Klimaundervisning med håb og handlekraft: 21 projekter får 39 mio.

VILLUM FONDEN giver 39 mio. kr. til klimaundervisning i grundskoler, gymnasier og på erhvervsuddannelser. 21 projekter skal udvikle og afprøve handlingsorienterede undervisningsforløb til børn og unge i hele landet.

70i30

Puljen til klimaundervisning er et initiativ under VELUX Fondenes klimaprojekt '70i30', der understøtter Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Med en jubilæumsbevilling på i alt 320 millioner kroner støtter VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN og KR Foundation en række sammenhængende klimainitiativer inden for hhv. viden og kommunikation, folkeligt engagement og uddannelse.

Læs mere om 70i30-initiativerne på KR Foundations hjemmeside

Grønne smede, klimadiplomater og journalistiske klimaopture. Det er omdrejningspunkterne i tre af de 21 projekter, der nu får bevillinger under VILLUM FONDENs pulje til klimaundervisning. Puljen blev oprettet sidste år som led i VELUX Fondenes store fælles klimaprojekt '70i30'.

Projekterne skal skabe undervisningsforløb, der styrker lærernes kompetencer og øger vores børn og unges viden, engagement og handlekompetence på klimaområdet:

”Det gør et stort indtryk at opleve, hvordan både  elever, studerende og undervisere selv efterlyser mere klimaundervisning, der fremmer håb og handlekraft og modvirker apati, polariseringer og klimaangst. I de 21 projekter er der et fælles fokus på at fremme undervisning, der arbejder med konkrete og virkelighedsnære løsninger på de mange udfordringer, klimaforandringerne præsenterer os for. Det gælder både naturvidenskabelige og teknologiske løsninger, og løsninger der fx handler om demokrati, lovgivning og adfærdsændringer i vores hverdag,” siger fondsrådgiver Ole Laursen fra VILLUM FONDENs uddelingsområde for børn, unge og science.

Klimaalliance i gymnasiehverdag

Videndeling er et vigtigt element i alle projekterne. Særligt for Skoleforeningen Danske Gymnasier, der får en bevilling på 1,9 mio. kr. til at udvikle netværket Gymnasieskolernes Klimaalliance, der skal dele erfaringer og viden om klimaundervisning og klimavenlig drift ift. hverdagen ude på gymnasierne – og gerne få de to ting til at hænge sammen:

"Uddannelsessystemet spiller en enormt vigtig rolle i grønne omstilling. Der er en kæmpe efterspørgsel fra vores elever om, at gymnasierne er med til at rykke på klimadagsordenen. Den efterspørgsel skal vi lytte til og supplere. Det handler ikke kun om de faglige elementer i undervisningen, men også om pædagogiske og dannelsesmæssige forandringer, om driften af og indkøbene til gymnasierne og om skole- og organisationskulturen," siger Mads Strarup, der er vicerektor på Københavns åbne Gymnasium og initiativtager til Klimaalliancen.

I Klimaalliance skal gymnasierne blandt andet dele best practice-undervisningsforløb, ideer, projekter m.v., som kan motivere og engagere ledelser, undervisere og elever:

"Gymnasieskolernes Klimaalliance samler mere end 60 gymnasier landet over, og bidrager allerede nu til at styrke dialogen via bl.a. tema-webinarer, regionsklynger og nationale konferencer. Med bevillingen fra VILLUM FONDEN får dette arbejdet et kæmpe rygstød, som vil sikre og udvikle bæredygtighedsdagsordenen bredt set i den samlede danske gymnasieskole," understreger Mads Strarup.

Se de 21 projekter

Klik på titlerne og læs mere: 

Engineering-baseret klimaundervisning i grundskolen

V/ Engineer The Future, 3.606.200 kr.

Engineer the Future og professionshøjskolen VIA University College vil med udgangspunkt i erfaringer fra det store projekt Engineering i Skolen udvikle motiverende, elevcentreret og løsningsorienteret klimaundervisning for 1.‐10. klasse. Målet er, at børn og unge får viden, handlelyst og handlekompetencer til at agere i et samfund præget af klimaudfordringer og klimatiltag. Eleverne skal arbejde med virkelighedsnære og konkrete udfordringer og udvikle egne løsninger, hvor de oplever, at de selv kan gøre en forskel.

