En håndfuld social innovation

VELUX FONDEN støtter indsatser, der giver mennesker i en socialt udsat position mulighed for at deltage i konstruktive fællesskaber. Fem projekter får nu i alt 10,6 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder til at skabe inkluderende fællesskaber for udvalgte målgrupper – fra sårbare unge mænd og ensomme ældre til borgere med udviklingshæmning og børn med høretab.

Fællesskaber for alle

Det er ambitionen bag VELUX FONDENs støtte til sociale indsatser i Danmark. I 2021 er der i alt afsat 55 mio. kr. til metodeudviklende sociale indsatser i Danmark, der giver mennesker i en udsat position mulighed for at deltage aktivt i samfundets fællesskaber.

Læs mere om uddelingsområdet for sociale indsatser i Danmark. 

En pandemisk tid med færre fællesskaber toner projekterne:

”Samfundets fællesskaber har været sat under pres pga. Covid-19. Det har særligt ramt børn, unge, voksne og ældre i socialt udsatte positioner. Vi har derfor efterspurgt projektideer, der kan inkludere disse grupper i konstruktive fællesskaber. De udvalgte projekter kommer med innovative løsningsforslag på aktuelle problemstillinger og peger på nye metoder og veje til at skabe og organisere fællesskaber på,” siger programchef Vibeke Lybecker fra VELUX FONDENs uddelingsområde for sociale indsatser i Danmark.

Sensommerstart

De fem projekter afspejler en stor bredde i både målgruppe og metodetilgang. Et landsdækkende projekt skal sikre, at børn og unge med høretab bliver bedre inkluderet i sociale og faglige fællesskaber. I Herning skal et projekt aktivere frivillige på kommunens sociale tilbud og på den måde bidrage til at skabe mere nærvær og bedre livskvalitet for mennesker med handicap. I Aarhus skal et projekt bruge naturen som ramme til at styrke sårbare unge mænds forudsætninger for at opbygge fællesskaber og få job og uddannelse. Og to projekter skal understøtte, at ensomme ældre fra det ganske danske land kan mødes i digitale fællesskaber.  

Se projekterne:
Lyt igen: Børn med høretab

 – Udvikling af metode til optimering af deltagelse i konstruktive fællesskaber efter Covid-19
V. Decibel – Landsforeningen for Børn og Unge med Høretab, 2.998.174 kr.

Børn og unge med høretab er udsatte, både socialt og fagligt. 'Åben skole' og nogle af de iværksatte tiltag i forbindelse med Covid-19-pandemien som udendørsskoling og digital skole gør det ekstra udfordrende for børn med høretab at følge med i skolen og udvikle sig socialt, sprogligt og fagligt.

Projektet 'Lyt Igen' har som sit overordnede formål at udvikle, afprøve og implementere en metode, der skal sikre børn og unge med høretab (HT) optimal inklusion i sociale og faglige fællesskaber i et samfund bl.a. påvirket af Covid-19. Projektets specifikke mål er: 1. At træne børn og unge med HT i på egen hånd at navigere i sociale og faglige fællesskaber 2. At give familie, lærere, pædagoger, tale-hørekonsulenter og andre omkring børnene og de unge med HT, viden og redskaber til at støtte social og faglig inklusion.

Projektet vil inkludere 80 børn og unge med høretab.

Fodfæste gennem naturen

V. Den selvejende institution CABI,  3.057.191 kr.

Projektet skal afbøde og forebygge ensomhed, marginalisering og risikoadfærd blandt unge mænd i en socialt udsat position, i alderen 25-29 år, bosiddende i Aarhus Kommune, med henblik på at bringe dem tættere på uddannelse og job.

I projektet vil der blive udviklet og afprøvet en metode, der med naturen som ramme sigter på at forbedre de unge mænds kompetencer til at indgå i positive fællesskaber. Projektet vil kombinere naturbaserede forløb med en psykosocial indsats og en beskæftigelsesindsats.

Projektet bliver gennemført af CABI i samarbejde med virksomheden Mandefællesskaber, Jobcentret i Aarhus og organisationen DareGender.

En virtuel kop kaffe

V. Samvirkende Menighedsplejer, 1.508.900 kr.

Cirka fire procent af ældre over 65 år føler sig ensomme, og forekomsten stiger med alderen. Nære sociale relationer er vigtige for mental sundhed og livskvalitet, og langvarig ensomhed medfører negative sundhedsmæssige konsekvenser. Formålet med projektet er at etablere virtuelle fællesskaber for ældre, som af forskellige grunde føler sig ensomme eller isolerede i hjemmet. Det er desuden målet at udvikle, afprøve og opsamle erfaringer med en model for, hvordan den traditionelle form for besøgstjeneste kan suppleres af virtuelle elementer.

Konceptet bliver indledningsvist afprøvet i Nykøbing Falster, Valby, Houlkær (Viborg) samt plejehjemmet Brogårdshøj (Gentofte). Herefter er det ambitionen at etablere virtuelle kaffegrupper i yderligere 20 sogne. I løbet af projektets tre år vil ca. 240 ældre have deltaget.

Frivillige bygger broer

V. Frivilligcenter Herning, 1.924.906 kr.

Projektet har fokus på samarbejdet mellem civilsamfund og kommune og skal implementere frivillighed på sociale tilbud i Herning Kommune. Målet er at skabe mere nærvær, større kontaktflader og bedre livskvalitet for borgere med udviklingshæmning og borgere tilknyttet autismeområdet eller socialpsykiatrien.

Projektet skal udvikle metoder, der kan bygge broer og bane vejen for, at borgerne kommer ud og deltager i aktiviteter og fællesskaber uden for deres institutioner, og at frivillige kommer ind og deltager i og faciliterer aktiviteter her.

Projektet skal omfatte 200-250 borgere på de sociale tilbud og 60-100 frivillige fra de omkringliggende boligområder (nabofrivillige), studerende, efterlønnere/aktive ældre samt deres pårørende. Projektet bliver gennemført af Frivilligcenter Herning i samarbejde med Herning Kommunes Afdeling for Handicap og Psykiatri.

Nye fællesskaber. Rejs med fra din stue - sammen med andre

V. Oplysningsforbundet Demokrati i Europa, DEO, 1.090.000 kr.

Udsatte og ensomme, herunder særligt ældre, mangler ofte digitale kompetencer og er derfor uden for en del af de nye, digitale fællesskaber, som er opstået under Covid-19-nedlukningen. Projektets hovedformål er at engagere tusinder af ensomme ældre fra hele landet i online-aktiviteter i form af virtuelle rejser, og at få de ældre med i blivende fællesskaber, som efter genåbning af samfundet også kan mødes fysisk.

Gennem pædagogiske vejledninger og online-træning vil de ældre blive tilbudt digital træning, forud for hver rejse. Målet med den digitale træning er at støtte de ældre i at have digitale kompetencer til at kunne indgå i online samfundsdebatter og dermed demokratisk deltagelse.

Ambitionen er at samle 12.000 deltagere til 40 rejser á 300 deltagere. Rejserne foregår via Zoom, og det er tanken at etablere gruppefællesskaber i løbet af hver rejse, hvor deltagere i mindre grupper kan tale med hinanden.

 
Kontakt:
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
Anna Høxbro Bak
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 22 64 03 55