OBS: Uddelingsområdet 'Børn, unge og science' er pt. ikke åbent for ansøgninger. Følg med her på siden.

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.

Science-kapital =

Science-relateret viden og kompetencer

+ forståelse for betydningen af naturvidenskab og teknologi for samfundets udvikling

+ science-positive værdier og holdninger

+ science-fokus i familie, fritid og sociale netværk.

Den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling går stærkt, og der er mange dilemmaer knyttet til samfundets fremtidige indretning.

I VILLUM FONDEN vil vi gerne bidrage til, at de kommende generationer tager kvalificeret stilling til samspillet mellem natur, teknologi og menneske – og de samfundsmæssige og etiske problemstillinger forbundet hermed. Vi vil gerne bidrage til flere børn med stærk science-kapital.

Det kræver viden om naturvidenskab og naturvidenskabelig metode, det kræver forståelse for, hvordan naturvidenskab og teknologi bidrager til den samfundsmæssige udvikling, og det kræver en nysgerrig og undersøgende tilgang til naturvidenskabelige og teknologiske udfordringer.

Nysgerrighed og begejstring

Vi vil fremme, at børn og unge (gen)opdager nysgerrigheden og glæden ved at undersøge naturvidenskabelige fænomener, og at de ubesværet kan bruge og forstå de nyeste teknologier.

Vi vil understøtte, at undervisere i hele uddannelseskæden bliver dygtigere til at skabe begejstring og motivation for naturvidenskaben.

Vi vil have børn til at ’gå til science’ i deres fritid, vi vil have familierne til at tage vandprøver til et forskningsprojekt på DTU lørdag formiddag og tale om det forunderlige ved elektromagnetisme over søndagsmiddagen.

Vi vil overbevise børn og deres forældre om de naturvidenskabelige og tekniske uddannelsers fortræffeligheder. Og vi vil navnlig sikre, at uddannelsessystemet ikke systematisk fravrister pigerne lysten til at blive ingeniører eller dataloger, og i det hele taget, at den sociale baggrund ikke er afgørende for, hvad man kan lære og blive.

Fire spor:

Vores indsats er fokuseret omkring fire spor:

UDDANNELSEAlle elever skal møde undersøgelsesbaseret, praksisnær, samfundsrelateret undervisning i skole og ungdomsuddannelse.

FRITID: Alle børn, unge og deres familier skal have adgang til inspirerende science-fritidsaktiviteter i lokalområdet.

LEVEVEJ: Flere unge skal se science og teknologi som en attraktiv levevej.

VIDEN: Vi skal skabe og dele solid viden om, hvad der virker i forhold til at styrke dannelse og rekruttering indenfor naturfag.

OBS: Uddelingsområdet 'Børn, unge og science' er pt. ikke åbent for ansøgninger. Læs mere under de enkelte områder herover.

Pejlemærker for vores strategi

Pejlemærker for udmøntningen af vores strategi for børn, unge og science er:

Vi er intentionelle: Vi har klare mål, som vi forfølger og følger op på.

Vi er adaptive: Et felt med komplekse problemstillinger, mange aktører og stor politisk bevågenhed kalder på stor lydhørhed overfor bevægelser og brudflader. Vi tilpasser løbende vore strategiske virkemidler, så vi alle trækker i samme retning.

Vi er systemiske: Vi fokuserer på længerevarende indsatser, der i et roligt tempo udvikler kerneaktiviteter, og vi støtter de bærende aktører i at skabe varige forandringer i organisationers fundament og drift.

Vi arbejder vidensbaseret. Vi baserer vores strategi på tilgængelig viden om udfordringer og virksomme indsatser. Vi udvikler solide data og analyser, som både følger op på strategiens udvikling og evaluerer iværksatte indsatsers effekt.

Baggrund

VILLUM FONDEN har en særlig interesse for ingeniørvidenskab og for de tekniske videnskaber. Fonden er medejer af VELUX-koncernen, der bygger sin succes på ingeniørkunst, ny teknologi og innovation.

Den er grundlagt af Villum Kann Rasmussen, en ægte ingeniør, der brugte sin faglighed til at løse konkrete problemer. Hvad enten det var duggede brilleglas eller menneskets behov for dagslys i bygninger, satte han sig for at analysere problemet, udføre eksperimenter og designe og teste løsninger.

På Folkemødet mødte VILLUM FONDEN to ret seje sciencepiger. De hjalp os og Anders Lund Madsen med at sætte ord på, hvad naturfaglig dannelse er for en størrelse – og hvordan vi får passionen og nysgerrigheden for naturen og teknologien frem (eller tilbage)? Se med.

Eksempler på projekter, vi har støttet

VILLUM FONDEN har tidligere støttet en række projekter, der på forskellig vis arbejder for at øge unges interesse for teknik og naturvidenskab.

Motorsport kommer på skoleskemaet

Projektet ’Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet’ er støttet af VILLUM FONDEN.

Støtte til frivilligheden i Coding Pirates

Coding Pirates søsætter et 3-årigt projekt, som skal styrke og pleje frivilligheden på tværs af landet og sikre tilgangen af nye frivillige.

Projekter gøder interessen for naturvidenskab

I december 2017 bevilgede vi 12 mio. kr. til fire projekter, der vil iværksætte flere forskellige aktiviteter. 

Engineering i skolen

Et projekt der skal bringe engineering ind i undervisningen i grundskolen og bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse.

LEAPS

Projekt LEAPS vil i samarbejde med fire kommuner over seks år udvikle en engagerende læringsform, hvor naturfagene integreres i alle fag, mens undervisningen er projektbaseret og anvendelsesorienteret. 

Science & Engineering

ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber) har igangsat et ambitiøst projekt, der sætter fokus på den betydning, Science & Engineering har som fundament for velstand og velfærd i Danmark.

 

Big Bang

Big Bang er Danmarks største naturfagskonference og messe for alle der underviser, formidler eller forsker inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. 

For yderligere information kontakt:

Conni E. Cederholm
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62