Seks videnskabskvinder kickstarter karrierer

VILLUM FONDEN giver bevillinger på i alt 14 mio. kr. til seks forskere under det nye program Villum International Postdoc. Programmet er målrettet fremragende kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt. Bevillingsmodtagernes forskningsprojekter spænder fra bæredygtighed i byggeri til fiskearters tilpasning til stigende vandtemperaturer.

Gender Policy

VILLUM FONDEN støtter udviklingen af et mangfoldigt forskningsmiljø i Danmark, og har et særligt fokus på kvinder i forskning.  

Vi arbejder for, at kønsfordelingen blandt ansøgere og bevillingshavere som et minimum skal matche den nationale kønsfordeling. Læs mere i vores Gender Policy

Villum International Postdoc-programmet støtter talentfulde kvindelige forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning på det tidspunkt i forskerkarriereforløbet, hvor der starter et stort frafald af kvinder på de danske universiteter. Programmet er udviklet i samarbejde med de danske universiteter:

”Vi ønsker at være med til at forebygge, at Danmark går glip af kvindelige forskertalenter inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Villum International Postdocs er fremragende forskere, der bliver udvalgt på baggrund af anbefalinger fra universiteter og faglig vurdering af en international forskerkomité. De seks nye bevillingsmodtagere er alle af rette støbning formet af forskningstalent, internationalt perspektiv og ambitioner om en universitetskarriere. Vores håb er, at de kan vise vejen for andre og inspirere flere talentfulde kvinder til at søge en forskerkarriere,” siger Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand i VILLUM FONDEN.

De nye Villum International Postdocs er: Drude Fritzbøger Christensen (KU), Freja Nygaard Rasmussen (AAU), Jiawei Wang (DTU), Kim Birnie-Gauvin (DTU), Line Meldgaard Madsen (AU) og Nanna Inie (IT-U). Deres forskningsprojekter spænder bredt: Fra udvikling af interaktiv læringsstøtte vedr. programmering til forudsigelse af fiskearters tilpasning til stigende vandtemperaturer. Flere af projekterne har fokus på problematikker relateret til klima og bæredygtighed; fx i forhold til kystlinje-erosion, grundvand, energisystemer og byggesektoren.

Kvinder i forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriets rapporter viser, at der på de danske universiteter bliver relativt færre kvinder, jo længere man kommer op i det akademiske karriereforløb. Selvom andelen af kvinder blandt danske forskere er stigende, går udviklingen langsomt.

Inden for det natur- og teknisk videnskabelige hovedområde har udviklingen i andelen af kvinder været mere begrænset end for de øvrige områder. Området er i forvejen det videnskabelige område, hvor andelen af kvinder er lavest – i 2018 udgjorde kvinder 27 procent af det videnskabelige personale: På ph.d.-niveau er der 38 procent kvinder, på adjunkt-niveau 33 procent, på lektor-niveau 24 procent og på professor-niveau er der 15 procent.

Se rapporten Danmarks Talentbarometer 2019.

Bevillingsmodtagerne er blevet udpeget af universiteterne som særlige talenter og herefter fagligt vurderet af VILLUM FONDENs komité for teknisk og naturvidenskabelig forskning, der har indstillet dem til bevilling hos fondens bestyrelse.

Frontforskning og familiefundament

Freja Nygaard Rasmussen fra Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet er en af de seks nye bevillingsmodtagere:

”Bevillingen en løftestang til at fremme kønsbalancen inden for de teknisk og naturvidenskabelige fag, fordi den adresserer, at kvinder både har nogle strukturelle og nogle timing-relaterede udfordringer i forhold til at lykkes med samtidig forskningskarriere og familiedannelse.”

Alle Villum International Postdocs skal som led i programmet på et længere forskningsophold i udlandet for at sikre internationalt udsyn og netværk. Freja Nygaard Rasmussen skal til NTNU i Trondheim, og her bliver familien et vigtigt fundament for at bygge videre på en videnskabelig karriere med fokus på bæredygtigt byggeri:

”For mig personligt er bevillingen til mit projekt en kæmpe gevinst for min fremtidige forskerkarriere. Det giver mig mulighed for komme på et længere ophold til et udenlandsk universitet, hvilket jeg ellers havde afskrevet med små børn. I mit projekt skal jeg arbejde med en ny tilgang til de miljømæssige livscyklusvurderinger, LCA, der udarbejdes på byggeri for at fastslå klimabelastningen. LCA er blevet enormt udbredt som følge af det generelt øgede klimafokus, men der er stor forskel på metoden alt efter, om det er små eller store beslutninger, der skal træffes. Med afsæt i byggebranchen vil jeg undersøge de miljømæssige påvirkninger ved forskellige skalaer af beslutninger om fx materialevalg og udvikle metoder til, hvordan informationen fra LCA bedst bliver bragt i spil i beslutningsprocesserne,” forklarer Freja Nygaard Rasmussen.

Mød de seks Villum International Postdocs:

Villum International Postdocs og bestyrelsesformand Jens Kann-Rasmussen, VILLUM FONDEN. Foto: Thomas Frandsen. Kreditér venligst VILLUM FONDEN v. brug: Hent pressefoto i høj opløsning af de seks bevillingsmodtagere.     

Fra venstre ses: 

Freja Nygaard Rasmussen, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet (2,21 mio. kr.):
"Building-LCA of SCALES"
Udarbejdelse af en ny tilgang til og brug af de miljømæssige livscyklusvurderinger, LCA, der udarbejdes på byggeri for at fastslå klimabelastningen.

Jiawei Wang, DTU Elektro, DTU (2,22 mio. kr.):
"Data-driven Approaches for enhancing resilience of Multi-Energy systems (DAME)"
Undersøgelse af bæredygtige energisystemer; hvordan man skaber driftssikre og pålidelige systemer, som kan operere fleksibelt og robust.

Drude Fritzbøger Christensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (2,42 mio. kr.):
"Coastal erosion hotspots - where and why?"
Undersøgelse af udviklingen af kystlinjer og årsager til erosionshotspots.

Kim Birnie-Gauvin, DTU AQUA, DTU (2,49 mio. kr.):
"Salmonids in hot water: are physiological constraints causing salmonids to die?"
Undersøgelse af fiskearters tilpasningsevner til de stigende vandtemperaturer, som klimaændringerne medfører.

Nanna Inie, Institut for Computer Science, IT-Universitetet (2,16 mio. kr.):
"ATTiKA - Adaptive Tools for Technical Knowledge Acquisition"
Udvikling af metoder og digitale værktøjer til læringsstøtte til erhvervelse af programmeringsfærdigheder.

Line Meldgaard Madsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet (2,34 mio. kr.):
"Fusion of hydrology and geophysics for a description of surface- and groundwater dynamics in a changing climate"
Udvikling af bedre forståelse af klimaændringernes virkninger på vandsystemer med fokus på overflade- og grundvandsdynamik.

  

Kontakt:
Karen Skytte Larsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 55 09 08