Fondenes formue bliver investeret bredt og skal sikre højest muligt afkast, så vi kan uddele flest mulige midler til almennyttige formål. Vi har ekstra fokus på grønne, klimavenlige investeringer og bekæmpelse af klimaforandringer. 

Fondene arbejder løbende på at sikre, at vores investeringer ikke alene giver et fornuftigt afkast – de skal også møde visse kriterier for ansvarlighed. Det er vigtigt for os, da vi mener, at ansvarlige investeringer kan bidrage positivt til at indfri globale mål for bæredygtig udvikling og til at løse en række samfundsmæssige udfordringer på områder som menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljø, klimaforhold og anti-korruption.

Fondenes finansielle formue er p.t. ca. 13,5 mia. kr., som investeres bredt i aktier, obligationer, ejendomme m.m. Det overordnede formål er at sikre det højest mulige afkast, så fondene kan uddele flest mulige midler til almennyttige formål. Vi tror på, at vores arbejde med ansvarlige investeringer er foreneligt med dette overordnede formål, og vi investerer vores formue efter denne overbevisning.

Investeringsspektrum

Vi placerer vores investeringer på et investeringsspektrum, som viser graden af samfundsansvar i investeringerne.  Investeringer helt til venstre i spektret betegner vi ’Classic’, og formålet med dem er alene at generere et attraktivt finansielt afkast.

De to næste kategorier ’Responsible’ og ’Sustainable’ kalder vi ESG-investeringer, og de inddrager i stigende grad samfundsansvar ved at forholde sig til de såkaldte ESG-faktorer. E står for ’Environment’, og denne faktor dækker virksomhedens eventuelle miljømæssige påvirkning, fx risikoen for lokal forurening eller CO2-udledning. S står for ’Social’, og denne faktor dækker emner som arbejdstagerrettigheder og virksomhedens relation til det omkringliggende lokalsamfund. G står for ’Governance’, og denne faktor beskriver, hvordan virksomheden styres og ledes herunder lønninger til ledelsen, risiko for bestikkelse m.m.

Investeringer betegnes som ’Responsible’, hvis vi vurderer, at de inddrager ESG-faktorer for at undgå at komme i problemer. Det kan fx være, at en virksomhed målrettet arbejder på at undgå arbejdsnedlæggelser gennem et tæt samarbejde med sine ansatte omkring efteruddannelse. Investeringer betegnes som ’Sustainable’, hvis vi vurderer, at de proaktivt søger at generere merværdi og udnytte muligheder gennem inddragelse af ESG-faktorerne. Det kan fx være, at en virksomhed frivilligt anvender CO2-neutral strøm i produktionen for at styrke sin miljømæssige profil.

Bevæger vi os længere til højre i spektret, kommer vi til impact-investeringerne, som fokuserer på det grønne område. For disse ’tematiske’ impact-investeringer gælder, at miljømæssig bæredygtighed udgør en integreret del af forretningsmodellen. Der er altså med andre ord tale om en virksomhed, som leverer bæredygtige produkter og grønne løsninger.

’Mission Related’-investeringer skal også berøre fondenes mission relateret til miljømæssig bæredygtighed, og i visse tilfælde kan de være risikable og give et afkast, som er lavere end markedet.

Helt til højre i spektret findes investeringer betegnet som ’Philanthropy’, og de dækker over fondenes almennyttige bevillinger, som genererer et samfundsmæssigt afkast men ikke et finansielt afkast. Investeringer på de første fire trin af spektret forventes alle at generere et markedsafkast.

Vi søger løbende at flytte investeringer mod højre i spektret til og med ’Thematic’-kategorien, samtidigt med at vi sørger for at sprede porteføljens risiko og profil. Derudover ønsker vi at have en mindre del af vores investeringer kategoriseret som ’Mission Related’. Det er således ikke vores mål at flytte hele formuen helt til højre i spektret, men vi ønsker at undgå investeringer klassificeret som ’Classic’.

Vi rapporterer regelmæssigt resultaterne til fondenes investeringskomite og bestyrelser, så de kan følge med i udviklingen. Derudover vurderer vi løbende muligheden for at forøge graden af samfundsansvar i investeringerne under stadig hensyntagen til det overordnede mål om at generere det højest mulige afkast.

Ekstra fokus på bekæmpelse af klimaforandringer

Fondene har et ekstra fokus på bekæmpelse af klimaforandringer. Det er derfor vores langsigtede mål, at alle de selskaber, vi investerer i, skal efterleve Paris-aftalens mål om at bekæmpe den globale opvarmning, og vi indgår i dialog med de største CO2-udledere og ejere af fossile reserver, som vi har investeringer i, om dette. Det er således vores håb, at vi som aktive ejere kan påvirke virksomhederne til en mere ansvarlig adfærd i stedet for blot at trække os ud af investeringerne.

Herudover er vi ved at allokere 10 % af fondenes bundne formuer til grønne, klimavenlige investeringer, som bidrager til bekæmpelse af klimaforandringer og forøgelse af ressourceeffektivitet, fx gennem produktion af vedvarende energi, energieffektivitet og udvikling af fremtidens grønne teknologier.

Endelig har vi underskrevet en ”Divest-Invest”-erklæring, som bl.a. forpligter os til at søge at begrænse vores eksponering til fossile brændsler. 

Læs mere om fondenes formueforvaltning

Undervisningscase på Harvard Business School

Fondenes arbejde med impact-investeringer er blevet en case på Harvard Business School til MBA-studerende.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

Anders Lyngaa Kristoffersen
Head of Impact Investments, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 24 98 76 16