VELUX FONDEN uddeler frie forskningsmidler til projekter på højeste faglige niveau.

Vi støtter projekter indenfor alle humanistiske fag og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fagområder (antropologi, psykologi, sociologi, politologi og dele af folkesundhedsvidenskab) på landets universiteter. Vi støtter også tværfaglige og tværsektorielle projekter i samarbejde mellem humanvidenskabelige forskere og praktikere.

For at sikre den største og mest langsigtede værdi af bevillingerne lægger vi vægt på, at både strategiudviklingen og processerne frem mod bevillinger sker i løbende samarbejde og tæt dialog med de relevante forskningsmiljøer på de danske universiteter og kulturinstitutioner.

Humanvidenskabernes almennyttige værdi

Humanvidenskabelig forskning beskæftiger sig med centrale spørgsmål om mennesker, kultur, historie, erkendelse, sprog, kommunikation og samfund. Denne viden spredes og efterspørges vidt i det danske samfund. Den er både af interesse for den enkelte og bidrager med en viden og kritisk tænkning, der er væsentlig for et oplyst demokrati, for kulturlivet, uddannelserne, erhvervslivet og for medierne, den offentlige debat og i rådgivning og politikudvikling. 
Derudover er der en stigende erkendelse af, at tidens store udfordringer – indenfor miljø, ressourceforbrug, sundhed, velfærdssamfund, arbejdsliv, konkurrenceevne osv. – ikke kan løses med teknisk eller økonomisk indsigt alene. De kræver også viden om den ’menneskelige faktors’ afgørende rolle i både problemerne og løsningerne. Også her kan humanvidenskaberne bidrage med vigtig indsigt i samarbejde med andre videnskaber og andre samfundsområder.

Disse samfundsmæssige gevinster kræver imidlertid, at humanvidenskaberne støttes og styrkes bredt og bæredygtigt – også på den fri forsknings langsigtede, grundvidenskabelige niveau, hvor de fundamentale spørgsmål stilles, forskernes nye ideer opstår og udfoldes, og humanvidenskaberne udvikles i nye retninger i samspil med omverdenen og de andre videnskaber.

Fondens bevillinger sker derfor med blik for både de enkelte projekters egen værdi på højeste faglige niveau, værdien for de humanvidenskabelige forskningsinstitutioner og værdien på en mere grundlæggende måde for den langsigtede udvikling og styrkelse af humanvidenskabernes rolle og betydning i samfundet.

Programmer under 'Humanvidenskabelig forskning'

Fondens humanvidenskabelige område udmønter sig i forskellige programmer, initiativer og virkemidler, der har omdrejningspunkt i ønsket om at fremme fri forskning på højeste niveau og at gøre det gennem tæt dialog med forskningsmiljøerne selv på landets universiteter og kulturinstitutioner. 

Fondens humanvidenskabelige område støtter ikke projekter udenfor de nævnte programmer. 

Kernegrupper

Kernegruppeprogrammet støtter fri, original grundforskning på excellent niveau og er rettet mod humanistiske og samfundsvidenskabelige institutter på landets universiteter.

Programmet kan ikke ansøges uopfordret, men kun ved invitation fra VELUX FONDEN via institutleder.

Mere info om kernegruppeprogrammet og krav til ansøgning her

Museumsprogram

Museumsprogrammet støtter projekter på landets museer, der styrker samarbejdet mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere samt bidrager til, at forskningsfunderet viden formidles til den bredere offentlighed gennem engagerede, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

Mere info om museumsprogrammet og krav til ansøgning her

Der bliver ikke længere uddelt bevillinger under fondens museumsprogram, der har kørt siden 2014.  

Humanvidenskab og praksis

Den ’menneskelige faktor’ spiller en afgørende rolle i en række af samfundets store udfordringer og de mulige løsninger på dem. VELUX FONDEN vil derfor med omdrejningspunkt i den humanvidenskabelige forskning fremme ligeværdige samarbejder mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet, der alle er væsentlige uddelingsområder i fondens almennyttige virke.

Få mere info om HUMpraxis-programmet her.

Writers in residence

VELUX FONDEN gennemførte som pilotprojekt et nyt initiativ med arbejdslegater til skønlitterære forfattere, der ønsker skriveophold i humanvidenskabelige universitetsmiljøer. Dette er nu blevet et fast program, og der er afsat en ramme på 5 mio. kr. til bevillinger i 2023.

Udviklingen og realiseringen af programmet sker i samarbejde med anerkendte forfattere og relevante forskningsmiljøer på universiteterne.

Læs mere her.

 
Kontakt os:

Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt, så ring eller skriv hvis du vil fortælle os om en projektidé.

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07
Gry Louise Minor
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 41 24 72
Michael Christensen
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 60 87 68