Mange ældre får for meget medicin

Når man kombinerer flere lægemidler i en aldrende krop, stiger risikoen for problemer og bivirkninger.

Det er ikke unormalt, at et menneske på 75 år får mange forskellige typer receptpligtig medicin hver dag, fx blodfortyndende medicin, medicin mod forhøjet blodtryk, sovemedicin eller antidepressiv medicin.

Selv om der ofte kan være gode grunde til at give flere lægemidler samtidig, stiger risikoen for problemer, når man kombinerer flere medicintyper. Det samme gælder risikoen for bivirkninger. Ældre mennesker får mere medicin end yngre af den simple grund, at man med alderen får flere sygdomme og typisk sygdomme, der kræver langvarig behandling. Samtidig påvirkes en ældre krop anderledes af medicinen. Det giver udfordringer, når meget medicin kun er undersøgt i forsøg med yngre mennesker. Det stiller store krav om regelmæssig tilpasning og opfølgning hos ældre mennesker, så medicinforbruget holdes i ave.

6 mio. kr til fire projekter

For tre år siden valgte VELUX FONDEN at fokusere på temaet en særlig pulje inden for aldringsforskning. Foreløbig er der bevilget knap 6 mio. kr. til fire projekter. Alle fire projekter foregår i tæt samarbejde mellem forskere og praksis på fx hospitaler, plejehjem eller almen praksis.

  1. Et projekt undersøger, hvordan man kan mindske antallet af urinvejsinfektioner og forbruget af antibiotika hos beboerne på et plejehjem.
  2. Et projekt ser på vellykkede erfaringer med at udfase brug af antipsykotisk medicin til demente. 
  3. Et projekt vil udvikle redskaber, der kan styrke brugerinddragelse og oplevelsen af selvbestemmelse ved udskrivning af antidepressiv medicin til sårbare ældre. 
  4. Et projekt vil udvikle en model til at nedbringe potentielt unødvendig medicin blandt samfundets ældste og skrøbeligste patienter.

"Vi mangler viden og løsninger, der kan fjerne uhensigtsmæssig brug af medicin hos samfundets ældste og skrøbeligste patienter.
Professor Frans Boch Waldorff. 

Udfordringer på flere fronter

Professor og praktiserende læge Frans Boch Waldorff, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, giver løbende professionelt input til VELUX FONDENs arbejde på området. Han fortæller, hvorfor ældre og medicin‘ er et vigtigt område at belyse.

"Der skal mere forskning og viden til, hvis vi som samfund skal undgå at give ældre for meget og måske også forkert medicin. Mange ældre får for meget medicin Når man kombinerer flere lægemidler i en aldrende krop,
stiger risikoen for problemer og bivirkninger.

”Vi ved, at andelen af ældre over 65 år udgør ca. 15 % af befolkningen, men de bruger 40-50 % af al receptpligtig medicin. Desuden ved vi, at mellem 21 % og 55 % af ældre patienter ikke tager medicinen, som de bør, måske pga. misforståelser eller forvirring omkring dosering, bivirkninger og øget følsomhed over for medikamenterne. Ca. 10 % af sygehusindlæggelser hos patienter over 65 år skyldes  uhensigtsmæssig medicinering, dvs. for lidt eller for meget medicin,” siger han og tilføjer:

”I USA har man beregnet, at der for hver dollar, man bruger på medicin på plejehjem, bruges yderligere en dollar på behandling af bivirkninger, som kan stamme fra den medicinske behandling.

Alt i alt er det en udfordring for både patienter, familie og sundhedsprofessionelle. Vi mangler viden og løsninger, der kan fjerne uhensigtsmæssig brug af medicin hos samfundets ældste og skrøbeligste patienter, og derfor er det en god idé at støtte forskning i området,” konkluderer Frans Boch Waldorff.

Brugerinddragelse kan give flere løsninger

Programchef Lise Bonnevie, VELUX FONDEN, fortæller om sine erfaringer med ’ældre og medicin‘: ”Mange kommuner og hospitaler arbejder hver især på at udvikle metoder til bedre medicinsk behandling af ældre mennesker, men ’ældre og medicin‘ er et forholdsvis nyt forskningsfelt på universiteterne. Vi har brug for at afklare, hvilke indsatser der virker og hvorfor. Det er ganske uopdyrket område, til trods for at det er en stor udfordring ude i praksis – både for de pårørende og i de ældres liv.” 

For Lise Bonnevie er inddragelse af alle involverede nøglen til at sikre, at forskningens resultater kan komme de ældre mennesker til gavn. ”Med forskningsmidlerne håber vi at se flere projekter, hvor patienter og pårørende bliver inddraget på lige fod med sygeplejersker, læger og andre fagpersoner, altså reel brugerinddragelse.

Et yderligere perspektiv er det tværvidenskabelige. Fx kan samarbejde mellem forskning og kommuner, de praktiserende læger og patienter have positiv indflydelse på projekternes resultater,” siger Lise Bonnevie.

Læs mere om vores støtte til aldringsforskning.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:
Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54