I projektet bliver der udviklet syv nye undervisningspakker, som skal ruste de kommende generationer til at håndtere de samfundsmæssige udfordringer, de møder. Undervisningen skal modvirke et dystopisk fremtidsbillede, der skaber angst og apati hos børn og unge og i stedet fokusere på at give børn og unge viden, handlelyst og handlekompetencer til at agere i et samfund præget af klimaudfordringer. Der er fokus på tiltag, der kan løse eller afbøde effekterne af klimaforandringerne.

Projektet kører fra 2022 til 2024.

GastroLabCollege

- Tværfaglig, praksisnær klimaundervisning i gastrolaboratorier på fødevarefaglige erhvervsuddannelser

V/ UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Center for Anvendt Skoleforskning, 2.499.000 kr.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole vil i samarbejde med faglærere og elever på fire erhvervsskoler (Techcollege i Aalborg, Kold College i Odense, College360 i Silkeborg og Hotel- og Restaurantskolen i Valby ) udvikle, afprøve og formidle fødevarerelateret klimaundervisning og tilhørende materialer til gastronomuddannelsen. Et gastrolaboratorium (GastroLab) er en blanding mellem et moderne køkken og et laboratorium, hvor formålet er, at eleverne med en undersøgende naturvidenskabelig tilgang lærer om mad, smag og gastronomi. I forbindelse med projektet bliver der etablere et netværk for fødevarerelateret klimaundervisning på tværs af Danmark. Netværket GastroLabCollege bliver et praksisnært og tværfagligt udviklingsnetværk for fag- og naturfagslærere og deres elever på gastronomuddannelsen.

Projektet omfatter:

 • Tværfaglige kompetenceløftsaktiviteter: 6-8 workshops for 15-20 fag- og naturfagslærere 
 • Udvikling af handlingsorienteret klimaundervisning: 6-8 undervisningsforløb og en række andre aktiviteter 
 • Elevinddragende, undersøgelsesbaseret undervisning afprøvet på de fire deltagerskoler 
 • Netværksaktivitet for fag- og naturfagslærere ved fødevarefaglige erhvervsuddannelser

Projektet løber 2,5 år i perioden maj 2022 – oktober 2024. Alt materiale bliver tilgængeligt i et klimatema på den tværdisciplinære digitale viden- og læringsplatform for mad, gastrofysik og smagsdidaktik, www.smagforlivet.dk

FabLab-KlimaLab

V/ FabLab@SCHOOLdk, 2.191.251 kr.

FabLab@SCHOOLdk vil med projektet udvikle ny viden om effektiv, inspirerende og fokuseret klimaundervisning. Midlerne vil blive brugt til udvikling, afprøvning, evaluering og formidling af otte eksemplariske undervisningsforløb om virkelighedsnære designudfordringer omkring reduktion af CO2. Forløbene bliver udviklet i samarbejde med fire skoler i Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle Kommune med fokus på grundskolens mellemtrin og udskoling.

En række undervisere og 200 elever deltager i udvikling og afprøvning af forløbene. Eleverne skal som overordnet mål udvikle viden om og forståelse for klimaudfordringerne på en måde, der efterlader dem med konkrete handlemuligheder. I forløbene skal der arbejdes med en didaktisk ramme for problemløsning, som tidligere er udviklet, afprøvet og valideret i praksis og forskning i partnerskabet omkring FabLab@SCHOOLdk

Undervisningen skal bidrage til elevers udvikling af science-kapital og indsigt i samspillet mellem natur, teknologi og menneske - herunder relaterede etiske og samfundsmæssige problemstillinger. Projektet bidrager til opbygning af lokale klima-laboratorier (KlimaLab) i de fire kommuner. 

De endelige forløb bliver produceret i et ensartet layout med tilhørende arbejdsark, ressourcelinks, materialelister mv., som frit vil kunne downloades til inspiration og gentagelse på fablabatschool.dk. Der udvikles desuden otte materialekasser med relevante teknologier og materialer til at gennemføre forløbene.

Projektet er startet i 2021 og løber frem til sommeren 2023.

100 potentialer

V/ GRØN, Fonden for Bæredygtig Udvikling, 1.571.036 kr.

