Baggrund

Danmark har en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Det er ét af de mest ambitiøse klimamål i verden. Vi skal i løbet af dette årti gennemføre en grøn omstilling af samfundet, der drastisk reducerer udledningen af drivhusgasser på en fair og økonomisk forsvarlig måde. Det er en opgave, som VELUX Fondene gerne vil bidrage til at løse.

De 70 pct. i 2030 er et vigtigt mål – men det er ikke det eneste mål, der tæller. Danmarks udledning af drivhusgasser skal i 2050 være 'netto-nul', og fundamentet for dette langsigtede mål skal lægges nu. En bæredygtig omstilling handler om meget mere end et reduktionsmål. Det handler om dét samfund, vi gerne vil bygge de næste 30 år. Hvis dette kan lykkes på en måde, der gavner både planeten og dens beboere, kan Danmark styrke sin position som et grønt foregangsland, der kan inspirere andre – overalt i verden.

70i30 består af 5 konkrete initiativer, der er forankret i en bred partnerkreds.

De 5 initiativer

#1 Bedre klimadata

Skal vi lykkes med klimamålsætningerne, er beslutningstageres evne til at træffe de rigtige valg altafgørende - og det kræver et solidt vidensgrundlag. Situationen i dag er, at den data, vi træffer beslutninger på baggrund af, ofte er forældet eller ufuldstændig.

Dette initiativ har til formål at udvikle en klimaaftryksberegner, der med et opdateret datagrundlag skal gøre os klogere på de CO2-aftryk, vi afsætter. Herved får myndigheder, virksomheder og privatpersoner et vigtigt grundlag for at træffe de bedste beslutninger for at nå målsætningen om at reducere Danmarks drivhusgasser med 70 pct. inden 2030.

Om Aalborg Universitet

AAU er et førende universitet, når det gælder om at understøtte en balanceret og bæredygtig udvikling af kloden. Med Aalborg Universitets problembaserede tilgang til forskning og undervisning bidrager forskere og studerende til at løse udfordringer og opnå nye erkendelser på tværs af traditionelle fagligheder med det fælles overordnede mål at skabe en bæredygtig verden.

Klimaaftryksberegneren vil kunne give et helt konkret svar på, hvilket CO2-aftryk en given aktivitet eller et produkt vil udlede gennem for eksempel produktion, anvendelse og bortskaffelse. Hvad betyder det eksempelvis for CO2-aftrykket, hvis vi arbejder mere hjemme? Hvis vi tager på ferie i stedet for at købe nye havemøbler? Hvis vi skifter oksekød ud med svinekød? Eller hvis vi bruger en ny teknologi i landbruget?

Bevilling: 39 mio. kr.

#5 Klimaundervisning

Den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling går stærkt, og der er mange udfordringer og dilemmaer knyttet til klimaændringer og klimatilpasninger, når vi skal indrette fremtidens samfund. Dem skal kommende generationer rustes til at håndtere. Derfor er en vigtig del af 70i30 et initiativ målrettet klimaundervisning, der vil blive gennemført med støtte fra VILLUM FONDENs program for Børn, Unge og Science.

Det primære formål med dette initiativ er gennem klimaundervisning at:

 • styrke børn og unges viden, engagement og handlekompetence på klimaområdet
 • øge børn og unges forståelse for samspillet mellem natur, teknologi og menneske, og de samfundsmæssige og etiske problemstillinger, der følger med
 • engagere børn og unge i konkrete løsninger
 • styrke læreres kompetencer så den nødvendige forandring og forankring sikres
 • generelt fremme lærerig og motiverende klimaundervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Om DeltagerDanmark

DeltagerDanmark er en idébåret socialøkonomisk virksomhed, som arbejder målrettet på at øge danskernes deltagelse i den grønne omstilling. I samarbejde med en bred vifte af grønne aktører fra kommuner, organisationer til lokalt forankrede grønne ildsjæle, organiserer og involverer de danskerne i realiseringen af de ambitiøse klimamålsætninger.

Det primære formål med dette initiativ er at:

 • Skabe øget engagement og opbakning til klimainitiativer nationalt og lokalt
 • Styrke forankringen af den grønne omstilling i kommunale aktiviteter og skalere de gode løsninger
 • Kapacitetsopbygge og uddanne fremtidens grønne ledere.

Bevilling: 36 mio. kr.

#4 Folkeligt engagement i klimasagen

Mens der ofte tales om nødvendigheden af at udvikle ny teknologi, ny politik og at foretage justeringer i de økonomiske incitamenter, så bliver behovet for at øge og kvalificere den folkelige deltagelse i klimasagen ofte overset.

Med dette initiativ vil DeltagerDanmark udvikle og kvalificere den nationale samtale om klimaforandring: en hybrid mellem dialog og deltagelse, der skal forankre den kollektive klimabevægelse i lokalsamfundene i Danmark. Projektet skal styrke den demokratiske samtale om de udfordringer og løsninger, som har skabt og skaber nye relationer og alliancer i vores samfund. Men vigtigst af alt skal disse samtaler og relationer udmunde i kollektiv handlingskraft og viljestyrke – og realisere det grønne mandat.

#3 Klimakommunikation

I de seneste år har klimaforandringerne fyldt meget i den politiske og offentlige diskurs i Danmark. Der er meget på spil, og mange aktører vil gerne markere sig i debatten om, hvordan vi bedst løser den udfordring, vi står overfor. Derfor er der behov for klar kommunikation om, hvad der er de mest hensigtsmæssige løsninger. Gør det virkelig en forskel, at jeg spiser mindre kød? Skal vi bare plante flere træer?

Der er brug for, at de konstruktive og engagerende narrativer får kraftigere medvind, og at videnskabeligt funderede svar på befolkningens tvivl og spørgsmål er dem, der fylder i det offentlige rum. Den folkelige mobilisering og opbakning er ligeledes essentiel for, at der kan skabes rum til at gennemføre de gennemgribende forandringer, der er behov for de næste 10 år.

Det primære formål med dette initiativ er at:

 • Sikre et konsekvent, sammenhængende og gennemslagskraftigt budskab om behovet for ambitiøs handling på tværs af det brede samfund i Danmark
 • Øge offentlighedens opmærksomhed på - og tilslutning til - nye videnskabeligt funderede klimainitiativer.

Initiativet vil blive gennemført via en række forskelligartede kommunikationsprojekter udviklet i tæt samarbejde med relevante aktører. Der vil også blive oprettet en pulje, som aktører åbent kan søge. Midlerne til disse projekter vil blive uddelt løbende i de kommende år og vil blive uddelt af KR Foundation.

Bevilling: 49 mio. kr.

Om CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. De arbejder for at bygge stærkere bro mellem den grønne omstilling i Danmark, Norden og globalt samt for at styrke danske virksomheder til at presse på for en ambitiøs dansk klima- og energiindsats til glæde for klima, vækst og arbejdspladser. CONCITO er et af Danmarks største grønne netværk med omkring 100 virksomheder, forskere, organisationer og personer som medlemmer - alle med stor viden om klima.

Udover de eksisterende programmer om ”fremtidens byer” og ”fremtidens fødevarer” vil kommende programmer defineres ud fra en lang række kriterier i relation til gennemslagskraft, vidensbehov samt potentialet for at katalysere lederskab. Det kunne f.eks. være i relation til transport, bygninger eller EU-klimapolitik, hvilket vil blive defineret i samarbejde med CONCITOs bestyrelse over de kommende måneder.

Bevilling: 156 mio. kr.

#2 Klimaviden i spil

Data og viden skal bringes i spil for at sikre reel klimahandling. Tænketanken CONCITOs rolle er i den forbindelse central; den bygger bro mellem den bedste danske og globale viden og bringer denne viden i spil hos beslutningstagere overalt i samfundet – hos politikere, i virksomheder og i civilsamfundet.

Med dette initiativ får CONCITO bl.a. støtte til at etablere en række dedikerede programområder med fokus på hovedelementerne i den grønne omstilling. Disse programområder tager udgangspunkt i at dække vidensbehovet og katalysere handling, hvor det giver mest mening i skabelsen af et nettonul og klimarobust Danmark.

Initiativets primære formål er at styrke CONCITOs rolle som videnspartner for alle i den grønne omstilling med henblik på at:

 • Inspirere og understøtte afgørende danske indsatser på prioriterede områder for at nå en 70 pct. reduktion i 2030
 • Understøtte de nødvendige strukturelle tiltag, der skal til for at skabe et nettonul-udlednings-Danmark senest i 2050
 • Styrke deling af viden og erfaringer med verdens bedste vidensplatforme og aktører i den grønne omstilling.

Læs mere om VILLUM FONDENs program for 'Børn, unge og science'

Initiativet har et særligt fokus på undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær og praksisorienteret klimaundervisning gennem støtte til nye klimaundervisningsforløb og kompetenceudvikling af undervisere. Det er igen med til at klæde børn og unge på til en fremtid som samfundsborgere med en balanceret forståelse af naturvidenskab og nye teknologer – og hvordan de kan være med til at tage kvalificeret stilling, finde effektive løsninger og træffe kloge beslutninger på klimaudfordringer i et samfund med demokrati, frihed og lighed.

Bevilling: 40 mio. kr.