Fra nord til syd: Seks kommuner får støtte til makerspaces

Jammerbugt, Favrskov, Svendborg, Odense, Frederikssund og Lolland får bevillinger på i alt 31 mio. kr. af VILLUM FONDEN til at oprette makerspaces - læringslaboratorier for design, opfinderi og teknologi. Elever, lærere og andre borgere i de seks kommuner kan se frem til at kunne prøve kræfter med både den nyeste teknologi og analoge håndværk – fra 3D-printere til pensler.

Mere om makerspaces

Et makerspace er i en skole et værksted, som er indrettet, så eleverne kan arbejde med både digitale teknologier og analoge håndværk. Her designer og konstruerer eleverne med alt fra laptop til loddekolber og limpistoler.

Etableringen af makerspaces sker som led i VILLUM FONDENs mål om, at science skal opleves som vedkommende og inspirerende i skolen og fritiden – og som mulig levevej. For info se uddelingsområdet Børn, unge og science.

VILLUM FONDEN har afsat en ramme på 3 mio. kr. til at få evalueret, hvordan makerspaces kan blive en integreret del af undervisningen i folkeskolen. Læs mere om evalueringen (pdf).

Elever som innovationsagenter, mobile mini-labs og tværfaglige ressourceteam – det er nogle af ingredienserne i de seks nye makerspace-projekter, hvoraf to er forankret i Jylland, to på Fyn og to i Region Sjælland. VILLUM FONDENs bestyrelse giver bevillinger på i alt 31,3 mio. kr. til Jammerbugt, Favrskov, Svendborg, Odense, Frederikssund og Lolland kommuner. Fælles for projekterne er kompetenceudvikling af undervisere, der skal facilitere forløb, hvor elever arbejder praktisk og konkret med materialekendskab, teknologier, digitale værktøjer mv. i design af løsninger på virkelighedsnære problemer.

”Vi ønsker at understøtte børn og unges dannelse til den digitale og teknologiske verden. En vigtig del af det at arbejde med digitale teknologier er, at man både kan se muligheder og forholde sig konstruktivt og kritisk til, hvilke faldgruber og risici der er. Det fremmer makerspaces ved give børn og unge mulighed for at få fingrene ned i værktøjskassen med en nysgerrig og legende tilgang til it, teknologi og håndværk. På den måde lærer de at bruge teknologi kreativt og innovativt til at udvikle løsninger på fremtidens udfordringer,” siger Agi Csonka, programchef for VILLUM FONDENs uddelingsområde Børn, unge og science.

Der er kommet 23 ansøgninger til etablering af makerspaces, og de seks udvalgte kommuner har meget forskellige modeller for arbejdet. I udvælgelsen af kommunerne er forskellighed en dyd, da det er vigtigt, at kommunernes planer for makerspaces hænger sammen med deres strategi for skoleudvikling, og at der er sammenhæng mellem visionerne for brugen af makerspaces, kompetenceudvikling af undervisere og samarbejde med relevante lokale institutioner.

Ny vinkel til at forstå verden

Der er nu i alt 11 kommuner godt spredt på Danmarkskortet, der har fået bevillinger til at oprette makerspaces. I december 2019 fik Aabenraa, Aalborg, Gentofte, Greve og Lejre de første bevillinger.

I Aalborg Kommune er 19 skoler i fuld gang med at etablere eller udbygge makerspaces, og 54 makerspace-superbrugere er i gang med at afprøve undervisningsforløb. Direktør Jakob Ryttersgaard fra Skoleforvaltningen, understreger, at makerspaces er langt mere end spændende teknologi:

”Et makerspace er en gymnastiksal for hjernen, hvor man ved at eksperimentere med alt fra piberensere til mikrocomputere skaber selv og i fællesskab. Lokalerne og arbejdsmetoden giver eleverne en ny vinkel til at forstå vores samfund, vores demokrati og andre emner, som påvirker vores liv og hverdag. Derfor er makerspaces en helt naturlig vej at gå i folkeskolen. For aldrig har vi været omgivet af mere teknologi, og aldrig har det været vigtigere at forstå den digitalisering, vi alle skal navigere i nu og i fremtiden.”

Elever er innovationsagenter i Favrskov

Favrskov Kommune ønsker at udvikle en mere produkt- og praksisorienteret skole gennem etablering af makerspaces på syv af kommunens folkeskoler. Sideløbende med oprettelsen af de fysiske faciliteter vil der blive gennemført kompetenceforløb for skoleledelse, forvaltning, vejledere og elever fra skolerne. Gennem hele projektperioden vil der være aktionslæringsforløb med lærere.

120 elever i Favrskov Kommune er allerede nu uddannet som innovationsagenter. Disse elever bliver inddraget i projektet, og flere elever vil blive uddannet som innovationsagenter.

VILLUM FONDEN bevilger ca. 5,6 mio. kr. til projektet i Favrskov Kommune. Projektet løber over 4,5 år og udvikles i tæt samarbejde med ledelsen på de syv involverede skoler. Kommunen samarbejder blandt andet med Designskolen i Kolding.

MakerVærk i Frederikssund bringer elever og virksomheder sammen

I Frederikssund vil de skabe et løsningsfokuseret eksperimentarium – et MakerVærk – som bringer børn, unge og erhvervsliv sammen og skaber forbindelse til håndværk, værksted, kunst og kultur. Der bliver etableret et centralt MakerVærk i kommunens ungdomsuddannelsesmiljø samt seks mindre lokale steder og tre mobile enheder, som kan flyttes rundt i kommunen.

