Forskningsprojekter sætter den ældre medicinske patient i centrum

Ældres brug af medicin er forbundet med en lang række risici. Med bevillinger fra VELUX FONDEN sætter tre forskningsprojekter fokus på, hvordan alvorlige fejl i brugen af medicin hos ældre patienter kan minimeres.

Medicinsk behandling af ældre patienter er en opgave med mange faldgruber. Blandt andet lider ældre patienter ofte af flere sygdomme og er derfor også i behandling med flere forskellige typer medicin. Til sammen kan de forskellige typer medicin udgøre en farlig cocktail, som den ældre patient kan være særligt følsom overfor.

Netop problematikkerne omkring polyfarmaci – behandling med mere end fem slags medicin på samme tid – sætter de bevilgede projekter fokus på.

De tre projekter:
Udvikling af løsninger til optimering af medicinforbrug hos ældre efter indlæggelse på sygehus

Professor, overlæge, ph.d. Christian Backer Mogensen, Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin, Syddansk Universitet (586.000  kr.)

Risikoen for lægemiddelinteraktioner stiger med antallet af lægemidler, men også på grund af ældre patienters større følsomhed over for lægemiddelinteraktionerne. Udskrivelse fra sygehus udgør en særlig risikosituation, da hovedparten af patienterne får flere ændringer af deres medicinering. Derfor er udskrivninger fra sygehuset og andre sektorovergange kritiske elementer i et behandlingsforløb, og med risiko for videnstab, misforståelser, og medicineringsfejl.
På trods af at oplysninger om medicin sendes fra hospital til egen læge og sundhedspersoners adgang til det Fælles Medicinkort, der er lavet med henblik på at forbedre samarbejdet og bedre sikkerhed i forhold til fejlmedicinering, mangler der en mulighed for, at alle de forskellige parter involveret i behandlingsforløbet kan udveksle informationer. Der er således behov for at udvikle et eller flere værktøjer til medicingennemgang og – sanering, som kan anvendes i fællesskab.
Formålet med dette projekt er derfor, sammen med patienter, pårørende og sundhedspersonale, at udvikle en metode til at patienten får præcis den rette medicin efter udskrivning fra sygehus. Projektet undersøger behov, ønsker og barrierer hos de forskellige aktører og sammen med patienter, pårørende, læger, farmaceuter og hjemmehjælpere udvikles en løsning, med henblik på at denne senere hen kan videreudvikles, tilpasses og afprøves. Projektet udføres i regi af forskningsprogrammet PÅ FORKANT, der er et samarbejde mellem sygehuse, kommuner, og praktiserende læger i disse kommuner, samt universiteter. Der indgår derudover fire brugere i projektets styregruppe.

Medicinforbrug hos ældre borgere på Færøerne

Lektor Maria Skaalum Petersen, Afdelingen for Arbejdsmedicin og Folkesundhed, Færøernes Sygehusvæsen (1.218.602 kr.)

Verden over udgør ældre en større del af befolkninger, og på er personer på 90 år og over den hurtigst voksende gruppe. At blive ældre medfører ofte polyfarmaci - brugen af mere end fem typer medicin - men dette kan være skadeligt hvis der opstår uhensigtsmæssige lægemiddelinteraktioner samt bivirkninger, på trods af at hvert enkelt præparat i sig selv er den korrekte behandling.
Der findes sparsom viden om Færøske ældres medicinforbrug og om omfanget af uhensigtsmæssig medicinering, men anvendelsen af et integreret elektronisk journalsystem på tværs af sektorer, samt at befolkningen er lille og homogen, medfører ifølge forskernes hypotese færre udfordringer i forbindelse med ældres brug af medicin.
Formålet med projektet er derfor at undersøge medicinforbruget hos ældre færinger og medvirke til mere hensigtsmæssig medicinering og sektorovergang hos den ældre skrøbelige patient. Projektet vil undersøge holdninger til medicinforbrug blandt de ældre på 90+ år ved brug af kvalitative og kvantitative metoder, herunder besøg i hjemmet. Projektet undersøger tillige holdninger til medicin blandt læger i forbindelse med ældres udskrivelse fra hospitalet.
Projektet bliver udført i et samarbejde mellem universiteter, hospitalsvæsnet, foreninger og kommuner, og der samarbejdes tillige med professor Kaare Christensen fra SDU.

Medicineringsfejl på plejehjem og i hjemmeplejen, kan vi gøre det bedre? - et tværsektorielt samarbejde

Seniorforsker Anne Estrup Olsen, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital (1.983.222 kr.)

Medicineringsfejl er den hyppigst rapporterede form for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, og ældre der modtager pleje fra kommunen er i særlig risiko. Studier har vist, at der er en sammenhæng mellem patientsikkerhedskulturen blandt personalet og den faktiske patientsikkerhed.
Studier af patientsikkerhedskultur er dog begrænsede af at det primært er udenlandske observationsstudier uden kontrolgrupper. Det er således behov for at designe og afprøve nye tværfaglige og tværsektorielle interventioner i randomiserede forsøg med henblik på at nedbringe risikoen for medicineringsfejl.
Formålet med Ph.d.-projektet er derfor at udvikle og afprøve en intervention der kan forbedre patientsikkerhedskulturen i den medicinske behandling af svage ældre, der potentielt kan udbredes til praksis. Derudover undersøges det om interventionen har en klinisk og sundhedsøkonomisk effekt. Der indsamles data før, under og efter interventionen fra interviews, spørgeskemaer, og registre. Interventionen udvikles af et tværsektorielt og tværfagligt panel, der består af personale, borgere, pårørende, og praktiserende læger, og dermed har projektet en høj grad af brugerinvolvering.
Projektet udføres i samarbejde med Klinisk Farmakologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet, UCN, almen praksis og Aalborg Kommune.

VELUX FONDEN vil også fremover have fokus på forskning i ældres brug af medicin, der kan generere videnbaserede bud på en mere sikker og skånsom brug af medicinsk behandling

Du kan holde dig orienteret omkring nye tiltag inden for området på siden for Aldringsforskning og på fondenes LinkedIn og Facebook

Brugerinddragelse som prioritet

Et kriterie for bevilling til projekter har været, at praksisaktører og kommuner tager del i projektet, og at enten patienter eller pårørende aktivt involveres i alle dele af forskningsprocessen. Ifølge programansvarlig hos VELUX FONDEN Lise Bonnevie styrker brugerinddragelsen de enkelte projekter:

”Brugerinddragelse indgår som et krav til bevillinger, da det giver mere bæredygtige og relevante projekter, der øger både forskeres og patienters viden.” 

Anne Estrup Olesen er seniorforsker ved Aalborg Universitets Klinisk Farmakologiske Enhed. For hendes projekt Medicineringsfejl på plejehjem og i hjemmeplejen, kan vi gøre det bedre? spiller brugerinddragelse en afgørende rolle:

”Det er helt centralt i forbedringsarbejde i sundhedsvæsnet, at ideer udvikles og afprøves af de medarbejdere, der behandler og plejer borgere, og at borgerne selv samt deres pårørende også involveres. På den måde sikres det, at projekterne kan gennemføres og indarbejdes i daglige rutiner.”

Også for Christian Backer Mogensen, professor i akutmedicin og projektleder på projektet Udvikling af løsninger til optimering af medicinforbrug hos ældre efter indlæggelse på sygehus, er brugerinddragelse en vigtig faktor:

”Når patienter indlægges akut, justeres der ofte i deres medicin, og patienten udskrives hurtigt fra sygehuset igen. Derfor vil vi gerne udvikle en løsning, der hjælper både sygehuset, patienten og den praktiserende læge med at sikre, at patienten får den rette medicin på det rette tidspunkt. Med Bevillingen fra VELUX FONDEN kan vi samle patienter, pårørende, læger, farmaceuter og hjemmehjælpere for at udvikle en løsning, der virker i en travl hverdag.”

Siden første bevilling blev givet inden for Ældre og medicin i juni 2017, er der bevilget knap 18,2 mio. kr. til i alt 12 forskningsprojekter.

Kontakt:
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35
...