Projektetet skal udvikle 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet. Hvert forløb er centreret omkring én idé, tanke, opfindelse, demokratisk mulighed eller økonomisk mekanisme, som kan bringe verden i en mere bæredygtig retning. Forløbene bliver udarbejdet af unge og af fagfolk -. og testet af lærere og elever. Testningen og tilpasningen af forløbene foretages af det unge produktionsteam i GRØN i samarbejde med 10-15 skoler og gymnasier med geografisk spredning

Over en 4-årig periode vil der hvert kvartal blive udsendt 4-8 nye undervisningsforløb, som kan hentes digitalt,

I projektet er potentialer forstået som konkrete adfærdsændringer, politiske tiltag, økonomiske instrumenter, videnskabelige opfindelser eller sociale erkendelser, der realistisk set kan bringe det danske og internationale samfund som helhed tættere på opnåelsen af FN’s Agenda 2030. Til alle forløb udarbejdes lærervejledninger og introduktionsvideo, som er med til at koble indholdet til elevers livsverden. Drømmen er, at unge på tværs af Danmark kan omdanne deres frygt, tvivl og usikkerhed til håb og handlekraft.

Forløbene vil blandt andet kunne hentes på hjemmesiden 100potentialer.dk

Projektet starter i 2022 og fortsætter frem til 2025.

Gymnasieskolernes Klimalliance

V/ Danske Gymnasier, 1.930.000 kr.

Danske Gymnasier, som er en skoleforening for de almengymnasiale uddannelser, STX og toårig hf, vil i projektet udvikle, udvide og professionalisere netværket og aktiviteterne i Gymnasieskolernes Klimaalliance. Det sker med etablering og drift af et sekretariat for Klimaalliancen, som placeres hos Danske Gymnasier. Gymnasieskolernes Klimaalliance er oprettet i 2020, og er nu et netværk på tværs af cirka 60 af landets STX-gymnasier. Formålet med Klimaalliancen er at inspirere og dele viden omkring klima, grøn omstilling og bæredygtig (ud)dannelse i direkte relation til hverdagen ude på gymnasierne.

Sekretariatet skal sikre videndeling og kommunikation om sammenhæng mellem klimaundervisning og klimavenlig drift – både i netværket, til potentielle nye medlemmer og til omverdenen. Det sker blandt andet via hjemmeside, nyhedsbreve, webinarer, nationale konferencer m.m.

Sekretariatet fungerer som administrativ enhed for medlemsskolerne og deler ”best practice”-undervisningsforløb, ideer, projekter, løsninger, handlemuligheder og andet, som motiverer og engagerer ledelser, undervisere og elever på gymnasierne. Alliancen organiseres med otte lokale/regionale klynger, som hjælpes og vejledes til at samarbejde på tværs. Sekretariatet forbereder og gennemfører en årlig national klimahandledag, hvor alle medlemsgymnasier (og gerne mange andre) laver klimatiltag.

Projektet kører over tre skoleår fra sommeren 2022 – sommeren 2025.

Klima-cykeltur

V/ Frederiksberg Forsyning og Ringsted Forsyning, 739.500 kr.

De to forsyningsselskaber vil sammen udvikle et undervisningsforløb, der sætter fokus på klimaforandringer, klimatilpasning og konkrete løsninger på udfordringer skabt af klimaforandringerne. Dette gøres gennem teori, forståelse og cykelture til lokalerelevante destinationer for mellemtrin og udskolingen i grundskolen.

Der bliver udviklet i alt seks moduler, som lærerne kan kombinere efter behov. Et hovedmodul vil bl.a. bestå af en intro med evt. beregninger og afprøvninger på forsyningen, en cykeltur ud til klimatilpasningsløsninger (fx vandopsamling, forsinkelsesbassiner og intelligent vandhåndtering) inkl. klima-walk, en aktivitet enten på skolen, på forsyningen eller ved klimatilpasningsløsningen. Fire skoler – to i hver kommune vil deltage som testskoler i udviklingen af modulerne.

Efter projektets afslutning vil forløbet blive tilbudt som en integreret del af forsyningernes undervisningstilbud. Der er lagt vægt på, at modulerne skal kunne anvendes bredt af alle forsyningsvirksomheder, og der er lagt en plan for, hvordan modulerne kan udbredes til forsyningsselskaber i andre kommuner.

Projektet udvikles i perioden 2022-2023.

KlimaChallenges NU

V/ Gate 21 i samarbejde med Lommefilm, 1.522.312 kr.

Gate 21 og Lommefilm får støtte til et undervisningsprojekt målrettet udskolingselever i grundskolen i 8-10 kommuner fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. I hver kommune bliver der gennemført 3-5 forløb for skoleklasser med udgangspunkt i konkrete udfordringer, som kommunen formulerer. Det overordnede mål med projektet er at give eleverne en forståelse af, at man kan påvirke sit CO2-aftryk ved at ændre egne vaner, og at kommunerne er et sted for lokal klimahandling.

