativ til museumsprogrammet. Dette blev udformet i tæt dialog med museernes egne forslag og ønsker. 

Det overordnede formål er at styrke museernes bestræbelser på at håndtere en aktuel, dobbelt udfordring: På den ene side ønsket om at styrke deres forskning. På den anden side ønsket om at udvikle deres formidling til et bredere publikum. Programmet vil derfor:

  • fremme projekter, der kan bidrage til en forsknings- og formidlingsindsats på landets museer
  • styrke samarbejde, brobygning og vekselvirkning mellem universiteternes humanvidenskabelige forskere og museernes forskere og formidlere og
  • bidrage til, at forskningsfunderet humanvidenskabelig viden formidles i engagerende, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

Vi støtter frie, forsker- og formidlerdrevne kollektive projekter med tæt integrerede forsknings- og formidlingskomponenter. Relevante projekter ligger indenfor fagområderne kunst- og kulturhistorie, formidling og museologi.

Der er årlige opslag med åben indkaldelse af interessetilkendegivelser. Blandt disse inviterer fonden videre til fuld ansøgning. Årlige bevillinger sker i konkurrence blandt disse på grundlag af individuelle, eksterne, udenlandske fagfællebedømmelser af hver ansøgning.

Se seneste opslag og krav til ansøgning her. Ansøgningsfristen var den 3. oktober 2017.

Læs om museumsprogrammets seneste bevillinger her.

Se alle bevillinger under museumsprogrammet her.

MetaHum-initiativ

Fonden har taget initiativ til at iværksætte tværfaglige forskningsprojekter, der skal foretage en omfattende kortlægning og analyse af humanvidenskabernes aktuelle situation og udviklingstendenser på grænsefladerne til andre videnskaber og samfundsområder.

Formålet er

  • at skabe forskningsfunderet viden til humanvidenskaberne selv om fagområdets samlede faglige, teoretiske og metodiske udvikling og tværfaglige muligheder
  • at synliggøre humanvidenskabernes rolle og betydning i samfundet for en bredere offentlighed og
  • at levere videngrundlag for fondens strategiske arbejde med uddelingsområdet.

Projekter udvikles af fonden i samarbejde med relevante forskere frem mod inviterede ansøgninger, der underkastes ekstern, udenlandsk fagfællebedømmelse.

Andre projekter

Udover de nævnte programmer og initiativer kan fonden støtte andre kollektive forskningsprojekter, både på grundlag af uopfordrede ansøgninger og inviterede ansøgninger på baggrund af dialog med forskerne.

Det er muligt at indsende andre uopfordrede kollektive humanvidenskabelige ansøgninger (uopfordrede interessetilkendegivelser behandles ikke), men succesraten vil være lav, eftersom uopfordrede ansøgninger vil være i konkurrence med ansøgninger, der falder inden for fondens programsatte midler.

Uopfordrede ansøgninger bedes kun indsendes efter forudgående kontakt til sekretariatet. 

Artikel om museumsprogrammet af journalist Pernille Steensgaard

Det har vi støttet:

Museumsprogrammet 2017

En række museer landet over har tilsammen modtaget 13,9 mio. kr. til forskning og formidling fra VELUX FONDEN.

'Vores museum'

Artikel om storstilet projekt, hvor otte museer og fem universiteter samler kræfterne om innovativ og digital museumsformidling.

Museumsprojekt: Dansk neutralitet under 1. verdenskrig, madspild og velfærdsmodel

Robotrevolutionen: Hvem har ansvaret?

Artikel om det nye forskningsfelt 'robophilosophy', der er støttet af VELUX FONDEN

 

 

Kontakt os, hvis du har en idé til et projekt:

Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt, så ring eller skriv hvis du vil fortælle os om en projektidé.