VELUX FONDEN støtter sociale projekter i Danmark med fokus på borgere i en socialt udsat position.

Vi har et ønske om at bidrage til at skabe forandringer og forbedringer på det sociale område og tror på, at det sker, når mennesker handler sammen og former hinanden i fællesskaber.

Metodeudvikling

Vi definerer metodeudvikling som systematisk arbejde med at ændre praksis for at opnå bestemte formål. Metodeudvikling forstås bredt, da vi også støtter udviklingsprojekter, der bygger på få praksisnære antagelser.

For at sikre fokus på metodeudvikling skal projekter kunne dokumentere ændringer for målgruppen, og det skal være muligt at vurdere, om det ønskede formål er opnået. Samtidig skal resultater og erfaringer bidrage med viden om anvendte metoders virkning, så de kan anvendes i udvikling af andre sociale indsatser – og så projektet får samfundsmæssig værdi, der rækker udover konkrete aktiviteter, geografi og organisation.

Derfor har vi særligt fokus på at støtte metodeudviklende projekter, der har til formål at opbygge eller fremme konstruktive fællesskaber, rummelighed og aktivt medborgerskab, der forebygger, at borgere i en socialt udsat position oplever at være udenfor samfundets fællesskaber.

Vi ser medborgerskab som platform for samskabelse, hvor aktive borgere, kommuner, civilsamfund, virksomheder og andre interessenter mødes for at udveksle og dele idéer, ressourcer og kompetencer med sigte på forandrende handlinger.

Temaområder - hvad støtter vi?

Vi støtter projekter i alle livets faser - fra barn til ældre.  

Helhedsorienterede indsatser i socialt udsatte børnefamilier

Fonden ønsker at støtte udsatte børns trivsel gennem helhedsorienterede sociale familieindsatser, hvor barnets liv i familien er udgangspunktet. Målet er først og fremmest at styrke børnenes trivsel, og udgangspunktet er, at dette gøres bedst ved at tage afsæt i hele familiens situation.

Vores iagttagelse er, at civilsamfund og kommuner hver for sig har styrker, som tilsammen kan udgøre en kvalificeret og effektfuld støtte til børnefamilier i en social udsat position. Med en ”helhedsorienteret familieindsats” mener vi derfor en indsats, hvor civilsamfund og kommune sammen og komplimentært tilbyder børnefamilier i en social udsat position rådgivning og støtte, der udgør en sammenhængende helhed i forhold til familiens udfordringer, ønsker, behov og ressourcer.

Kommuner og civilsamfundsorganisationer skal ikke alene organisere fælles indsatser, men skal tilbyde komplementære tilbud, hvor indsatserne koordineres, sådan at de tilsammen udgør en helhed med størst mulig udbytte og effekt for familierne.

Socialt udsatte unge og voksne i konstruktive fællesskaber

Fonden ønsker at støtte sociale indsatser, der understøtter voksendannelsen og bestræbelserne på at skabe et bæredygtigt voksenliv, når unge og voksne står i risiko for, eller er havnet i, en social udsat position.

Ældre som samfundsressource

Fonden ønsker at støtte sociale indsatser, der styrker ældres aktive deltagelse i lokalsamfundet ved at udvikle initiativer, der bringer ældres ressourcer i spil og vedligeholder ældres handlekraft - til gavn for sammenhængskraften og bæredygtigheden i lokalsamfundet. Det er ønsket herigennem at bidrage til, at fx ensomhed, isolation og psykisk sygdom blandt ældre forebygges eller modvirkes.

Aktuelle opslag

Foruden de tre temaområder har vi i øjeblikket et særligt tema, som kan ansøges, under overskriften 'Konstruktive fællesskaber for unge i en socialt udsat position'.

Konstruktive fællesskaber for unge i en socialt udsat position

Ansøgningsfrist den 8. december 2017 kl. 12.00

Udover at sende en ansøgning i forbindelse med aktuelle opslag, kan du altid løbende sende os en interessetilkendegivelse eller en ansøgning, som ligger indenfor rammerne af vores fokus på ’Sociale indsatser i Danmark’. Her har vi ingen ansøgningsfrister.

Ønsker du at ansøge?

