Børn og unge i syv kommuner kan se frem til at udforske og skabe i nye makerspaces

Mange tusinde børn og unge får de kommende år fantastiske muligheder for at hacke, opfinde, teste og designe i avancerede værksteder, som skal styrke deres teknologiforståelse og digitale dannelse.

Syv kommuner får nu en unik mulighed for at koble kreativ og teknologisk læring gennem bevillinger fra Villum Fonden. Med en samlet støtte på 37 mio. kr. vil Herning, Hjørring, Kolding, Randers, Slagelse, Viborg, og Ærø kommuner etablere makerspaces, hvor elever kan udforske og bruge digitale teknologier til at løse virkelighedsnære problemer.

Makerspace-puljen indstilles indtil videre

  • Siden 2019 har Villum Fonden 2019 udbudt en årlig pulje, som kommuner har kunne søge til at etablere makerspaces. Tanken var at give børn og unge mulighed for at bruge, forstå og forholde sig til digitale teknologier, ligesom de skulle have mulighed for at udvikle praktiske kompetencer.
     
  • Fra 2019-2023 har i alt 33 kommuner fået penge til etableringen af makerspaces, som på hver sin måde er eller bliver en del af skolernes hverdag. Hver kommune har sit særpræg og sine strategier, som de nye læringsrum tænkes ind i.
     
  • Villum Fonden har uddelt over 175 mio. kr. til at udvikle og realisere makerspaces i en tredjedel af landets kommuner.
     
  • Villum Fonden vil fortsat have fokus på teknologiforståelse og læring, selv om Makerspace-puljen indstilles indtil videre. Det sker blandt andet gennem det kommende Videnscenter for digital teknologiforståelse, som Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden har støttet med i alt 50 mio. kr.

I et makerspace får eleverne hands-on erfaring med fx programmering, robotter, 3D-print og designprocesser. Værkstederne åbner dørene for kritisk og konstruktiv tænkning omkring teknologi, samtidig med at børnene får nogle praktiske færdigheder:

     "Vi oplever, at makerspace-undervisningen i skolerne er båret af en undersøgende og kreativ tilgang til læring, hvorigennem eleverne får både nye færdigheder og en viden, som er nødvendig i en stadig mere teknologisk avanceret verden. Med de nye bevillinger skabes der rum for, at børn og unge får grundlæggende færdigheder og en dyb forståelse af teknologiens indflydelse, så de ikke kun bliver tech-brugere, men også tech-forstående borgere, der kan bidrage i og til en bæredygtig digital fremtid", siger fondsrådgiver Jette Hundahl Mikkelsen fra Villum Fondens område for børn, unge og science.

Kommende Nationalt Videnscenteret for digital teknologiforståelse

Samtidig med bevillinger til makerspaces i kommunerne har Villum Fonden sammen med Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden støttet et Nationalt Videnscenteret for digital teknologiforståelse med 50 mio. kr. over de næste fem år.

Centret skal bidrage til at skabe en solid og fælles faglighed i digital teknologiforståelse med afsæt i de danske skoletraditioner og nyeste internationale erfaringer.

Videnscentret bygger videre på tidligere forsøg og projekter. Det samler for første gang de danske fagmiljøer på tværs af universiteterne, professionshøjskoler, skoler og gymnasier for at etablere en samlet dansk tilgang til digital teknologiforståelse i grundskolen og på ungdomsuddannelserne (STX, HHX og HTX).

Årets syv projekter
Herning vil bruge teknologi og kreativ tænkning til at stimulere entreprenørskab og skabe en egentlig makerkultur

Herning Kommune er i fuld gang med at styrke teknologiforståelse og kreativ tænkning hos børn og unge. Projektet bliver en central del af kommunens arbejde med at fremme teknologiforståelse, anvendelsen af digitale teknologier i alle fag og stimulere innovative kompetencer og entreprenørskab hos alle børn og unge:

     "Udover at etablere lokale Makermiljøer, vil vi rigtig gerne skabe en stærk Makerkultur for alle kommunens børn og unge. Det kræver blandt andet, at vi lykkes med at danne nogle åbne Makermiljøer, hvor teknologierne er synlige og tilgængelige", forklarer Allan Bjørnskov, Leder af UngHerning og projektleder på ansøgningen til Villum Fonden.

Projektet indebærer oprettelsen af Makerspaces udstyret med både digitale og analoge teknologier på kommunens folkeskoler og 10. klasser. Derudover planlægges et stort centralt Makerspace, der både skal fungere som kompetenceudviklingscenter samt bygge videre på de lokale faciliteter. Det centrale Makerspace placeres centralt i kommunen, og etableres ved at omdanne eksisterende lokaler ved UngHerning (Ungdomsskolen i Herning Kommune). Dette skal styrke makerspacets tilgængelighed og rækkevidde.

Et vigtigt aspekt i projektet er at etablere en Makerkultur og gøre digitale teknologier tilgængelige i specialundervisningen, hvilket vil fremme praksisfaglighed og teknologiforståelse.

For at sikre og fremme udviklingen af en stærk kommunal makerkultur og øge teknologiforståelsen i hele kommunen vil skoleledere, it-vejledere, fagvejledere, lærere og pædagoger, samt udvalgte elever, gennemgå kompetenceudvikling i samarbejde med CFU (resurse- og udviklingscentre for grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner) og VIA University College Herning.

Projektet har en bred målgruppe, som inkluderer 24 skoler i kommunen, en specialskole samt den kommunale ungdomsskole. Cirka 8.800 elever fra 0-10. klasse og specialtilbud vil drage fordel af projektet, og hele 30 skoleledere, 100 ressourcepersoner og vejledere, samt 480 dansk- og matematiklærere vil gennemgå en omfattende kompetenceudvikling. Yderligere vil 400 elever blive uddannet som TEK-agenter, som kan støtte lærerne i brug af maker-teknologierne i undervisningen.

Børn og Læring i Herning Kommune er ansøgeren bag dette ambitiøse projekt, og kompetenceløftet vil blive gennemført i samarbejde med CFU, VIA Herning. Herningsholm EUD (Erhvervsuddannelse) vil også samarbejde med UngHerning for at tilbyde undervisningsforløb til grund-skoleklasser med teknologisk fokus.

Dette projekt er et skridt i retning af at skabe en stærkere, mere teknologisk kompetent generation og øge kreativ tænkning hos børn og unge i Herning Kommune.

Villum Fonden bevilliger ca. 7 mio. kr. til projektet, der løber over fireårig periode fra 2024 til 2027.

Kreative læringslaboratorier i Hjørring Kommune

Med projektet ”Skolen ud i virkeligheden – virkeligheden ind i skolen” vil Hjørring Kommune forvandle skolerne til kreative læringslaboratorier. Formålet er at give deltagelsesmuligheder for alle kommunens børn og styrke teknologiforståelse, problembaseret læring, praksisfaglighed og innovation. Det er et spændende skridt mod at give børnene de færdigheder og viden, de har brug for i en stadigt mere teknologidrevet verden.

Projektet vil indeholde et STEAM-element (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) og inddrage Hjørring Musiske Skole og Hjørring Kommunes Åbne Skole, hvilket blandt andet skal medvirke til at styrke pigers lyst til at beskæftige sig med naturvidenskabelige fag. 

I projektet udvikles en didaktisk model baseret på virkelighedsnære cases, STEAM og bæredygtighed. Modellen åbner for yderligere samarbejde mellem skolerne og lokale virksomheder og bygger dermed videre på et allerede etableret samarbejde i kommunens "Ungegaranti." 

Projektet omfatter alle kommunens 15 folkeskoler, fra 0. til 10. klasse. Hjørring Kommune forventer at nå omkring 5000 børn, uddanne 30 makerspace-superbrugere og tilbyde kompetenceudvikling til 100 lærere og 22 skoleledere i løbet af projektets varighed.

Forventningen er, at projektet vil styrke og udvikle skolerne og medvirke til at gøre børnene til medudviklere af den verden, de skal agere i.

Hjørring Kommune vil implementere projektet i samarbejde med Professionshøjskolen UCN, Hjørring Musiske Skole, kommunens Åben-skole tilbud og gruppen ”Makerspace9800”. Initiativet vil ikke kun styrke elevernes uddannelse, men også forberede dem på fremtidige udfordringer og muligheder.

Villum Fonden bevilger ca. 7 mio. kr. til projektet, der løber over en femårig periode fra 2024 til 2028.

Fremtiden skabes gennem teknologi og uddannelse i Kolding Kommune

Kolding Kommune har gennem de seneste år arbejdet med og udviklet fablabkompetencer på skoler i Kolding. Nu er tiden moden til at tage nye skridt i forhold til at udvikle teknologiforståelse, praksisfaglige færdigheder og kompetencer hos børn og unge. 

Et centralt element i projektet er at udstyre de involverede folkeskoler med teknologipakker, der kan hjælpe med at etablere eller udvide makerspaces på skolerne. Dette initiativ indeholder også et omfattende kompetenceløft, hvor medarbejderne uddannes både praktisk og didaktisk til at integrere makerspace-konceptet i skolens daglige praksis. Samtidig bliver der etableret netværk og videndeling, inklusive en database med undervisningsforløb målrettet 0.-9. klasse.

Skolerne vil gerne gennemføre kompetenceudviklingsforløb for to medarbejdere på hver skole og yderligere støtte til makerspace-elevpatruljer, sikre udstyr til etablering af starter- eller udvidede makerspace-teknologipakker og etablere netværk med ungdomsuddannelserne.

Kolding Kommunes centrale Makerspace på Pædagogisk Center spiller en afgørende rolle i projektet og vil facilitere undervisningen af medarbejdere, hvilket sikrer sammenhæng og kvalitet i hele projektet.

Projektet involverer en stor målgruppe på cirka 2.000 elever og 30 undervisere på 15 ud af 24 grundskoler i Kolding Kommune. Dette initiativ vil styrke teknologiforståelse, kreativ tænkning og samarbejde blandt børn og unge.

Kolding Kommune står i spidsen for projektet og samarbejder med en række nøglepartnere for at sikre, at det bliver en realitet. Dette er endnu et skridt i retning af at ruste kommunens elever til en verden, der kræver teknologisk dygtighed og nysgerrighed.

Villum Fonden bevilger ca. 1,6 mio. kr. til projektet, der løber over fem skoleår fra 2023 til 2028.

Teknologiforståelse og kreativ tænkning skal være lige tilgængelig for alle i Randers Kommune

Randers Kommunes projekt har fokus på at forme fremtidens generationer. Dette initiativ er en naturlig forlængelse af kommunens digitaliseringsstrategi og Børne- og Ungepolitik, og det har tre centrale mål for øje.

For det første er projektet designet til at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever, med en særlig opmærksomhed på piger, for at sikre, at teknologiforståelse og kreativ tænkning er lige tilgængelig for alle. For det andet ønsker projektet at motivere eleverne ved at præsentere autentiske problemstillinger, der kan engagere og inspirere dem. Endelig vil projektet fremme elevernes digitale dannelse, så de bedre kan forstå og navigere i den moderne verden og de udfordringer, de står overfor.

Projektet vil involvere samtlige 21 skoler i Randers Kommune, herunder 19 folkeskoler og to specialskoler. Det forventes, at omkring 5.600 elever vil have gavn af projektet i projektperioden, og hele 236 lærere vil gennemgå en omfattende kompetenceudvikling.

Ansøgeren bag projekt er Randers Kommune, og deres samarbejdspartner, VIA University Colleges Efter- og Videreuddannelse og CFU (resurse- og udviklingscentre for grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner). Man vil i projektet sikre en bred kompetenceudvikling, etablering af netværk og oprettelse af lokale makerspaces på folkeskoler og specialskoler.

Dette projektet sigter mod at ruste eleverne med teknologiforståelse og kreativ tænkning, der er essentielle færdigheder i det 21. århundrede.

Villum Fonden bevilger ca. 6,2 mio. kr. til projektet, der løber over fireårig periode fra 2024 til 2027.

Makerspaces skal skabe uddannelsessti i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune vil udvikle måden, de uddanner kommunens børn og unge på. Projektet sigter mod at etablere makerspaces på alle 18 skoler i kommunen og integrere makerspace-konceptet i undervisningen.

Der er tre overordnede mål med projektet:

At opbygge kapacitet i det pædagogiske personale for at sikre, at makerspaces og den didaktiske og pædagogiske ramme omkring dem bliver en integreret del af skolernes daglige undervisning.
At give eleverne kompetencer inden for digitalt design, designprocesser og teknologisk handleevne.
At skabe en uddannelsessti mod tekniske gymnasier og erhvervsuddannelser.

Projektet inkluderer oprettelsen af et centralt makerspace og satellit-makerspaces på alle skolerne. Der vil også blive afholdt workshops og events, der fremmer samarbejde og vidensdeling mellem elever fra forskellige institutioner.

Projektets målgruppe omfatter det pædagogiske personale, ledelse og elever på folkeskolerne i kommunen. Cirka 2000 elever vil blive involveret i projektet, og omkring 200 fagprofessionelle vil gennemgå en omfattende kompetenceudvikling.

Den organisatoriske struktur bag projektet involverer forskellige grupper og repræsentanter, herunder kapacitetsgrupper på hver skole, en styregruppe med repræsentanter fra skolerne, kommunen, ZBC (Zealand Business College) og CFU Absalon samt en arbejdsgruppe med lærerrepræsentanter og en ledelsesgruppe.

Ansøgeren bag projektet er Slagelse Kommune, og samarbejdspartnere som Professionshøjskolen Absalon, CFU (resurse- og udviklingscentre for grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner) og Zealand Business College, ZBC spiller afgørende roller i projektets gennemførelse.

Dette er et skridt mod en mere innovativ og teknologisk kompetent fremtid for børn og unge i Slagelse Kommune.

Villum Fonden bevilger ca. 6.97 mio. kr. til projektet, der løber over en periode på 4,5 år fra 2024 til 2028.

Alle elever skal udvikle teknologiske færdigheder i Viborg Kommune

I Viborg Kommune tager de et spændende skridt mod at forme fremtidens uddannelse for børn og unge. Med projektet ønsker de at introducere teknologi og udvikle teknologiske kompetencer hos kommunens elever.

Projektet bygger på tidligere erfaringer og samarbejde med VIA University College- CFU(resurse- og udviklingscentre for grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner), og det sigter mod at forankre teknologi og makerspaces tæt på den lokale skolepraksis. De vil opbygge kapacitet blandt det pædagogiske personale og skoleledere på mellemtrinnet, samtidig med at de etablerer makerspace-områder på alle 24 skoler i kommunen. Projektet vil blive integreret i kommunens overordnede strategi om Fremtidens Skole.

For at realisere initiativet har de søgt støtte til oprettelse af makerspace-områder på samtlige 24 skoler, inklusive specialskolerne, samt kompetenceløft til skoleledere, driftspersonale og fagteams. Der vil også blive afholdt årlige vidensbasarer, hvor ledere og lærere kan mødes og dele deres viden. Meebook, skolernes læringsplatform, vil blive brugt til at dele information og undervisningsforløb.

Målgruppen for projektet omfatter 5054 elever på mellemtrinnet og 24 skoleledere, 24 personer ansvarlige for den daglige drift og 48 fagteams, hvilket repræsenterer i alt 236 medarbejdere med kompetencer inden for faglig og teknisk viden, didaktiske kompetencer og udviklingskompetencer.

Viborg Kommune gennemfører kompetenceløftet i samarbejde med VIA- CFU (resurse- og udviklingscentre for grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner).

For kommunen er det et skridt mod at udstyre kommunens børn og unge med de nødvendige færdigheder til at tackle fremtidens udfordringer i en teknologisk verden.

Villum Fonden bevilger ca. 7 mio. kr. til projektet, der løber over en periode på fire år fra 2024 til 2028.

Ærø Kommune samler kræfterne i et spændende teknologiprojekt

I Ærø Kommune ønsker man at samle alle uddannelsesniveauer i en fælles indsats for at styrke teknologiforståelsen og kreativiteten hos kommunens børn og unge. Det skal ske ved at fokusere på udviklingen af et centralt makerspace-miljø. Og afsættet er godt, for miljøet er allerede i gang som et græsrodsprojekt på Motorfabrikken Marstal, der ejes af den almennyttige fond Fonden Motorfabrikken Marstal. Makerspace-projektet, der strækker sig over tre år, har potentiale til at forandre uddannelseslandskabet og skabe nye muligheder for fremtidens generationer.

For at sikre projektets succes skal der ansættes en og en halv FabLab-leder, hvis hovedopgave er at skabe optimale betingelser for, at alle børn og unge kan drage fordel af makerspacet og øge deres teknologiforståelse. Samtidig uddannes hele 19 undervisere, der vil samarbejde med det lokale erhvervsliv for at skabe læringsforløb, der er solidt forankret i nærmiljøet.

Projektet introducerer også en pionermodel, hvor fire pionerer fra forskellige uddannelsesenheder uddannes på FabLab RUC på Roskilde Universitet. Disse pionerer spiller en afgørende rolle i at træne og vejlede yderligere 15 lokale undervisere som FabLab-piloter.

Målgruppen for projekt er Ærøs folkeskoleelever og ikke mindre end 647 børn og unge. I første omgang skal de fire pionerer uddannes, så de er rustet til at vejlede og øge teknologiforståelsen hos de lokale undervisere.

Kompetenceudviklingen af projektets pionerer varetages af FabLab RUC, og projektet er et eksempel på, hvordan samarbejde og teknologi kan fremme uddannelse og innovation.

Villum Fonden bevilger ca. 1,4 mio. kr. til projektet, der løber over en treårig periode fra 2024 til 2026. Kommunen søger medfinansiering fra andre fonde til aflønning af FabLab-leder og -assistent i de tre år projektet kører.

Jette Hundahl Mikkelsen
Fondsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 23 71 68 00
Lise Hammershøj
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 40 95 06
Email: 
lih@fondene.dk