Hav og fjord: Seks analyser med ny viden om det marine miljø

15.08.2018

Hvad betyder udledning af drivhusgasser og næringsstoffer for havets pH-balance og omfanget af iltsvind? Kan flere vandplanter reducere kvælstof og fosfor i vandløb og give bedre vandkvalitet? 

VELUX FONDEN støtter seks konkrete analyser, der bidrager til et mere helstøbt vidensgrundlag for forvaltning af det marine miljø i Danmark.

I foråret inviterede VELUX FONDEN forskere, rådgivere og analytikere til at sende ansøgninger til konkrete analyser af forhold, der er væsentlige at tage hensyn til, når der træffes beslutninger om forvaltningen af de danske farvande.

Seks analyseprojekter har nu modtaget bevillinger på i alt 7,7 mio. kr. Projekterne er forankret på DTU, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og hos DHI Gras.

De seks analyser bidrager på forskellig vis med ny viden om, hvordan presfaktorer som næringsstoffer, klimaforandringer, invasive arter og miljøfremmede stoffer påvirker de danske farvande. Læs mere om de seks analyser herunder.

”Det kan være svært at forvalte en ressource, som ikke er kortlagt. Derfor er vi glade for at støtte seks konkrete analyser, der fx kortlægger problemstoffer i havmiljøet og frembringer viden af afgørende betydning for bedre forvaltning af det marine miljø,” siger Mikkel Klougart, programchef for miljøområdet i VELUX FONDEN.

Om de seks projekter 
Marint affald i vandsøjlen i Nordsøen

Danmarks Tekniske Universitet
Bevilling: 1 mio. kr.

Størstedelen af den tilgængelige viden om marint affald stammer fra prøver fra havbunden, havoverfladen eller fra stranden, ligesom de fleste analyser kun har beskæftiget sig med relativt små, lokale, kvalitative undersøgelser af affaldets omfang. Dette projekt vil analysere en eksisterende samling affald fra prøver fra vandsøjlen i Nordsøen i forhold til type, distribution og potentiel kilde. Samtidig vil det danne baggrund for oprettelsen af en database. 

Kontakt: Bastian Huwer, DTU Aqua

Havets pH balance – påvirkning fra klima og næringsstoffer

Aarhus Universitet
Bevilling: 1 mio. kr.

En stor andel af de udledte drivhusgasser bliver optaget af havet, hvilket medfører forsuring af havets pH. Graden af forsuring afviger dog meget mellem kystnære områder og det åbne ocean, hvilket især skyldes udledningen af næringsstoffer fra land. Dette projekt vil undersøge den kombinerede effekt af høje niveauer af næringsstoffer og den stigende forsuring i det danske havmiljø, således at det også er muligt for forvaltningen fremover at inddrage effekten herfra.

Kontakt: Jacob Carstensen, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Iltsvind – en joker i forvaltningen af det danske havmiljø

Aarhus Universitet
Bevilling: 1,5 mio. kr.

Iltsvind er en indikator for havmiljøets tilstand. Iltsvind forekommer naturligt i begrænset omfang og kun i særligt sårbare områder. Udbredt iltsvind er den ultimative miljømæssige konsekvens af en forøget belastning med næringsstoffer (eutrofiering) og forringer livsbetingelserne for dyr, planter og fisk i store områder. Omfanget af iltsvind afhænger desuden af strømforhold og vejr og er således også påvirket af klimaforandringer.

Dette projekt vil optimere forståelsen og dermed modellering og kortlægning af iltsvind i tid og rum, blandt andet ved at tilvejebringe ny viden om iltsvinds dynamik herunder havbundens betydning.

Den hidtidige nationale kortlægning af iltsvindets udbredelse har ikke indeholdt information om sikkerheden af det modellerede beregningsgrundlag, hvilket vil blive undersøgt i dette projekt. Projektets viden vil indgå i kommende nationale NOVANA-rapporteringer og dermed bidrage til forvaltningen af det danske havmiljø.

Kontakt: Jens Würgler Hansen, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Antropogene kemikalier i sedimenter ved Nordjyllands kyst

Aalborg Universitet
Bevilling: 1,4 mio. kr.

Den nordjyske kyst har ingen målestationer, der måler for kemikalier eller andre miljøfarlige stoffer. Et nyligt studie har påvist tungmetaller i Limfjorden, der overstiger kriterierne for fødevarer. Desuden er der mistanke om, at havneudvidelser øger transporten af miljøfremmede stoffer langs med kysten, når det udgravede sand klappes, ligesom der er risiko for, at forurenet sand spredes i forbindelse med erosioner på især Vestkysten.

Dette projekt vil undersøge, hvorvidt tre grupper af menneskeskabte kemikalier kan findes i sedimentet omkring Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn, Skagen og Aalborg. Endvidere vil projektet afprøve en metode til at inddæmme forurenet havvand og anvende det til kystbeskyttelse. 

Kontakt: Lucia  Margheritini, Aalborg Universitet, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Danmarks bundvegetation kortlagt fra rummet

DHI GRAS
Bevilling: 1,4 mio. kr.

Kortlægning af den kystnære bundvegetation i Danmark er baseret på få dykker/video-transekter og i begrænset omfang på flyfotos. Projektet vil ved hjælp af state-of-the-art billedbehandling og nye europæiske satellitdata producere det første, helt opdaterede kort over bundvegetationens udbredelse i de danske farvande baseret på 10m gratis satellitdata.

Projektet kan udgøre en baseline, som efterfølgende kortlægninger kan måles mod, og et sådant informationslag vil derfor have stor værdi for myndigheder i forbindelse med fx havplan, vandplaner, mv. Det detaljerede informationslag vil blive gjort frit tilgængeligt for danske brugere. 

Kontakt: Lars Boye Hansen, DHI GRAS

Renere vand fra vandløb til hav

Aarhus Universitet
Bevilling: 1,4 mio. kr.

Projektet vil opbygge ny viden om, hvorvidt og i hvilken udstrækning forvaltningen af vandløb kan føre til renere udløb til de kystnære farvande. Vandløb har indlejrede funktioner, der kan reducere kvælstof og fosfor koncentrationen i vandet, og disse funktioner kan bl.a. forbedres ved tilstedeværelse af vandplanter, hvilket den nuværende forvaltning modvirker ved at fjerne vegetation i vandløbene. Således mangler der viden om, hvilke forvaltningstiltag, der bedst understøtter de næringsstofreducerende funktioner og således optimerer vandkvaliteten fra vandløb til hav.

Kontakt; Tenna Riis, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Femårigt fokus på et dansk havmiljø i balance

 

Bevillingerne til de seks analyser er en del fondens femårige fokus på det danske havmiljø. Her støtter fonden også øget bevågenhed omkring havet, lokale havprojekter ved de danske kyster samt større systemændrende initiativer.

”Livet og økosystemerne under havoverfladen og langs kysterne i Danmark er en vigtig del af vores fælles natur, men havmiljøet er flere steder ude af balance. Vi vil gerne bidrage til en sund miljøtilstand og en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer. Det er en kompleks udfordring. Derfor har vi besluttet, at fondens miljøindsats de næste fem år primært har fokus på det danske havmiljø,” fortæller direktør Ane Hendriksen.

”Vi vil blandt andet gerne bidrage til at give naturen i havet mere ro fra presfaktorer og til at afprøve nye metoder til naturgenopretning, som fx kan gavne de lokale økosystemer og modvirke klimaforandringer,” siger hun.

VELUX FONDEN har afsat 50 mio. kr. årligt til det danske havmiljø de kommende fem år.

Fem lokale havprojekter for et sundere havmiljø

VELUX FONDEN støtter med 4,6 mio. kr. fem lokale havprojekter landet over, der vil beskytte kyster, sikre et sundere havmiljø og skabe opmærksomhed på livet under overfladen.

Miljø - fokus på det danske hav

VELUX FONDEN ønsker at bidrage til en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer.

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne:

Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74