Nye metoder til forældreinvolvering skal forbedre børns trivsel

VELUX FONDEN sætter fokus på udvikling af metoder, der kan styrke forældreinvolvering blandt familier i en socialt udsat position. Tre nye bevillinger går til projekter med omdrejningspunkt i henholdsvis leg og læring blandt børn i daginstitutioner, skole-hjem-samarbejde og unge med selvskade.

Sociale indsatser i DK

VELUX FONDENs uddelingsområde for sociale indsatser i Danmark har fokus på at styrke det sociale arbejde ved hjælp af metodeudvikling for derigennem at forbedre vilkårene for mennesker i en social udsat position.

Læs mere om uddelingsområdet for sociale indsatser i Danmark.

VELUX FONDEN har i 2019-2020 samlet givet 25 mio. kr. i bevillinger til syv projekter, som skal arbejde med sociale indsatser under temaet ’Metoder til styrket forældreinvolvering’. Temaet er valgt som fokusområde på baggrund af samarbejde med civilsamfundsorganisationer og kommuner:

”Vores dialog med forskere og praktikere peger på, at der er stort behov for at udvikle nye metoder til at styrke forældreinvolveringen blandt familier i en socialt udsat position. Ved at involvere forældrene på gode måder kan man forbedre trivslen blandt deres børn. Det er vigtigt, at indsatsen bliver tilrettelagt på en måde, så familiernes udsathed ikke bliver eksponeret, og at familiernes ressourcer bliver udfoldet og anerkendt,” understreger programchef Vibeke Lybecker fra VELUX FONDENs uddelingsområde for sociale indsatser i Danmark.

Fra leg og læring til skole-hjem-samarbejde

VELUX FONDENs bestyrelse har netop uddelt bevillinger til tre nye projekter, der vil arbejde med meget forskellige målgrupper rundt omkring i landet. Fælles for projekterne er fokus på at udvikle metoder og tilgange, der kan styrke forældrenes egen understøttelse af børnenes og de unges fritidsliv, skolegang, uddannelse og personlige og sociale udvikling. Mens ét projekt har børn i daginstitutioner og deres familier som udgangspunkt, har et andet projekt omdrejningspunkt i unge med selvskadende adfærd og deres familier. Det tredje projekt vil udvikle metoder til at skabe et mere inkluderende skole-hjem-samarbejde:  

”Skole-hjem-samarbejdet er ikke ens på to skoler, for forældre er heldigvis forskellige. For os  er et godt skole-hjem-samarbejde, når så mange forældre som muligt er med i samarbejdet, og oplever det som meningsfuldt. Projektet Forældrefællesskaber handler om at undersøge de bedste betingelser for at skabe den ramme om skole-hjem-samarbejdet, som muliggør det. Med projektet får vi mulighed for at undersøge flere veje til et inkluderende forældrefællesskab. Vi er med denne bevilling fra VELUX FONDEN taknemmelige for at få mulighed for at afprøve vores ideer for det inkluderende forældresamarbejde,” siger Marianne Kjær fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen, der har fået en bevilling til projektet ’Forældrefællesskaber’.

Bevillinger til forældreinvolvering i 2020:
Projekt Forældrefællesskaber

V. Forældreforeningen Brug Folkeskolen, 1.291.818,00 kr.

Projektets formål er at styrke børns trivsel og chancelighed i folkeskolen ved at øge forældrenes involvering i deres barns skolegang og udvikle metoder for et inkluderende skole-hjem-samarbejde. Målgruppen er elever i 0. til 3. klassetrin på tre skoler i Københavns Kommune: Kirsebærhaven Skole, Lykkebo Skole og Tagensbo Skole.

Projektet bliver gennemført af forældreforeningen Brug Folkeskolen.

Forældreinvolveringsindsats - "HiphoppPlus- Leg og Læring"

V. Den Boligsociale Helhedsplan i Slagelse, 4.997.900,00 kr.

Projektets formål er at udvikle en metode, der kan understøtte forældreinvolvering gennem læring og leg. Udgangspunktet er, at leg er en god ramme for at indgå i positive sociale interaktioner, skabe læring samt arbejde med børns trivsel og forældrekompetencer. Familierne rekrutteres fra dagtilbud i Slagelse Kommune - bl.a. i boligområderne Ringparken og Motalavej.

Projektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Den Boligsociale Helhedsplan i Slagelse Kommune og Gerlev Idrætshøjskole. Projektet evalueres af VIVE.

Et helt liv efter selvskade

 - Samskabelse mellem offentlige og civilsamfundsaktører om en indsats til unge med selvskade

V. Holmstrupgård, Region Midtjylland, 3.341.472,00 kr.

Projektets formål er at udvikle og afprøve en helhedsorienteret familieindsats til unge med selvskade og deres familier med fokus på forældreinvolvering. Metoden integrerer og kombinerer en ambulant tidsbegrænset socialpsykiatrisk behandlingsindsats med en frivillig civilsamfundsindsats. Målgruppen er unge i alderen 12-18 år med selvskadende adfærd og deres familier.

Projektet bliver gennemført af institutionen Holmstrupgård, Region Midtjylland og Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade (LMS) i samarbejde med kommunerne Aarhus, Skanderborg og Silkeborg. Projektet evalueres af Metodecentret, Center for innovation og metodeudvikling på det specialiserede socialområde.

Forældre i Fokus

V. FBU Forældre-landsforeningen, 4.928.045,00 kr.

Projektets formål er at styrke trivsel blandt anbragte børn ved at fremme et konstruktivt samarbejde mellem børnenes biologiske forældre og anbringelsesstedet/kommunen. Målgruppen er forældre til anbragte børn. Forældrene vil i projektet blive tilbudt professionel rådgivning i gruppeforløb af seks måneders varighed med fokus på konstruktiv dialog, børns udvikling og trivsel, forældrerollen og etablering af sociale netværk.

Projektet bliver gennemført af FBU med udgangspunkt i lokalafdelingen på Sjælland og påtænkes gennemført i to geografiske lokationer ad gangen. Projektet evalueres af SocialRespons.

Bevillinger i 2019:
FitforKids Fampower

- Fra Børnevægttabsintervention til Familielivsstilsprogram

V. FitforKids, 2.281.925,00 kr.

Projektet udvikler en metode, der kan fremme forældreinvolvering i livsstilsprogrammer målrettet familier med et overvægtigt barn. Målet med livsstilsprogrammet er at sikre mere varige vægttab og bedre trivsel for børnene. Projektet rummer bl.a. tilbud om sommercamps og motivationsseminarer med fokus på forældrenes rolle i forhold til familiens livsstilsændringer. Familiepower-konceptet afprøves på fire hold, hvorefter det tilpasses. Herefter gennemføres konceptet på yderligere 20 hold.

Projektet bliver gennemført af FitforKids i samarbejde med Københavns Universitet og Psykiatrifonden.

Røde Kors Familiecamp 2019-2022

V. Røde Kors, 6.199.348,00 kr.

Projektets formål er at skabe handlekraft og øge den sociale mobilitet for familier i en socialt udsat position gennem en helhedsorienteret familieindsats hos Røde Kors. Projektet skal give børnefamilier i en socialt udsat position konkrete værktøjer, som kan bidrage til nye mestringsstrategier i familierne.

Projektet skal udvikle metoder for, hvordan der systematisk kan skabes stærkere og tydeligere sammenhæng mellem indholdet på Røde Kors' Familiecamp og de øvrige familietilbud i Røde Kors, så familierne oplever øget sammenhæng og helhed i familieindsatsen.

Projektet bliver gennemført af Røde Kors og evalueres af SocialRespons.

Sammen om børnene – et metodeprojekt om forældreinvolvering

V. Bydelsmødre, Fonden for Socialt Ansvar, 2.432.904,00 kr.

Projektets formål er at udvikle en communitybaseret frivilligindsats i udsatte boligområder, der kan styrke forældreinvolvering og øge børns trivsel. I projektet skal frivillige Bydelsmødre facilitere lokale forældrefællesskaber, der kan understøtte forældrenes viden om forældreskab og deres mulighed for at blive medskabere af det gode børneliv lokalt. Projektets målgruppe er forældre i en socialt udsat position med børn i alderen 5-15 år.

Projektet bliver i første omgang gennemført i Herning og Ringsted. Projektets metoder vil blive beskrevet i en manual, og projektets eksterne virkningsevaluering gennemføres af PLUSS.

Kontakt:
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80