Bemærk: Ansøgningsfristen for dette er opslag er udløbet (deadline var den 25. august 2020 kl. 09.00).

VELUX FONDENs miljøprogram efterspørger løsninger på, hvordan det danske hav kan blive mere robust og bedre kan modstå klimaudfordringerne. Fondens bestyrelse har afsat op til 40 mio. kr. til projekter i 2020.

Bemærk at ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet

Det danske havmiljø er desværre ikke så sundt, som det ser ud. Forskning fra Aarhus Universitet peger på, at store dele af det danske havmiljø har behov for omfattende hjælp for at genetablere en sund balance, selv hvis påvirkningen fra fx næringsstoffer mindskes.

Med opslaget vil VELUX FONDEN forhindre et kollaps af det danske havmiljø ved at iværksætte en indsats, der styrker havets modstandskraft og dets rolle i håndteringen af klimaudfordringerne.

Vi ønsker at støtte ambitiøse, effektive og innovative projekter, der løser problemer og ikke kun symptombehandler. Særligt tværgående, løsningsorienterede indsatser vil blive prioriterede.

Geografi

Vi har fokus på at forbedre miljøet og naturen i de danske farvande. Det er derfor afgørende, at projekterne bidrager til at forbedre miljøtilstanden i havet omkring Danmark. Da de danske farvande hænger sammen med Nordsøen mod vest og Østersøen mod øst, støtter vi gerne ansøgninger, der også har et bredere geografisk sigte.

Havet og klimaforandringerne -

Havet har opsuget store dele af den energi, som den globale opvarmning har medført, og klimaforandringerne er en presfaktor for havet, der forstærker eksisterende problemer, som fx iltsvind.

Læs mere om, hvad klimaforandringerne gør ved havet 

Temaer for projekter kan fx være:

 • Innovative, naturbaserede løsninger til fx kystbeskyttelse eller optag af CO2
 • Sammentænkning af brugen af land og beskyttelsen af havet, fx gennem løsninger til at lukke næringsstofkredsløb og derigennem blandt andet reducere udledning af drivhusgasser
 • Inddragelse af havet i de danske klimahandlingsplaner
 • Forsøg med fredede områder, der kan være helt eller delvist lukket for aktivitet
 • Innovativ anvendelse af finansielle og økonomiske mekanismer som fx afgifter, forsikring eller investeringer
 • Fremme af havets biodiversitet

Vi har afsat op til 40 mio. kr. i 2020, og prioriterer større, ambitiøse projekter.

Hvem kan søge?

Ansøger kan blandt andet være foreninger, organisationer, socialøkonomiske virksomheder, universiteter og myndigheder. Det er væsentligt, at ansøgerkredsen har de fornødne kompetencer og ressourcer til at gennemføre projektet.

Vi støtter gerne projekter, som på baggrund af solid forskningsviden udvikler konkrete metoder eller løsninger, der er til gavn for havmiljøet. Som udgangspunkt støtter vi ikke rene forskningsprojekter.

Vi støtter almennyttige projekter og kan derfor ikke støtte projekter med sigte på at skabe profit.

Kriterier

Ansøgningerne bliver vurderet på baggrund af følgende kriterier:

 • Faglig kvalitet
 • Innovationshøjde
 • Ambitionsniveau og effektmål
 • Realiserbarhed
 • Udbredelsespotentiale

Vi vil inddrage internationale eksterne eksperter i vurderingen af ansøgninger.

Ansøgningsfrist

Indsend din ansøgning senest den 25. august 2020 kl. 09.00.

Vi forventer, at beslutning om bevilling træffes i slutningen af december 2020.

Ansøgningsformat

Din ansøgning må maks.  være 8 sider (ekskl. CV og budget) og bør redegøre for følgende:

En projektbeskrivelse, der kommer ind på disse aspekter:

Hvad er projektets formål på kort og lang sigt?
Hvilke aktiviteter består projektet af?
Er der andre tilsvarende initiativer i gang i Danmark eller internationalt?
Hvorledes er projektet almennyttigt?

En forandringsplan, der beskriver:

De forventede resultater af aktiviteterne
Hvorfor netop de resultater vil bidrage til at opfylde projektets langsigtede formål
Forankring af resultater efter projektperioden, herunder potentiel skalering
Hvilke barrierer og risici I vil støde på undervejs

En beskrivelse af ansøger, og hvorfor I kan løfte opgaven.
En plan for formidling og kommunikation
Et budget som er struktureret i forhold til år og aktiviteter (se vejledning).
CV på projektleder (max 3 sider) og nøglemedarbejdere (max 1 side per person).

Kontakt:
Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74