BEMÆRK: Ansøgningsfristen var den 1. oktober kl. 13.00

 

ÆLDRE OG MEDICIN: Er medicin altid løsningen i praksis?  

Hvad sker der egentlig, når man ordinerer og administrerer medicin til ældre mennesker? Hvorfor ender mange ældre mennesker med at få så meget forskellig medicin? Det vil vi godt have mere viden om.

VELUX FONDEN har afsat en pulje til fremme af forskning i ældres brug af medicin. Formålet er at skabe grundlag for implementering af løsninger, som minimerer dilemmaer og uhensigtsmæssig brug af medicin hos sårbare ældre.  

De fleste ældre får fem forskellige typer medicin. Kan vi være det bekendt?

Hvad sker i praksis?

I år ønsker vi interessetilkendegivelser om medicineringspraksis, fx vedrørende opstart af behandling eller om fejl og utilsigtede hændelser i medicinhåndteringen. Der kan både være tale om støtte til projekter, der afprøver en intervention, feasibility studier eller mere eksplorative forskningsprojekter.

Målgruppen for projekterne er sårbare ældre (72 år eller ældre).

Samarbejde med praksismiljøer, patienter og pårørende er en forudsætning
 

Det er en forudsætning, at almen praksis og/eller kommuner aktivt indgår i projektet. Det er tillige en forudsætning, at patienter og/eller pårørende involveres aktivt i alle dele af forskningsprocessen.

Projektidéer er velkomne

Lige nu er VELUX FONDEN åben for nye ideer til nye forskningsprojekter på området. Til inspiration er her korte beskrivelser af to projekter, vi tidligere har støttet:

For meget antibiotika på plejehjem

”Bedre behandling af urinvejsinfektion hos plejehjemsbeboere” (1,8 mio.kr.)

Forbruget af antibiotika hos ældre er stigende. Problemet er størst på plejehjem, hvor mange beboere er sårbare og derfor i særlig risiko for infektion med resistente bakterier.

Den hyppigste årsag til udskrivning af antibiotika til ældre er mistanke om urinvejsinfektion. Ofte bliver medicinen udskrevet på et løst grundlag uden en grundig forudgående undersøgelse. Da symptomerne hos sårbare ældre ofte er ukarakteristiske, sker der sandsynligvis en overbehandling.

Formålet med det tre-årige ph.d.-projekt er at udvikle en kompleks og skræddersyet intervention mod urinvejsinfektion på plejehjem og evaluere effekten i relation til forbrug af antibiotika, patientsikkerhed og omkostninger i et randomiseret klinisk forsøg.

Der vil desuden blive udviklet et dialogværktøj som testes i en stor undersøgelse, som i alt 22 plejehjem er rekrutteret til.

Plejehjem stopper brug af anti-psykotisk medicin

”Et etnografisk feltstudie af pleje- og omsorgskulturen på det specialiserede demensplejehjem Dagmarsminde” (956.034 kr.)

Mange mennesker med demens  får udskrevet anti-psykotisk medicin, selvom forskning viser, at det er associeret med alvorlige bivirkninger. Myndighederne har fokus på at mindske brugen af anti-psykotisk medicin til demente og i stedet tilbyde interventioner uden brug af medicin.

På det private plejehjem Dagmarsminde, der har op til 10 beboere med moderat til svær grad af demens boende ad gangen, har man i samarbejde med en læge helt fjernet brugen af anti-psykotisk medicin. Det er ifølge Dagmarsminde lykkedes, på grund af den måde man yder pleje og omsorg på.

Formålet med ph.d.-projektet at undersøge, hvordan der ydes pleje og omsorg for mennesker med demens på et specialiseret plejehjem, hvor alle beboere er trappet ud af antipsykotisk medicinering. Studiet vil kunne bidrage med ny viden til gavn for mennesker på plejehjem. 

Det kan du søge støtte til:

Budgetrammen for projekterne er maksimalt 2 mio. kr. med en projektperiode på 1 – 3 år til:

  • finansiering af lønudgifter, især til juniorforskere samt til projektrelaterede udgifter.
  • projektledelse i praksissektoren efter nærmere redegørelse for behovet.
  • udlandsophold og max kr. 25.000 til konferencedeltagelse.

Det ideelle projekt:

Inkluderer et tværsektorielt samarbejde med fx kommuner og almen praksis, der er aktivt involveret i projektet allerede ved udarbejdelse af projekterne.  

Baserer sig på velbeskrevet involvering af patienter og/eller pårørende i hele forskningsprocessen, og gerne i udarbejdelsen af projekterne.

Har høj forskningsmæssig standard og kan publiceres i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og har en konkret plan for formidling til danske sundhedsprofessionelle.

Genererer resultater, der kan skabe afsæt for konkrete og anvendelige løsninger, der sikrer en hensigtsmæssig medicineringspraksis.

Gode råd til samarbejdet

Vi har samlet gode råd og erfaringer fra vores projekter om godt samarbejde med kommuner og deres medarbejdere – også før projektet går i gang.

Hent
Ansøgningsproces

I første omgang efterspørger VELUX FONDEN en interessetilkendegivelse på max 2-3 sider (brug skabelon).

Interessetilkendegivelserne vil blive vurderet af en fagjury. Efter første vurdering og evt. dialog inviteres udvalgte til at indsende en fuld ansøgning. Interessetilkendegivelserne skal indsendes senest den 1. oktober 2019 kl. 13.00. Der ønskes projektstart senest i sommeren 2020. 

 

Det støtter vi ikke
  • Hovedansøger kan kun indsende én interessetilkendegivelse og medansøgere kan max deltage i to interessetilkendegivelser.
  • Genfremsendelse af projektideer der allerede har været vurderet af juryen.
  • Udgifter til ph.d. -afgift og supervision.
  • Udgifter til konferencedeltagelse over kr. 25.000.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54