Inddrag ægtefællen mere, når den ældre har et dobbelt sansetab

06.03.2019 l Se flere nyheder

Med alderen oplever mange, at hørelsen og/eller synet bliver dårligere. Når hjælpemidler som briller eller høreapparat ikke længere er tilstrækkelige, kan livskvaliteten påvirkes markant.  

 

Et netop afsluttet forskningsprojekt fra Institut for Psykologi på Københavns Universitet, har bidraget med ny viden, som kan forbedre støtten til ældre med dobbelt sansetab og har bragt den danske forskning inden for området på internationalt niveau.

Et væsentligt tab af både hørelse og syn har mærkbare konsekvenser for ældre menneskers sociale liv og livskvalitet. For nogle kan det føre til isolation, depression og angst. Men et dobbelt sansetab påvirker også ens pårørende.

FAKTA
Projekt: ”En sundhedspsykologisk undersøgelse af ældre borgere med syns- og hørenedsættelse”

Bevillingsmodtager er lektor Jesper Dammeyer Psykologisk Institut, KU

Bevilling: 5,1 mio kr. i 2013.

Vigtigt med ny viden

Der har hidtil kun været sparsom viden om personer med dobbelt sansetabs sociale relationer. I projektet har to ph.d. studerende undersøgt betydningen af relationer til ægtefæller, børn og plejepersonale for ældre med dobbelt sansetab. 

Formålet med projektet har været at bidrage med viden og afprøve konkrete interventioner vedrørende de kommunikative, kognitive og sociale konsekvenser af sansetabet. Lektor Jesper Dammayer siger om forskningprojektet:

"Der har været alt for lidt viden om, hvordan sansetab hos ældre påvirker livskvaliteten. Med støtten fra VELUX FONDEN har vi fået en bedre forståelse af de forskellige mekanismer der ligger bag. Det har overrasket mig, hvor mange af de ældre vi har været i kontakt med, der gerne vil dele deres oplevelser og erfaringer. Vi ser frem til at fortsætte arbejdet med nye forskningsprojekter, der kan forbedre hverdagen for de mange borgere der lever med sansetab".

Trivsel hos ældre ægtepar

Christine Lehane har i sit ph.d.-projekt haft fokus på trivslen hos ældre ægtepar, hvor den ene har markant nedsættelse af både syn og hørelse. Hun har vist, at støtte og opbakning fra ens ægtefælle er vigtig, når man lever med et sansetab. Samtidig påvirker sansetabet også ægtefællen, og nogle oplever en forringet livskvalitet. Derfor giver det mening at inkludere ægtefællerne i rehabiliteringen af ældre mennesker med sansetab.
 
I en ny bevilling fra VELUX FONDENs støtte til aldringsforskning i 2017 afprøver postdoc Camille Øverup en psykologisk behandling til ægtepar, hvor den ene har sansetab. Behandlingen kan foregå online og tager sit afsæt i en metode, som består af en række øvelser og redskaber. Metoden tager afsæt i Christine Lehanes forskning og bliver endvidere udviklet i samarbejde med patienterne og deres ægtefæller.
 
Det er håbet, at rehabiliteringen kan være med til, at ægteparrene får større forståelse for sansetabet og bliver bedre til at indrette sig, så det ikke begrænser dem i deres samliv og tilværelse.  

Sociale relationer hos ældre mennesker

Hanna Hovaldts undersøgte i sit ph.d.-projekt de sociale relationer blandt ældre mennesker med dobbelt sansetab bl.a. med fokus på udvikling af depression hos målgruppen.

Gennem en spørgeskemaundersøgelse har hun vist at forskellige typer af relationer opfylder forskellige formål. Sociale relationer til støttepersonale og børn giver både social kontakt og bidrager med emotionel støtte til den ældre.

Selvom man ved at flere personer med dobbelt sansetab oplever depression, har der ikke været validerede redskaber til at diagnosticere dette. Hovaldt har derfor afprøvet og vist, at the Major Depression Inventory med 8 spørgsmål er brugbar til at afdække forekomsten af depression hos mennesker med dobbelt sansetab.

Forskning har bidraget med vigtig viden

Bevillingen har tilvejebragt ny viden om borgere med sansetab, der har dannet basis for nye forskningsprojekter i samarbejde med internationale partnere.

Der har undervejs været et samarbejdet med Socialministeriet og CFD (tidligere Center for Døve) som også har inkluderet videndeling til fagpersoner på området. Dette arbejde vil også fortsætte efter projektafslutning.

Samlet set har forskningsprojekt bidraget med vigtig viden, som kan forbedre støtten til mennesker med sansetab og har bragt den danske forskning inden for området på internationalt niveau.

Læs mere om fondens støtte til aldringsforskning

VELUX FONDEN støtter en bred vifte af projekter indenfor aldringsforskning, der bidrager til forbedring af livskvaliteten hos den ældre del af befolkningen.

Læs om aldringsforskning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:
Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54