To projekter vil forske i ny teknologi til genoptræning

02.07.2018

En kunstig hånd til genoptræning efter blodprop og et on-line redskab ved sansetab. Ny teknologi kan både hjælpe og bidrage til at øge livskvaliteten hos ældre mennesker og deres familier.

VELUX FONDEN har siden 2015 støttet postdoc-stipendier inden for rehabilitering af ældre som et af sine strategiske temaer. Indtil videre er det blevet til i alt 9 bevillinger. Læs om de to seneste bevillinger her:

Mads Jochumsen fra Aalborg Universitet  vil undersøge, om en kunstig hånd (exoskelet) kan bruges til genoptræning efter apopleksi.

Mads Jochumsen, Aalborg Universitet: ”Hjernestyrede exoskeletter til genoptræning efter apopleksi: Teknologioverførsel fra prototype til patientens eget hjem”.

Bevilget 2.490.190 kr.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan hjernestyrede exoskeletter kan designes og implementeres, så patienten har lyst til at bruge det, både på genoptræningscenteret og i sit eget hjem.

Baggrund

Omkring 80% af alle personer der rammes af en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) får lammelser. Kun cirka halvdelen af patienterne opnår fuldt funktionsniveau efter rehabiliteringen, mens den anden halvdel dagligt har brug for hjælp. Effekten af rehabiliteringen er ofte begrænset både pga. omfanget af lammelsen, og fordi der ikke trænes nok.

Til dette projekt er der udviklet et exoskelet til træning af håndbevægelser (fx at gribe og holde fast). Det minder om en stiv handske, der sættes uden på hånden og som træner hånden i at udføre bestemte bevægelser. Exoskelettet er koblet til en hue, som registrerer hjernens signaler til hånden.

80 patienter deltager
I projektet involveres op til 80 patienter med lammelser i hånden efter apopleksi. Sammen med pårørende og sundhedspersonale afprøver de, hvordan træningen bedst kan foregå og udvikle både selve skelettet og træningen.

Det er ambitionen at udvikle exoskelettet, så patienterne kan træne i eget hjem. Derved kan træningsmængden øges markant og tilrettelægges, så den passer til den enkelte. Det giver håb for, at flere mennesker med apopleksi kan opnå en bedre funktionsevne i fremtiden - og dermed i højere grad klare sig selv.

Christine Lehane fra København Universitet vil i sin forskning afprøve nye metoder til genoptræning ved sansetab.

Christine Lehane, København Universitet: ”Using Acceptance and Commitment Therapy to Treat Distress Among Older Adults with Sensory Loss and their Spouses”.

Bevilget 2.491.125 kr.

Formålet med dette postdoc-projekt er at udvikle og evaluere en ny rehabiliterende familieterapi, der er tilpasset ældre med tab af hørelse og/eller syn.

Baggrund
Med alderen oplever de fleste, at hørelsen og/eller synet bliver dårligere.

Hjælpemidler som briller eller høreapparater er måske ikke længere tilstrækkelige eller kan være vanskelige at vænne sig til at bruge, og mobiliteten bliver påvirket (særligt ved synsvanskeligheder).

Et væsentligt tab af hørelse og/eller syn har mærkbare konsekvenser for ældre menneskers sociale liv og livskvalitet. Og for nogle kan det føre til depression og angst. Sansetabet påvirker også ens pårørende, især ægtefælle og relationen mellem ægtefæller.

Christine Lehane har i sit ph.d.-projekt vist, at støtte og opbakning fra ens ægtefælle er vigtig, når man lever med et sansetab. Ægtefæller til personer med sansetab kan desuden opleve en forringet livskvalitet. Derfor giver det mening at inkludere ægtefællerne i rehabiliteringen af ældre mennesker med sansetab.

I dette projekt vil man derfor afprøve en psykologisk behandling til ægtepar, hvor den ene har sansetab. Behandlingen kan foregå online og tager sit afsæt i metoden ’Acceptance and Commitment Therapy’ der er en form for adfærdsterapi, som består af en række øvelser og redskaber. Behandlingen udvikles i samarbejde med patienterne og deres ægtefæller.

Det er ambitionen, at rehabiliteringen kan være med til, at ægteparrene får større forståelse for sansetabet og bliver bedre til at indrette sig, så det i ikke begrænser dem i deres samliv og tilværelse. 

REHABILITERING:
Fast pulje, der opslås hvert år

Postdoc-stipendier inden for rehabilitering af ældre er et af VELUX FONDENs strategiske temaer, som første gang blev slået op i 2015. Indtil videre er det blevet til ni bevillinger inkl. de seneste to omtalt her (samlet kr. 19 mio.).

I puljen lægger vi særlig vægt på inddragelse af brugerne (patienter, pårørende og sundhedspersonalet) i selve forskningsprocessen, så de har indflydelse på, hvordan rehabiliteringen finder sted og projektet udvikler sig.

Puljen vil blive genopslået i 2019.

VELUX FONDEN støtter aldringsforskning

Har du spørgsmål til VELUX FONDENs støtte til forskning i rehabilitering? Så kontakt os gerne: