10,5 mio. til projekter om havets sande miljøtilstand

16.08.2017

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har bevilget 10,5 mio. til fem projekter om det danske havmiljø, der samler viden, forskere og aktører på tværs og sætter fokus på balancen i havets økosystem.

Et nationalt kort over danske havskove. En samlet havplan. Et overblik over kystzones omsætning af spildevand. Samlet viden om forskellige typer mikroplast og deres påvirkning af havmiljøet. Bedre forståelse for hvordan storme påvirker kyster.

Det er overskrifterne på fem såkaldte synteseprojekter, som VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har bevilget 10,5 mio. kr. til.

Fælles for projekterne er, at de er korte 1-årige projekter med ambition om at samle og kombinere eksisterende viden om havets miljøtilstand - på tværs af forskningsfelter og aktører og på tværs af forskellige interesser som eksempelvis miljøforhold, genopretning og bevarelse af naturkapitalen og samfundsmæssige og kommercielle interesser.

Effekten af tiltagende storme på kyster og lavvandsområder

Lars B. Clemmensen, professor, Københavns Universitet, Geologi

Bevilling: 2 mio. kr.

På grund af klimaforandringer vil storme tiltage i både styrke og frekvens. Det vil øge påvirkningen af de danske kyster og kystnære havområder.

Projektet vil anvende eksisterende data til at øge forståelsen for effekten af storm på to forskellige typer kyst (barriere/lagunekyst ved Rødstrand på Lolland samt skræntkyst ved Gilleleje på Nordsjælland). Den nye viden bliver samlet i en model til bedre at forudsige effekten af storme på lavvandede havområder.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet. 

Havets skove

Marianne Holmer, professor, institutleder, Syddansk Universitet, Biologisk Institut

Bevilling: 2 mio. kr.

Havskove udgør et vigtigt element i kulstofbinding, idet de binder langt mere kulstof per hektar, end skov på land gør. Det baner vejen for, at havskove skal inkluderes i det nationale kulstofregnskab.

Projektet vil anvende eksisterende kortdata, miljøovervågningsdata samt sedimentationsdata til at samle et nationalt kort med overblik over den eksisterende udbredelse af ålegræs, tangskove og saltmarsker, som udgør de danske havskove. Der vil også blive udarbejdet et kort, som viser potentialet for havskovenes udbredelse. Kortene vil blive brugt til anbefalinger til forvaltning samt til økonomisk værdisættelse af havskovene.

Projektet er et samarbejde mellem forskere på Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, GEUS og DTU Aqua.

Havplan Øresund

Bo Riemann, professor, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Bevilling: 2,5 mio. kr.

Projektet ’Havplan Øresund’ vil med udgangspunkt i en økosystembaseret tilgang udarbejde en modelhavplan for en bæredygtig udvikling af havmiljøet i Øresund, som omfatter både miljø, erhverv, økonomi, jobskabelse og velfærd.

Havplanen udarbejdes i samarbejde med myndigheder og øvrige forvaltere af havarealerne, kommercielle interesser og NGO’er og inddrager viden og data fra eksisterende kilder, der belyser erhvervs- og samfundsmæssige forudsætninger og konsekvenser af udnyttelsen af kyst- og havområdet Øresund.

De mange datalag og viden i området har ikke tidligere været samlet og analyseret med henblik på at vurdere synergier, konflikter og scenarier for en fremtidig udvikling i regionen. Projektet vil således være det første eksempel på en havplan i danske havområder.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, GEUS, DTU Aqua og Niva Danmark. 

Kystzonen som renseanlæg

Jacob Carstensen, professor, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Bevilling: 2 mio. kr.

Udledninger af næringsstoffer fra land udgør 70 % af udledninger til havmiljøet. De fleste målinger af havets miljøtilstand er foretaget på dybt vand, og der mangler derfor viden og forståelse for, hvordan kystzonen påvirkes af udledninger af næringsstoffer.

Projektet vil på baggrund af nye og eksisterende havmiljødata udarbejde modeller for kystzonens omsætning af næringsstoffer fra land. Modellerne skal bidrage til anbefalinger til bedre forvaltning af kystzonen.

Projektet er et samarbejde mellem forskere på Aarhus Universitet, GEUS og Københavns Universitet.

Mikroplastik i havmiljøet

Jakob Strand, seniorforsker, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Bevilling: 2 mio. kr.

Der mangler samlet viden om kilder, forekomster og miljøeffekter af forskellige typer (mikro)plast i havet samt om relevante analysemetoder. En øget viden om disse forhold vil bidrage til mere fokuseret forskning, teknologiudvikling og forvaltning.

Projektet vil arbejde videre med eksisterende viden om mikroplast i de danske have og sætte fokus på forskellen mellem plasttyper for at identificere de mest miljøskadelige typer samt deres forekomst i havmiljøet.

Projektet er et samarbejde mellem forskere på Aarhus Universitet, DTU Aqua, Københavns Universitet, GEUS og Aalborg Universitet. 

Projekterne forventes at være færdige i løbet af efteråret 2018. 

Hvordan har vi gjort?

I VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN vil med vores fokus på det danske hav gerne bidrage til et solidt videngrundlag, som udgangspunkt for bedre fokusering af indsatser, der styrker balancen mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer.

Søg støtte til projekt

Har du en god idé til et projekt, der kan forbedre det danske havs miljøtilstand? Vi er nysgerrige og åbne for nye ideer. Så kontakt os gerne.

Derfor inviterede vi i foråret 2017 70 forskere og rådgivere indenfor havmiljø til et workshopforløb for at blive klogere på, hvor og hvordan der er mulighed for at samle dele af den eksisterende viden og lave analyser på tværs af forskningsfelter og interesser i havet.

Det kom der en række konkrete ideer til projekter ud af. Ideerne blev til fulde ansøgninger, og nu har vi bevilget 10,5 mio. kr. til fem spændende, tværgående projekter, som kan bidrage til at samle brikkerne i det store havpuslespil.

Læs mere om vores støtte til det danske hav

Kontakt os gerne

Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74