Her kan du se, hvordan VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN registrerer og bruger de oplysninger, du som ansøger bliver bedt om at give i forbindelse med indsendelse af en ansøgning.

De oplysninger, der behandles, er alle de oplysninger, du afgiver til VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, herunder oplysninger om navn, titel, adresse, telefonnummer, e-mail, køn, alder, nationalitet, CV samt eventuelt forsker-ID (ORCID).

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at vurdere din ansøgning om støtte fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.

Såfremt dit/jeres projekt tildeles støtte, vil personoplysninger indgå i vores database over støttede projekter. Formålet er dels at skabe en fortegnelse/bibliografi over støttede projekter, så fremtidige ansøgere og andre interessenter har mulighed for at få indblik i, hvilke projekter der er tildelt støtte. Dels et statistisk formål da vi har behov for at have et overblik over, hvilke projekter der tildeles støtte, med henblik på at tildelingen af midler differentieres efter blandt andet emneområde.

Såfremt dit/jeres projekt ikke tildeles støtte, vil de personoplysninger, der er anført herunder (se "Slettepolitik") indgå i vores interne fortegnelse over modtagne ansøgninger.

Slettepolitik

De personoplysninger, du afgiver til VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, vil som minimum blive opbevaret, indtil der er truffet en afgørelse om din ansøgning. Derefter på baggrund af følgende kriterier: 

Hvis du bliver tildelt støtte

Såfremt VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN beslutter at tildele støtte på baggrund af din ansøgning, vil oplysninger om dit navn, projekttitel og eventuelt ansættelsessted blive opbevaret i VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs fortegnelse over støttede projekter, der er offentligt tilgængelig. Oplysningerne vil blive opbevaret, så længe dette er relevant henset til den samfundsmæssige og forskningsmæssige interesse i, at oplysningerne fortsat er tilgængelige.

Derudover vil alle øvrige oplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail og eventuelt CV) samt oplysninger om dit navn, køn, alder, nationalitet samt eventuelt forsker-ID (ORCID) blive opbevaret, så længe VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN finder det nødvendigt, med henblik på at oplysningerne kan indgå i VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs interne oversigt over modtagne ansøgninger samt støttede formål.

VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs vurdering af, hvor længe det er nødvendigt at opbevare de nævnte oplysninger, vil blive foretaget på baggrund af behovet for at kunne se, hvilke projekter der er tildelt støtte, herunder med henblik på at differentiere den støtte, som VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN yder, således at der opnås en balanceret tildeling af støtte mellem blandt andet forskellige emneområder. 

Hvis du ikke bliver tildelt støtte

Såfremt VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN træffer afgørelse om ikke at tildele støtte på baggrund af din ansøgning, vil oplysninger om din titel, navn, køn, alder, nationalitet, projekttitel og eventuelt ansættelsessted blive opbevaret i VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs interne fortegnelse over modtagne ansøgninger.

Alle øvrige oplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail og eventuelt CV), som du har afgivet til VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN i forbindelse med din ansøgning, vil blive slettet, så hurtigt som muligt efter at der er truffet afgørelse om din ansøgning om støtte, og under alle omstændigheder inden for seks (6) måneder efter at beslutningen om tildeling af støtte er truffet. 

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN behandler om dig, ved henvendelse til os via nedenstående kontaktoplysninger. Endvidere har du til enhver tid ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, samt til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Endelig har du ret til at gøre brug af retten til dataportabilitet, hvorved du på anmodning til os vil få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller vi vil sørge for at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis teknisk muligt.

Du kan til enhver tid klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. 

Overførsel af personoplysninger

Som led i behandlingen af dine personoplysninger vil dine oplysninger blive lagret på servere beliggende i lande uden for EU/EØS samt tilgået fra lande uden for EU/EØS med henblik på vedligeholdelse af serverne. Vi garanterer, at dine oplysninger kun vil blive overført til tredjelande, der i henhold til afgørelse fra EU Kommissionen sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller på baggrund af standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU Kommissionen, som er bindende for modtageren af personoplysninger i tredjelandet.

Dataansvarlige

Dataansvarlige i relation til ovennævnte behandling af dine personoplysninger er VELUX FONDEN, CVR nr. 61023917, og VILLUM FONDEN, CVR nr. 44720515, med den fælles adresse Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, og telefonnummer 39 57 09 57.

Retsgrundlaget for behandlingen

Dine personoplysninger behandles delvist på baggrund af det samtykke, som du kan afgive nedenfor, delvist på baggrund af VILLUM FONDEN og VELUX FONDENS berettigede interesse i at behandle oplysninger om modtagne ansøgninger samt støttede projekter, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Samtykke nedenfor indhentes for god ordens skyld, da VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs behandling af personoplysninger som det klare udgangspunkt kan baseres på interesseafvejningsreglen.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en skriftlig meddelelse herom per e-mail til info@veluxfoundations.dk.

Såfremt du tilbagekalder dit samtykke til behandling af dine personoplysninger under ansøgningsprocessen, vil vi foretage en konkret vurdering af, om oplysningerne fortsat kan behandles på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra (f).