Der er flere måder, du kan starte din ansøgningsproces på:

  En ansøgnings vej fra start til slut

  Både interessetilkendegivelser og ansøgninger skal fremsendes via vores ansøgningsportal, som du finder link til nederst på siden. 

  Læs mere om en ansøgnings vej fra start til slut her.

  Læs mere

  Send en interessetilkendegivelse på 1-3 sider og få vurderet, om din projektidé falder indenfor fondens fokusområder, inden du bruger tid og kræfter på at udarbejde en fuld ansøgning. Der er ingen ansøgningsfrist.

  Vejledning til interessetilkendegivelse

  Send en ansøgning: Fonden modtager og behandler løbende ansøgninger, der falder inden for rammerne af vores fokus på det sociale område. Inden du sender den fulde ansøgning, opfordrer vi til, at du/I kontakter os, eller sender en interessetilkendegivelse.

  Generel vejledning ansøgning på det sociale område

  Send en ansøgning i forbindelse med et aktuelt opslag: Vi har løbende fokus på særlige temaer. Følg med her på siden.

   

  Vi prioriterer sociale projekter:

  - Der udvikler og afprøver innovative og eksperimenterende arbejdsmetoder i det praktiske sociale arbejde med umiddelbar positiv effekt for borgere i en socialt udsat position.

  - Der opbygger eller fremmer udsatte borgeres deltagelse i konstruktive fællesskaber, hvor de kan opleve sig anerkendte og nyttige - og hvor der er mulighed for at skabe sociale relationer, der styrker personlige og sociale kompetencer og/eller deltage i aktiviteter, som udvikler uddannelsesmæssige og faglige kompetencer. Konstruktive fællesskaber kan være fx være i foreningslivet, skolen, på institutioner, på uddannelsessteder, på arbejdspladsen og i mere uformelle sammenhænge.

  Hvad støtter vi ikke?

  Under uddelingsområdet ’Sociale indsatser i Danmark’ støtter fonden ikke byggeri/renovering, driftsopgaver eller opgaver, der falder ind under det offentliges forpligtelser. Privatpersoner og kommercielle virksomheder kan ikke ansøge.

  Læs mere om, hvilke aktiviteter og projekter vi ikke støtter her.

  Læs mere

  - ​Hvor projektets resultater og metoder er økonomisk bæredygtige, så der er høj sandsynlighed for implementering og forankring efter projektperioden såvel hos ansøger som hos andre lignende organisationer. Ønsket om forandring er derfor en nødvendig drivkraft i de projekter, vi støtter.

  - Der har en helhedsorienteret tilgang til borgernes udfordringer og problemer, hvor den enkelte borgers perspektiv inddrages som et naturligt element. Helhedsorienteret defineres her med udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og ikke med udgangspunkt i fx forskellige offentlige forpligtelser.

  - Der bliver tilrettelagt og gennemført i samspil og samarbejde mellem flere aktører herunder eksempelvis det offentlige/kommunen og civilsamfundet/virksomheder, så de komplementære fordele hos de forskellige aktører sættes i spil og udnyttes optimalt til gavn for borgere i en social udsat position. Med komplementært mener vi indsatser, der er gensidig afhængige af hinanden.

  De gode eksempler

  Herunder kan du få et indblik i et udpluk af de projekter, vi har støttet, under uddelingsområdet 'Sociale projekter i Danmark'.

  Unge i partnerskaber

  "Unge i partnerskaber" er et godt eksempel på et projekt, hvor omdrejningspunktet blandt andet har været metodeudvikling og konstruktive fællesskaber.

  Vinduer til fremtiden - find nye veje i dit liv

  Frelsens Hærs projekt ”Vinduer til fremtiden – find nye veje i dit liv” arbejder med metodeudvikling og en helhedsorienteret indsats i socialt udsatte familier.

  Velfærdsfabrikken

  Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) har drevet projektet "Velfærdsfabrikken", der er et godt eksempel på et projekt, der har arbejdet med at udvikle og afprøve innovative metoder i relation til unge med handicap.

  Kontakt os

  Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt. Så kontakt os gerne inden du sender os en interessetilkendegivelse eller ansøgning.