Eleverne dokumenterer deres løsninger og deres erfaringer i en webdok, der blander flere medietyper som skrift, film, billeder og lyd. Undervejs i forløbet bliver lærere og elever klædt på til at gennemføre et praksisnært og handlingsorienteret klimaprojekt. Der produceres et digitalt undervisningsmateriale med viden og værktøjer – blandt andet instruktionsvideoer og en videohilsen fra borgmesteren. Som afslutning på forløbet vil Gate 21 i samarbejde med kommunerne afholde en klimaworkshop i hver kommune, hvor eleverne præsenterer deres produktioner og deler deres erfaringer.

Projektet forventer, at 40 skoleklasser gennemfører forløbet og i alt vil udvikle og uploade 280-400 webdoks. Lærervejledning og undervisningsmateriale vil være tilgængelig på Gate 21’s og Lommefilms hjemmeside for alle lærere og kommuner, der får lyst til at anvende det.

Projektet løber fra marts 2022 til september 2023.

KUBU

- Kompetence- og erfaringsorienteret Undervisning for Bæredygtig Udvikling 

V/ VIA University College, 1.141.799 kr.

VIA University College vil i projekt KUBU udvikle tre undervisningsforløb til folkeskolens mellemtrin og udskolingen. Det sker i samarbejde mellem lærere og elever fra tre folkeskoler (Rosmus skole, Beder skole og Molsskolen), undervisere og forskere fra VIA samt medarbejdere fra eksterne læringsmiljøer. Eleverne deltager i beslutningsprocesserne om, hvad og hvordan de ønsker at arbejde inden for emnet klima. Undervisningsforløbene bliver afprøvet og tilpasset i projektperioden og indeholder blandt andet korte animationsfilm.

KUBU består af:

 • Tre undervisningsforløb der inspirerer og støtter lærererne i at planlægge klimaundervisning i forbindelse med temadage. Særligt dansk, historie og de naturvidenskabelige fag vil blive inddraget. 
 • En generel lærervejledning til de tre undervisningsforløb, der giver redskaber til at planlægge undervisningen. 
 • En lærervejledning som giver indsigt i relevant didaktisk forskning, der kan inspirere lærerne til selv i fremtiden at udvikle undervisningsforløb. 

Undervisningsforløbene udvikles på basis af forskningsbaseret viden og UNESCO's otte nøglekompetencer for bæredygtig udvikling.

Projektet strækker sig over skoleåret 2022/2023.

Klimaoptur

V/ Det lærer- og journalistdrevne medie Koncentrat, 1.975.400 kr.

Klimaoptur er et tværfagligt tilbud i en række udvalgte pilotkommuner, hvor udskolingselever arbejder som klimajournalister, der formidler løsninger på autentiske klimaproblemer i et journalistisk produkt. Projektets lægger op til tværfagligt samarbejde mellem naturfagene, dansk, kulturfagene samt det nye fag teknologiforståelse.

I første del af projektet bliver der udviklet og produceret to undervisningsforløb. Det første fokuserer på klimakrisen og dens løsninger, mens det andet fokuserer på konstruktiv klimajournalistik som metode. Dertil produceres en serie af 10 journalistiske artikler med video- og/eller lydindslag, som fokuserer på de mest effektive klimaløsninger, og hvorfor de ikke allerede har vundet større udbredelse. Materialet anvendes i klimafællesskaber, hvor eleverne i grupper skal arbejde som konstruktive klimajournalister og producere materiale, der henvender sig til deres egen målgruppe.

Udskolingslærere i projektets pilotkommuner får mulighed for at deltage i et kompetenceudviklende forløb, der klæder underviserne på til at designe engagerende klimaundervisning. For at sikre brug i udskolingsklasser over hele landet bliver der produceret et videnskatalog til undervisere med projektets metode samt inspiration til brug af materialet. Målet er, at over 2.000 udskolingselever i projektperioden vil arbejde som konstruktive klimajournalister.

Projektet løber fra april 2022 til april 2024.

Aktion Klima

- Fleksibelt elevcentreret læremiddel til udskolingen

V/ &LEARNING, 2.480.250 kr.

Skoleudviklerne &LEARNING vil i samarbejde med en række kommuner (Vallensbæk, Høje Taastrup, Faaborg Midtfyn, Aalborg og Sønderborg ) og Friluftsrådet, Tekstilrevolutionen og VedvarendeEnergi udvikle 90 didaktiske byggeklodser om klima til udskolingens naturfagsundervisning. Ideen er skabt på baggrund af, at lærere i folkeskolen sjældent søger efter komplette undervisningsforløb, men i stedet leder efter mindre elementer, der kan indgå i deres egen undervisning. Projektet vil udvikle og teste disse undervisningselementer inden for tre temaer, der alle er væsentlige i unges hverdagsliv: transport, turisme og tøj. Der er fokus på, hvad eleverne selv kan gøre i deres hverdag, innovation og entreprenørskab og demokratisk medborgerskab i forhold til klima. 

Først vil der blive udviklet et grundkoncept for undervisningsmaterialet med involvering af udskolingslærere, de medvirkende kommuner og organisationer. Dernæst udvikles de didaktiske byggeklodser og afprøves blandt minimum 25 lærere og tilpasses. Før de udbredes til udskolingslærere i hele landet via Friluftsrådets netværk af grønne skoler, SoMe, konferencer mm. 

De didaktiske byggeklodser gøres tilgængelige via en hjemmeside.

Projektet løber fra april 2022 til juni 2024.

Et grønnere klima

- Undervisning i naturbaserede klimaløsninger

V/ The Globe Institute ved Københavns Universitet, 2.467.964 kr.

The Globe Institute ved Københavns Universitet vil i samarbejde med det naturvidenskabelige fakultet ved SDU udvikle og udbrede fire tværfaglige undervisningsforløb om naturbaserede klimaløsninger, dvs. tiltag, som med udgangspunkt i naturen imødegår udfordringer som fx klimaforandringer, oversvømmelser, sikring af drikkevand og biodiversitetskrisen, og som aktuelt anbefales af IPCC. 

Forløbene fokuserer henholdsvis på skov, kyst, mose og mangrove og på, hvordan genopretningen af dem kan være med til at binde CO2. Hvert af de fire forløb svarer til cirka to ugers undervisning og kombinerer forskellige materialer (video, tekster, små spil m.m.) Et væsentligt element i forløbene er, at eleverne skal foretage deres egne undersøgelser undervejs, og f.eks. sammenligne hvor meget CO2 nyt og gammelt træ optager. 

Forløbene er tænkt ind i forhold til fælles faglige mål i naturfagene og velkendte temaer omkring kulstofkredsløbet og drivhuseffekten. De er rettet mod grundskoleelever i udskolingen og lærere, der underviser i fysik/kemi, biologi eller geografi (mulighed for samarbejde med historie og samfundsfag).

Materialer og aktiviteter udvikles, testes og evalueres i praksis med lærere og elever – og hele projektet kvalitetssikres af et panel af naturvidenskabelige og naturfagsdidaktiske eksperter. Forløbene gøres efterfølgende tilgængelige online og formidles til naturfagslærere og skoler i hele landet.

Projektet løber over 2½ år fra maj 2022 til oktober 2024.

Bæredygtighed som faglig kompetence i gymnasiet

V/ Middelfart Gymnasium & HF, Aurehøj Gymnasium og Alssundgymnasiet Sønderborg, 1.139.407 kr.

Middelfart Gymnasium & HF, Aurehøj Gymnasium og Alssundgymnasiet Sønderborg vil udvikle undervisningsforløb og materiale for fem udvalgte fag til en motiverende, inddragende og handlingsorienteret klima- og bæredygtighedsundervisning.  

De tre gymnasier har gennem Ungdommens Klimafolkemøde etableret et samarbejde og opnået erfaringer med klimaundervisning på STX. Gennem projektet vil de  udvide samarbejdet med konkret udvikling af forløb til fagundervisningen i fagene biologi, naturgeografi, fysik, samfundsfag og dansk. Projektet afvikles både internt på det enkelte gymnasium og med kompetenceudvikling og videndeling på tværs af gymnasierne.

Elevrepræsentanterne er med i projektets udvikling fra idéfasen for at sikre, at projektets leverancer er vedkommende og bidrager til, at eleverne gennem undervisningen bliver aktive i skabelsen af en bæredygtig fremtid. Projektet udbredes til gymnasiets øvrige faggrupper gennem projektgruppens deltagere. Projektets resultater i form af undervisningsforløb, materialer og skitse til progressionsplan bliver formidlet bredt til alle gymnasier i Danmark via netværket Gymnasieskolernes Klimaalliance og Materialeplatformen.

Projektet kører fra august 2022 til juli 2024.

Klimadiplomaterne

 - Et dilemmabaseret undervisningsforløb

V/ Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), 1.303.250 kr.

Oplysningsforbundet (DEO) vil producere et videobaseret, dilemmaorienteret rollespil med to tilhørende undervisningsforløb til samfundsfag og naturgeografi i gymnasiet. Materialet vil også kunne anvendes i fællesfaglige forløb og i forbindelse med elevernes større individuelle opgaver. I projektet samarbejdes der med Mellemfolkeligt Samvirke/VerdensKlasse, Travers Media ApS og pædagogiske konsulenter fra Favrskov Gymnasium, Roskilde Gymnasium samt Nordsjællands Grundskole og Gymnasium.

Eleverne bliver gennem videoproduktioner introduceret til fire aktuelle klimadilemmaer. De opdeles i rollespils-grupper og bliver magthavere i hver deres land, med hver deres klimamission. Et samlet undervisningsforløb kan afvikles over 10 lektioner.

Som efterspil på rollespillet og debatterne ser eleverne en film med en række jævnaldrende ”virkelige” klimaaktører. Den unge klimaaktivist, EU-delegaten, den unge kommunalpolitiker. Formålet er at tage klimapolitik fra topniveau til et niveau som eleverne kan spejle sig selv i. Materialet lægges frit tilgængeligt på verdensmaalene.dk og undervisning.deo.dk.

Projektet løber frem til maj 2024.

Tværfaglig & problemorienteret [...]

... naturvidenskabelig undervisning på HF motiverer eleverne og giver klimahandlekraft

V/ Aarhus HF og VUC, 992.702 kr.

Aarhus HF og VUC vil udvikle den tværfaglige undervisning i naturfagene på hf-uddannelsen. Projektet har særligt fokus på, at undervisningen bliver problemorienteret og temabaseret med klimaforandringerne som omdrejningspunkt i geografi, biologi og kemi. For at styrke den teknologiske vinkel og for at sætte klimaudfordringen i et samfunds- og etisk perspektiv inddrages fagene informatik og samfundsfag.

Der vil blive udviklet tre forløb:

 • Transport uden klimaaftryk
 • Hvordan spiser man klimavenligt?
 • Hvordan skal vi bo i fremtiden?

Sideløbende med udviklingen af forløbene afprøves delelementer i undervisningen hos de lærere, der udvikler forløbene.

Projektet formidles gennem hjemmesiden nfklima.dk samt på Danmarks Læringsfestival og i tidsskrifterne for de faglige foreninger for geografi, biologi og kemi og bladet Gymnasieskolen.

Projektet løber fra april 2022 til april 2025.

Træfagene for Bæredygtighed

V/ Erhvervsskolen NEXT Uddannelse København, 2.486.722 kr.

Projektet vil gennem undervisningsmaterialer, byggevejledninger og kompetenceløft af undervisere bidrage til, at der uddannes til bæredygtigt byggeri på tømreruddannelsen. Gennem en proces med en række loops, vil projektet:

 • Udvikle 4 undervisningsmaterialer og byggevejledninger til tømrehovedforløbene HF 1-4 i bæredygtigt byggeri. 
 • Udvikle AMU-kurser til bæredygtig opkvalificering af tømrerfaglærere på NEXT og på tværs af Danmark – til både faglærte og andre interesserede.

Hvert loop vil starte med at involvere konsulenter, der hjælper underviserteamet på det pågældende tømrerhovedforløb med at udvikle et kvalificeret undervisningsmateriale til det aktuelle faglige emne. Herefter vil underviserne afprøve materialet i skolens normale undervisningspraksis, hvorefter det vil blive evalueret og justeret yderligere.

AMU-kurserne anvendes til intern opkvalificering af undervisere, men er også åbne for andre skolers undervisere, mestre og svende, arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører og trælasthandlerne.

Der samarbejde i projektet med seks byggevirksomheder; Enemærke Petersen, Combi byg, Juul Nielsen, MT. Højgaard, Jakon og Logik & co. samt leverandører, NGO’er og videnscentre.

Projektet bygger ovenpå tidligere erfaringer fra pilotprojektet ’Lærlinge for bæredygtighed’, og det forventes, at projektet i alt vil berøre ca. 100 hovedforløb med ca. 1200 lærlinge tilknyttet. Cirka 200 lærlinge vil tage avancerede bæredygtige byggeforløb. Oveni vil samtlige lærlinge tage den nye viden med ud til mestre og svende og dermed have muligheden for at fungere, som forandringsagenter i den bæredygtige omstilling.

Projektet strækker sig over 3 år fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2025.

EUD redder klimaet

V/ Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU), 2.406.795 kr.

I projektet skal lærere og elever fra flere forskellige klimabelastende erhvervsuddannelser lære om miljø og klima. Det skal ske gennem produktion af faglige podcasts, der sætter fokus på erhvervenes klimaudfordringer og -løsninger indenfor uddannelser som fx tømrer, elektriker, smed, vvs-energispecialist og landmand. Der er tilsagn om deltagelse i projektet fra fire tekniske skoler, en landbrugsskole og to handelsskoler. I alt 450 elever og 22 lærere.

Projektet bygger på to pædagogiske greb: ”eleven som producent” og ”problembaseret læring”, der skal medvirke til, at klimaundervisning bliver en attraktiv og motiverende del af erhvervsuddannelserne. 

I projektet er der fokus på udvikling af et generelt undervisningskoncept med konkret undervisningsmateriale. Undervisningskonceptet kan tilgås af og anvendes på alle erhvervsuddannelser efterfølgende. CIU samler og finpudser det producerede materiale og sikrer materialets tilgængelighed for hele sektoren på CIU’s hjemmeside.

Projektet løber fra forår 2022 til efterår 2023.

KlimaSmart

- Bæredygtigt Byggeri som tværfaglig tema i klimaundervisningen på EUD og HHX

V/ CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster) og Køge Handelsskole, 2.380.119 kr.

CELF og Køge Handelsskole vil udvikle et tema om bæredygtigt byggeri, der kan anvendes i undervisningen på struktør-, tømrer-, murer-, elektriker- og VVS-uddannelserne, samt på HHX. Forløbet motiveres lokalt med, at Femern Bælt forbindelsen vil gøre Lolland-Falster og Sydsjælland til et centrum for anlægsarbejder.

Undervisningen vil have forskellige perspektiver på bæredygtigt byggeri: Byggeteknisk, økonomisk, afsætningsmæssigt, socialt og miljømæssigt, så eleverne får mulighed for at få en bred forståelse af emnet. Baggrunden for samspillet med tekniske og merkantile uddannelser er, at den grønne omstilling, ikke kun er et spørgsmål om teknik, men også skal ’sælges’

Som et led i projektet udvikler 16 undervisere på tværs af uddannelserne en tværfaglig case om bæredygtigt byggeri, der vil blive anvendt i 7 uddannelsesspecifikke undervisningsforløb. Undervisningsforløbene afvikles i en dobbeltunderviserordning på CELF og Køge Handelsskole for ca. 550 elever. Forløbene bliver afsluttet med en udstilling om bæredygtigt byggerimålrettet øvrige elever og elevernes familier. Gennem en digital afslutningskonference og forskellige events vil resultater og erfaringer vil blive delt med andre skoler.

Projektet løber fra maj 2022 til oktober 2024.

Grøn Smed

V/ UCRS- UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern i samarbejde med Tradium, 2.248.885 kr.

UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern vil gennem undervisningsforløb tone relevante fag på EUX og EUD smedeuddannelsen med udfordringer og dilemmaer knyttet til klimaændringer og klimatilpasninger. Fagene skal både favne det erhvervsfaglige DNA og klimaviden, hvorved kommende smedesvende får klimaunderstøttende handlekompetencer og bliver ”Grøn omstillings”-ambassadører i metalvirksomhederne og i samfundet.

Projektet startes med workshops og vil have et tæt, løbende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, faglærere, videncentre og metalindustriens virksomheder. Der samarbejdes med erhvervsskolerne Tradium i Randers og Syddjurs og Learnmark i Horsens. Projektet vil udvikle uddannelsesforløb, der passer ind i de allerede eksisterende fag på EUD og EUX smedeuddannelserne på de tre projektskoler. Det udviklede uddannelsesmateriale vil løbende blive afprøvet. 

De tre projektskoler er aktive i Danske Erhvervsskoler og -gymnasiers netværk for FN’s verdensmål. Projektet vil blive formidlet gennem netværketsmøder eller konferencer. Undervisningsforløbene bliver samlet digitalt til gratis anvendelse af andre.

Projektet forløber fra april 2022 til juni 2024. 

Digital klimaundervisning

V/ Klimakysset, 520.000 kr.

Klimakysset udvikler et digitalt klima-undervisningsmateriale bestående af 16 podcasts og tilhørende digitale materialer, der tilsammen introducerer viden, problemstillinger, ledetråde og øvelser, hvor elever i udskolingen omsætter klimaviden og -teori til praksis og handling.

Materialet er rettet mod fagene matematik, biologi, geografi, kemi, fysik, naturfag, historie og samfundsfag. Materialet kan også anvendes i tværgående temaforløb/uger eller i enkeltstående moduler og fag. De 16 podcasts kommer i 3 serier med 5 moduler hver: En naturfaglig serie, en samfundsfaglig serie og en humanistisk serie. Derudover indgår et 16. handlingsmodul, der supplerer de faglige moduler med introduktion, forslag og opgaver til, hvordan eleverne kan arbejde med at omsætte deres viden og idéer til handling.

I efteråret 2022 vil det digitale klimaundervisningsmateriale blive afprøvet, udbredt og promoveret gennem Klimakyssets arbejde og planlagte turné og kampagne til 40 ungdomsuddannelser.

Klimakysset vil gennem sit arbejde bruge, videreudvikle, udbrede og promovere undervisningsmaterialet fremadrettet. Alt materiale gøres frit tilgængeligt på Klimakyssets hjemmeside og sociale medier og udbredes gennem samarbejdspartnere, der arbejder med klima og undervisning. Derudover gøres materialet offentligt tilgængeligt gennem podcast-kanaler og evt. E-reolen.

Projektet løber i 15 måneder fra april 2022 til juni 2023.

Klimalæringspakker for lærere

- forankret i den nyeste klimaviden og løsninger

V/ Concitos Klimaambassade, 2.500.000 kr.

Den grønne tænketank Concitos Klimaambassade vil udvikle 12-15 klimalæringspakker om aktuelle, klimafaglige temaer, målrettet lærere i grundskolens udskoling samt på ungdomsuddannelser. 

Projektet er et opkvalificeringstilbud, som lærerne skal kunne benytte både som inspiration i deres daglige undervisning og i forbindelse med mere specifikke projektbaserede forløb eller øvelser. Hver klimalæringspakke bygges op omkring et klimarelateret fagligt tema - fx Klima og energi, Klima og forbrug, Klima og fødevarer, Klima og mobilitet, Danskernes klimaaftryk, Klimapolitik og løsninger - globalt og lokalt mv.

Concitos klimaeksperter og faglige netværk vil sikre projektets klimafaglige videns- og løsningsdimension. Øvelserne i læringspakkerne vil blandt andet illustrere de muligheder, eleverne selv har for at reducere deres CO2-udledning og formidle, at der allerede nu arbejdes med klimaløsninger både globalt, nationalt og lokalt.

Udviklingen af pakkerne omfatter test og kvalitetssikring i samarbejde med lærere samt webinarer og vidensdelingsevents. Læringspakkerne vil kunne tilgås gratis gennem Klimaambassadens undervisningsplatform sustainable.dk

Projektet løber over en periode på 2,5 år fra april 2022 – oktober 2024.

OPHAV Limfjorden

V/ Morsø Kommune i samarbejde med DTU Aqua og VIA University College, 1.148.016 kr.

OPHAV Limfjorden vil give børn og unge indblik i mange forskellige aspekter af Limfjordens biologi, forvaltning, klimaproblematikker og løsninger igennem besøg hos projektets mange partnere indenfor forskning, fiskeri -og opdrættererhverv, forarbejdningsindustri m.m. Børnene ff´år desuden mulighed for at bidrage til igangværende og ny forskning om Limfjorden gennem små forsøg og feltstudier sammen med DTU Aqua (Dansk Skaldyrscenter). 

Der bliver udviklet fem undervisningsforløb (tre forløb til grundskolen, et forløb til de gymnasiale uddannelser og et forløb til erhvervsuddannelserne på Nordic Food College) samt to efteruddannelseshold målrettet naturfagslærere i grundskolen. Klimaforløbene henvender sig til børn og unge i grundskolen, gymnasiet og på erhvervsuddannelserne ved Nordic Food College. I alt ca. 6.000 børn og unge. 

Kompetenceudviklingen består af tre spor:

 • Et spor med kompetenceløft af ressourcelærere.
 • Et udviklingsforløb for lærerne indenfor de enkelte fag.
 • Et spor med deltagelse af en konsulent fra VIA, en biolog fra DTU Aqua eller en ressourcelærer som co-teacher i et hjemme-ude-hjemme forløb tilknyttet de konkrete undervisningsforløb, som udvikles i projektet.
 • Det udviklede materiale vil blive frit tilgængeligt for andre skoler i Danmark via egen digital platform og via deling med andre skoletjenesters platforme.

Det er et femårigt udviklingsprojekt, som realiseres fra 2022 til 2026.

 
Kontakt: