Borgere og medarbejdere skal på skolebænken sammen

VELUX FONDEN giver 5,4 millioner kroner til Socialforvaltningens projekt "Mit liv – min plan". Projektet skal udvikle en metodik, hvor borgere med handicap og deres netværk får en central rolle i at finde de bedste løsninger til den enkelte. Det handler blandt andet om borgerbudgetter, brugerguider og fælles kurser for borgere, pårørende og medarbejdere.

Alle borgere med handicap har en handleplan, der beskriver indsatser og mål for den enkelte. Med projektet "Mit liv – min plan" vil Socialforvaltningen udvikle en metodik, der giver borgerne større medindflydelse og ansvar, så handleplanen i højere grad tager afsæt i den enkeltes håb, drømme og behov. Handleplanen er et redskab for forvaltningen, men det er først og fremmest borgerens plan, og borgeren skal stå ved roret.

”Alle vil gerne have størst mulig styring over sit eget liv, handicap eller ej. Som kommune skal vi hele tiden være skarpe på, hvordan vi kan sætte borgernes ønsker og initiativer i centrum, frem for hvilke tilbud kommunen umiddelbart kan tilbyde. Projektet skal gøre os klogere på, hvordan vi sammen med borgerne kan styrke deres muligheder for at mestre deres eget liv, uden at gå på kompromis med den støtte, de har brug for. Det falder godt i hak med den udvikling, vi allerede har sat i gang, hvor vi bevæger os væk fra kontrol og faste løsninger over imod større aktivt medborgerskab. Derfor er jeg også glad for, at VELUX FONDEN kan se perspektivet i projektet og er med til at gøre det til virkelighed med sin bevilling,” siger Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Borgere med handicap, pårørende og medarbejdere skal sammen udvikle og afprøve en ny og anderledes måde at tænke handleplaner og kommunale indsatser på. Det gør de ved at trække på gode erfaringer fra socialpsykiatrien med tilgangen "Åben Dialog", anvendelse af et korps af brugerguider, samt afprøve borgerbudgetter.

I tilgangen "Åben Dialog" er det borgerens ønsker, håb og drømme, der er i fokus i dialogen mellem borger og medarbejder. Dialogen er netværksbaseret og sætter borgeren i centrum, samtidig med at familien og netværket betragtes som en del af løsningen og inddrages fra start.

Brugerguider er borgere, som selv har et handicap – en brugerbaggrund. Brugerguiderne skal fungere som sparringspartnere for andre brugere forud for handleplanmøderne. Det er målet at uddanne et korps på 40 guider, der tilbydes et kursus i blandt andet kommunikation, spørgeteknik og tavshedspligt. Kurset udbydes i samarbejde med Udviklingshæmmedes Landsforening (ULF).

Med borgerbudgetter får borgeren mulighed for at igangsætte aktiviteter efter egne ønsker, ud over det serviceloven giver adgang til. Eksempelvis kan en borger med handicap bo sammen med en ikke-handicappet ven og betale vedkommende for at yde støtte til bestemte ting, eller en borger med handicap kan betale for transporten til og fra selvvalgte idrætsaktiviteter.

Samlet betyder det, at forvaltningen skal give mere slip på kontrollen og standardløsningerne. Det stiller nye krav til medarbejderne. Derfor skal borgere, pårørende og medarbejdere sidde på skolebænken sammen i et fælles uddannelsesforløb, hvor deltagerne indlærer nye roller og opbygger tillid til, at den unge med handicap selv kan være aktiv og styrende i eget liv.

Målgruppen for "Mit liv – min plan" er unge voksne med handicap i alderen 17-30 år, deres pårørende og medarbejdere i Voksenhandicap. I projektperioden vil 80 borgere, 80 medarbejdere og 80 pårørende blive involveret. Projektet går i gang i 2017 og løber frem til sommeren 2019.

VELUX FONDEN har i 2016 givet bevilling til fire projekter, der alle skal eksperimentere, udvikle og afprøve nye metoder til at inddrage borger, pårørende og civilsamfund. "Mit Liv – min plan" er det ene af de fire projekter, og målet med projekterne er at skabe bedre handleplaner til gavn for den enkelte borger. Projekterne deltager alle i en fælles metodeudvikling, hvilket gør, at erfaringer kan blive delt effektivt både mellem projekterne og med landets øvrige kommuner.

 

20.12.2016