Kommunen har fokus på samarbejde på tværs af folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv. Der bliver derfor ansat en central ”Makeragent” som leder og en central teknisk support, ”MakerChief”, som i samarbejde med ungdomsuddannelser, erhvervsliv og lærere fra folkeskolerne skal udvikle undervisningsforløb til kommunens makerspaces baseret på aktuelle problemstillinger.

Projektet er forankret i Frederikssund Kommune, der modtager ca. 6,8 mio. kr. til det treårige projekt af VILLUM FONDEN. Alle kommunens folkeskoler er inddraget i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelser og ungdomsskole samt forventeligt 35 deltagende virksomheder. Kommunen er i dialog med professionshøjskoler om udvikling og gennemførelse af kompetenceudvikling.

I Jammerbugt bliver ungdomsskolen det teknologiske fyrtårn

Jammerbugt Kommune ønsker at etablere makerspaces på kommunens 12 skoler og oprette et mobilt makerspace i ungdomsskoleregi. Målet er, at makerspaces skal medtænkes i undervisningen i alle fag og på alle klassetrin. Makerspaces skal være en særlig aktiv del af undervisningen i kommunens specialklasserækker, som er placeret på fem af kommunens skoler. For undervisningen af specialklasseeleverne vil makerspaces få en helt særlig rolle. Her vil man udforske de muligheder, teknologiforståelse og praktiske aktiviteter har for didaktikken i forhold til børn med særlige behov.

Ungdomsskolen får en central rolle i projektet, idet den skal være det teknologiske fyrtårn, der skal være inspirator, igangsætter og katalysator for nye tiltag, teknologier og værktøjer. For at tilgodese kommunens geografi etablerer ungdomsskolen et mobilt makerspace, der når ud til alle dele af kommunen.  

Jammerbugt Kommune modtager ca. 6,3 mio. kr. af VILLUM FONDEN til projektet. Projektet udvikles i tæt samarbejde med ungdomsskolen og løber over en treårig periode.

Lolland får makerspace-kraftcentre

Kommunen opretter fire makerspace-kraftcentre og tre mini-makerspaces på folkeskoler. Kraftcentrene vil kunne anvendes af både bibliotek, skoler, ungdomsskole og ungdomsuddannelser og være tilgængelige for elever, borgere og frivillige.

Et frivilligt team af medarbejdere på tværs af skoler vil blive kompetenceudviklet i at anvende faciliteterne. På hver skole bliver der etableret et ressourceteam, og på tværs af skolerne kommer der et ressourcenetværk og et ledernetværk.

VILLUM FONDEN bevilger ca. 5,6 mio. kr. over fem år. til Lolland Kommune. Kommunen driver projektledelsen i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, der varetager den faglige og uddannelsesmæssige del. Projektet er blevet til i en fælles idegenerering mellem folkeskolerne, ungdomsskolen og biblioteket.

I Odense skal makerspaces understøtte satsning på robotteknologi

Odense Kommune vil med bevillingen bygge videre på en flerårig strategisk satsning på robotteknologi. Kommunen vil udvikle fem makerspaces og etablere et mobilt makerspace. Skolerne har gennem længere tid systematisk arbejdet med nye teknologier på forskellige klassetrin. Projektet er særligt målrettet mod, at elever i 5. klasse lærer at designe og arbejde problemløsende med de nye teknologier gennem obligatoriske undervisningsforløb, men det forventes også, at andre klassetrin og ungdomsskolen vil bruge de nye makerspaces.

Der vil være fokus på at udvikle en undervisningspraksis, hvor eleverne arbejder med virkelighedsnære problemstillinger. Eleverne skal anvende læringsteknologier og designprocesser, der understøtter elevernes udvikling af science-kapital og 21. århundredes kompetencer – og på den måde viderefører Odenses vision om at være ”Verdens Bedste Robotby”.

VILLUM FONDEN bevilger ca. 5 mio. kr. til projektet, der løber over fire år. Projektet er forankret i Børne- og ungeforvaltningen i Odense Kommune. Derudover indgår ungdomsskolen, UCL, Syddanske Erhvervsskoler og bibliotekerne i styregruppen for projektet.

Svendborg får centralt makerspace og 11 mini-spaces

I Svendborg vil de etablere et større centralt makerspace på kommunens udskolings-skole med elever fra 7.-10. klasse og 11 mini-makerspaces på de øvrige skoler. Der vil blive gennemført undervisningsforløb på alle skolerne kombineret med besøg på det centrale makerspace.

Kommunens skoler har været med i ”Engineering i Skolen”, hvor der er blevet uddannet lærere og ledere. Disse kompetencer vil nu blive bragt i spil i de nye makerspaces. Der vil blive uddannet tre såkaldte pionerer, som efterfølgende skal uddanne mindst én makerspace-pilot på hver af de andre skoler.

VILLUM FONDEN bevilger ca. 2 mio. kr. til projektet, der løber over tre skoleår. Projektet bliver kørt af Svendborg Kommune, der samarbejder med HTX og andre lokale ungdomsuddannelser, hvor elever fra ungdomsuddannelserne underviser elever fra grundskolen. Der vil blive samarbejdet med lokale iværksættere og erhvervsliv gennem Fremtidsfabrikken og med Fablab Vejle om kompetenceudvikling og uddannelse af pionerer.

Kontakt:
Jette Hundahl Mikkelsen
Fondsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 23 71 68 00