Mandø skal være en naturperle midt i verdensarven

Med et budget på ca. 25 mio. kr. skal Mandø være en naturperle midt i UNESCO verdensarven og Nationalpark Vadehavet.

Med sine ca. 800 ha beskyttet af diger på alle sider og placering langt ude på vadehavssletterne har Mandø stort potentiale for at blive en naturperle og tilbyde unikke naturoplevelser. Den udvikling vil Esbjerg Kommune, Den Danske Naturfond, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Sydvestjysk Udviklingsforum i tæt samarbejde med Mandøboerne bakke op med et nyt projekt.

Både i Danmark og internationalt har Mandø en unik betydning for fugle. Hvert år passerer millioner af fugle forbi den lille ø på en af verdens største trækruter fra det sydlige Afrika til Arktis. Planen er at lægge dele af Mandøs traditionelle landbrug om til mindre intensiv drift og mere natur. I tæt dialog med Mandøboerne er det første skridt at undersøge, om det er muligt at samle det traditionelle landbrug gennem køb, salg eller bytte af jord, så naturen får bedre betingelser, og samtidig sikre, at de Mandøboere, der fortsat har deres indtægt fra landbruget, også har mulighed for det i fremtiden.

Fokus på udvikling

Projektet skal skabe udvikling, men også understøtte de eksisterende erhverv og arbejdspladser på Mandø. Derfor har projektet ikke alene fokus på at løfte forholdene for naturen og fuglene. Landbruget skal fortsat kunne eksistere på øen, og der skal gøres mere for, at besøgende på øen kan få gode oplevelser, uden det er i konflikt med de fastboende.

”For øens beboere er projektets lokale forankring et kardinalpunkt. Man skal kunne leve på og af Mandø, og derfor er det altafgørende, at det er et projekt, som vi selv er en del af og tager ansvar for, ”

Siger formanden for Mandø Fællesråd, Claus Christensen.

Den Danske Naturfond finansierer størstedelen af projektet, mens Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet har afsat henholdsvis 2,8 mio. kr. og 0,9 mio. kr. til at forberede projektet.

”Naturen på Mandø er ganske særlig, og det er oplagt at lade den være central i den videre udvikling af øen. Det lokale ejerskab er en afgørende drivkraft, og med de rette vilkår for øens beboere, naturen og en bæredygtig turisme kan projektet styrke Mandøs fremtid, ” siger borgmester, Johnny Søtrup.

Den Danske Naturfond ser også et stort potentiale i projektet.

”Perspektiverne for udvikling af naturen på Mandø er så positive, at vi er overbeviste om, at projektet kan give plads til et stykke natur helt i særklasse, ” siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

”Mandø er perlen i Nationalpark Vadehavet, med beliggenhed i UNESCOs Verdensarv. Udviklingen af bæredygtige naturoplevelser vil ske med respekt for Verdensarvens enestående universelle værdier, og i tæt dialog med lokalbefolkningen for at sikre, at Mandø er et godt sted at bo og besøge for både nu- og fremtidige generationer,” siger formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne J. Liburd.

Fakta om projektet på Mandø

Mandø er placeret midt i den danske del af Vadehavet og Nationalparken. Mandø er også udpeget som UNESCO Verdensarv.

Mandø huser en af de største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark. Det gælder f.eks. kobbersneppe, klyde, brushane og rødben. Flere af arterne er imidlertid i tilbagegang. Mandø er også overvintrings- og rasteplads for et stort antal ande- og vadefugle. Det gælder bl.a. mørkbuget knortegås og bramgås, som er internationalt beskyttede arter, og som i april-maj opbygger næringsreserver i Vadehavet til det lange træk til de arktiske ynglepladser. Mandø har potentiale til at fungere som et af Danmarks vigtigste rasteområder for bl.a. de to arter.

Formål med projektet:
Projektet skal gennem naturgenopretning og naturforbedringer skabe bedre forhold for ynglende og trækkende fugle. Mandø har ifølge Aarhus Universitet potentiale til at blive en af Danmarks fineste lokaliteter for ynglende engfugle og arter af trækfugle.

I tæt dialog med Mandøboerne er det første skridt at undersøge mulighederne for at samle et større område på øen gennem køb, salg eller bytte af jord, så naturen får bedre betingelser, og samtidig sikre, at de Mandøboere, der fortsat har deres indtægt fra landbruget, også har mulighed for det i fremtiden.

Projektareal:
Mandø er i alt ca. 800 ha. Projektområdet udgør ca. 520 ha.

Projektindhold:
Naturfonden vil erhverve arealer indenfor projektområdet med henblik på naturforbedringer. Det sker ved at udvikle større eng-områder, hvor der er mere vand på arealerne, hvor forstyrrelser undgås, og hvor der sker en optimal naturpleje.

Budget: Der er afsat en ramme på ca. 25 mio. kr. Derudover kommer selve naturgenopretningen efterfølgende. Der skal også gøres mere for formidling af naturværdierne.

Parter i projektet: Esbjerg Kommune, Den Danske Naturfond, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Sydvestjysk Udviklingsforum.

Kontakt

Johnny Søtrup, borgmester i Esbjerg Kommune, tlf. 2724 1200

Flemming Nielsen, direktør for Den Danske Naturfond, tlf. 2466 1362

Janne J. Liburd, formand for Nationalpark Vadehavet. tlf. 28 13 99 18

Claus Christensen, formand for Mandø Fællesråd, tlf. 3057 7562

VILLUM FONDEN har været til at stifte Den Danske Naturfond. 

31.10.2016