Indkaldelse af interessetilkendegivelser til ’Algoritmer, data og demokrati – et stærkt demokrati i en digitaliseret verden’.

Algoritmer, data og demokrati

Frist for indsendelse af interessetilkendegivelse er 1. maj 2020 kl. 13.00

Digitaliseringen, de hastigt voksende datamængder, kunstig intelligens (AI), datadrevet automatisering og beslutningstagning etc. vil medføre dybe forandringer i store dele af det danske samfund over de kommende år.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN ønsker, med en samlet indsats på 100 mio. kr. over ti år, at bidrage til en bæredygtig demokratisk udvikling i fremtidens data-Danmark med borgeren i centrum.

Fondene vil derfor igangsætte et bredt inddragende forsknings-, oplysnings- og policy-projekt om den digitale udviklings konsekvenser, muligheder og udfordringer i forhold til demokratiet. 

Indsatsens overordnede problemstilling er den demokratiske udfordring, der ligger i, at flere og flere beslutninger af betydning for den enkeltes liv og for samfundets udvikling bliver taget automatisk på grundlag af data og algoritmer, som er uigennemskuelige for de fleste.

Indsatsens vision er, at Danmark om ti år er et foregangsland i forhold til befolkningens digitale indsigter og sikringen af demokratiske værdier og legitimitet i den konkrete udvikling af algoritmer og databrug i det danske samfunds bærende institutioner og beslutningsprocesser. 

Indsatsens formål er at bidrage til en sammenhængende indsats af samfundsmæssige, institutionelle, organisatoriske og ikke mindst tekniske løsninger, der kan imødegå udfordringerne og udvikle mulighederne til demokratiets og alle befolkningsgruppers bedste.

Projektets fokus skal være brugen af data og algoritmer i det danske samfunds vigtigste demokratiske institutioner. Vigtige områder omfatter traditionelle og nye mediers roller, policy-udvikling og den offentlige sektors forvaltning og relationer til borgerne.

Projektets forskningsdel skal udføres i et tæt integreret, tværvidenskabeligt samarbejde mellem førende forskere fra datalogi i bred forstand og fra human-/samfundsvidenskab. Uden de første vil resultaterne fra de sidste ikke få gennemslagskraft i konkret teknisk udvikling og brug af algoritmerne, og uden de sidste vil resultaterne fra de første ikke blive forankret i præcise undersøgelser af de samfundsmæssige, institutionelle, organisatoriske og politiske udfordringer og muligheder.  

Projektets outreach-del gennemføres i vekselvirkning mellem forskningsdelen og en bredt anlagt, gennemslagskraftig oplysnings-, debat- og policy-del, der vil inddrage borgere, offentlige og private beslutningstagere, civilsamfundsgrupper, IT-professionelle og andre interessenter. Læs mere om outreach-delen her.

Hvem kan søge?

Projektet skal ledes af en anerkendt forsker (PI) i et tæt samarbejde med andre forskere (co-PIs). Både PI og co-PIs skal være på lektor eller professorniveau.

Det er et krav til interessetilkendegivelserne, at der er tale om tværvidenskabeligt samarbejde mellem datalogi (i bred forstand) og human-/samfundsvidenskab. Projektets forskningsledelse skal tilsammen have dokumenteret erfaring indenfor både datalogi og human-/samfundsvidenskab på højt internationalt niveau og skal være tilknyttet et eller flere danske universiteter. 

Hvornår?

Frist for indsendelse af interessetilkendegivelsen er 1. maj 2020 kl. 13.00. Interessetilkendegivelsen skal indsendes vha. fondenes ansøgningsportal.

Hvor meget?

Projektet har en samlet ramme på op til 100 mio. kr., heraf er 20 mio. kr. på forhånd afsat til outreach-delen. Der kan derfor samlet søges op til 80 mio. kr. Se budgetvejledning længere nede på siden.

Hvor længe?

En bevilling løber i 10 år.

Særlige betingelser

Projektet vil indgå i et samarbejde med Lisbeth Knudsen og David Budtz Pedersen om den løbende outreach-, oplysnings-, debat- og policy-del af initiativet, således at forskningen og den aktuelle debat kontinuerligt inspirerer hinanden. Projektet nedsætter en styregruppe under ledelse af PI og med deltagelse  af de øvrige faglige ledere samt Lisbeth Knudsen og David Budtz Pedersen. Læs mere om outreach-delen her

Projektet nedsætter desuden et internationalt advisory board bestående af fremtrædende forskere på relevante felter, som årligt rådgiver styregruppen om bl.a. allokeringen af de op til 40 mio. kr. af bevillingen, som distribueres i løbet af projektperioden. Inden en eventuel bevilling forventes det, at der indgås en samarbejdsaftale mellem projektpartnerne, som beskriver beslutningsprocesser og ansvarsfordeling

Vejledning til interessetilkendegivelse

Projektbeskrivelse på op til 5 sider (à 2.400 enheder inkl. mellemrum), eksklusiv referenceliste. Projektbeskrivelsen skal skrives på engelsk og bør indeholde:

 • Det samlede projekts idé, formål, tværdisciplinære forskningsspørgsmål, forhold til aktuel forskning på området (state-of-the-art) samt teori og metode.
 • Kort præsentation af de enkelte delprojekter samt sammenhængen mellem dem.
 • En kort beskrivelse af, hvorfor der kræves tværfaglighed for at besvare forskningsspørgsmålene.
 • En begrundelse for, hvorfor svar på netop disse spørgsmål vil fremme realiseringen af initiativets overordnede formål.
 • Overvejelser over, hvordan projektet kan vekselvirke med outreach-delen. Organisering og aktiviteter, der kan facilitere samarbejdet, beskrives. 
 • Overvejelser over processen for allokering af midlerne til udvidelse og kapacitetsopbygning
 • En beskrivelse af ledelse og organisation, som understøtter ovenstående, og som ligger indenfor den beskrevne ramme.

Budgetoverslag i budgetskabelonen, fordelt både på arbejdspakker og på partnere.

CV med publikationsliste for projektets PI og co-PIs på engelsk:

Kortfattet CV og publikationsliste med markering af nøglepublikationer (maks. 2 sider).

vejledning til budget

Budgetfordelingen skal være som følgende: 

 • Op til 40 mio. kr. af den samlede bevilling går til specificerede aktiviteter hos de ansøgende partnere. 
 • Op til 40 mio. kr. af den samlede bevilling uddeles efterfølgende i løbet af projektperioden til udvidelse og kapacitetsopbygning af projektdelene. Dermed kan projektet udvikles i takt med de indsigter, resultater og muligheder, der opstår undervejs. Interessetilkendegivelsen skal indeholde partnernes tanker om processen for udmøntning af disse midler. 

 

Der kan ansøges om midler til:

 • Ph.d.- eller postdoc-stipendier.
 • Løn til øvrigt videnskabeligt personale – inklusiv frikøb af fastansatte medarbejdere i begrænset omfang (i alt maks. 10% af det ansøgte beløb).
 • Løn til projektkoordinering/administration (TAP).
 • Projektomkostninger ifm. drift, publikationer, møder, konferencer m.m.
 • Specificerede indirekte meromkostninger (op til 15% af det ansøgte beløb).

Informationsmøde for potentielle ansøgere

Den 5. februar afholdt VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN et informationsmøde for at belyse internationale erfaringer med samarbejdsfladen mellem datalogi og human-/samfundsvidenskab og besvare spørgsmål fra potentielle ansøgere. Du kan se programmet her

Se præsentationer fra dagen her:

For spørgsmål og kontakt: