BEMÆRK: Ansøgningsfristen var fredag den 17. april kl. 13.00 2020

Corona-relaterede humanistiske og samfundsvidenskabelige dataindsamlingsprojekter

Covid-19-krisen er ikke kun en sundhedskrise. Den medfører også dybe samfundsmæssige, menneskelige og sociale forandringer og udfordringer, der kalder på human- og samfundsvidenskabelig forskning.

VELUX FONDEN ønsker at bidrage til at sikre, at unikke kvantitative og kvalitative data, der kun kan indsamles, mens Corona-krisen finder sted, ikke går tabt. Det er vigtigt, at disse data bliver indsamlet straks og gjort tilgængelig for efterfølgende humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsprojekter, der kan bidrage med original viden om krisens konsekvenser for mennesker og samfund.

Vi åbner derfor for hastebehandling af ansøgninger om igangsættelse af sådanne akut nødvendige dataindsamlinger.

Vi har allerede været imødekommende over for enkelte uopfordrede ansøgningers dataindsamlingsdel og ønsker hermed at åbne denne mulighed for alle forskningsmiljøer inden for fondens human- og samfundsvidenskabelige uddelingsområde.

Hvem kan søge?

Fastansatte forskere ved humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer på alle landets universiteter.

Hvornår?

Deadline for indsendelse af ansøgning er fredag den 17. april 2020 kl. 13.00.

Ansøgningen skal indsendes via fondens ansøgningsportal.

Hvor meget?

Fonden har afsat en yderligere ramme på ca. 3 mio. kr. i alt til de kommende ansøgninger under dette opslag. Opslaget er tiltænkt mindre bevillinger alene til dataindsamlingsdelene af projekterne (fase 1), ikke den efterfølgende større forskningsdel (fase 2).

Hvad kan støttes?

Nødvendige løn- og driftsudgifter til at gennemføre selve indsamlingen af kvantitative og/eller kvalitative data, bearbejde dem samt gøre dem offentlig tilgængelige for efterfølgende forskning.

Kun ansøgninger, der vedrører data, som udelukkende kan indsamles under krisen, vil blive imødekommet.

Opslaget er tiltænkt allerede udviklede projektforslag med en akut nødvendig dataindsamling, der kan igangsættes straks efter bevillingstilsagn – derfor den korte ansøgningsfrist og efterfølgende hastebehandling i fonden.

Det er en forudsætning for bevillingen, at bevillingsmodtager indgår i et koordinerende samarbejde med de øvrige bevillingsmodtagere, så der sikres maksimal komplementaritet og dækning i den samlede dataindsamling.

Ansøgningen skal indeholde

Projektbeskrivelse på maks. 3 sider (à 2.400 enheder inkl. mellemrum), eksklusiv evt. referenceliste. Projektbeskrivelsen skal skrives på dansk eller engelsk og bør indeholde:

  • En kort beskrivelse af det samlede projektforslag (rammen), som dataindsamlingen oprindeligt er planlagt at skulle indgå i, samt dets forhistorie og status, og hvem der allerede har engageret sig i det.
  • En beskrivelse af den afgrænsede, akutte dataindsamlingsdel, som det ansøgte beløb skal dække: Omfanget og karakteren af data, undersøgelsesdesign, metode, procesplan, startdato og periode, samt hvem der skal gennemføre det.
  • Evt. synergi- og samarbejdsmuligheder i forhold til andre lignende aktuelle projekter.
  • Kort beskrivelse af, hvilken værdi dataindsamlingen vil have i sig selv, også hvis VELUX FONDEN eller andre bevillingskilder skulle vælge ikke at følge op med en bevilling til det samlede projekt (fase 2). På hvilken måde vil det være værdifuldt og tilgængeligt for også andre forskeres eventuelt senere forskningsprojekter eller andre initiativer? Hvilken størrelsesorden vil budgettet til det samlede projekt (fase 2) have (anslået beløb)?
  • CV’er med publikationsliste for projektlederen og de øvrige deltagende forskere, gerne med hyperlinks til hjemmeside med fuldt udfoldede oplysninger (maks. 3 sider i alt).
  • Budget for dataindsamlingsdelen i fondens budgetskabelon